Loading...
 

Prodigy Advance instrukcja po polsku

MRC Prodigy Advance
Instrukcja użytkownika.
Przetłumaczył: Piotr Maciejewski (www.gbbkolejka.pl)

arrow Podstawy DCC

System DCC składa się z centralki DCC, która wysyła komendy DCC do twojej makiety, oraz dekoderów DCC zainstalowanych w twoich lokomotywach, które odbierają komendy DCC. Każdy dekoder w lokomotywie posiada własny adres. Każdy dekoder odbiera wszystkie komendy DCC, ale reaguje tylko na te, które mają adres zgodny z adresem dekodera. Koniec z odcinkami izolowanymi oraz z wieloma zasilaczami. Z DCC możesz jeździć różnymi lokomotywami z różnymi prędkościami, w różnych kierunkach na tym samym torze. Możesz także włączać i wyłączać światła w lokomotywie oraz uruchamiać dźwięki (jeżeli lokomotywa jest wyposażona w dekoder dźwiękowy). Odwiedź stronę www.modelrectifier.com aby uzyskać więcej informacji o produktach DCC.

Przeczytaj tą instrukcję obsługi i instrukcję do twojego dekodera przed rozpoczęciem instalowania i uruchamiania systemu DCC

Uwaga: Z Prodigy Advance nie można używać lokomotyw, które nie są wyposażone w dekoder (lokomotywy analogowe). Poprzednie systemu DCC firmy MRC działały z lokomotywami analogowymi. Jednakże sterowanie lokomotywami analogowymi bardzo spowalniało działanie systemu DCC, dlatego w Prodigy Advance nie ma obsługi takich lokomotyw.

arrow Cechy systemu

- Wejście: 15-16 V prądu zmiennego lub 16-17 V prądu stałego, 3.5A
- Wyjście: sygnał DCC o aplitudzie 14.5V dla H0 i N (Dla większych wielkości należy używać Power Station 8 firmy 8, który dostarcza więcej prądu)
- Maksymalny pobór prądu: 3.5A
- Maksymalna ilość lokomotyw: 99
- Sposoby adresowania: 2 cyfrowy (od 1 do 127) i 4 cyfrowy (od 1 do 9999)
- Kroki prędkości: 14, 28 lub 128
- Funkcje dekoderów lokomotyw: 20 (od F0 do F19)
- Zaawansowana i uniwersalna jazda wielokrotna
- Programowanie dekoderów na torze do programowania
- Programowanie dekoderów na makiecie
- Odczytywanie CV dekoderów na torze do programowania

arrow Podsumowanie menu systemowego

Większość funkcji wymaga naciśnięcia odpowiedniego przycisku. Jednakże jest dziesięć funkcji uruchamianych przez naciśnięcie klawisza SYS i klawisza z cyfrą (0-9). W poniższej tabeli podsumowano dostępne funkcje i informacje o ich działaniu:

KlawiszFunkcja
SYS+0Usuń drogi przejazdu
SYS+1Ustaw zegar
SYS+2Ustaw przyspieszenie zegara
SYS+3Tryb pokrętła dwukierunkowy (Yard mode)
SYS+4Zegar 12 czy 24 godzinny
SYS+5Ustaw drogę przejazdu
SYS+6Adres manipulatora
SYS+7Ustaw adres ostatniego manipulatora, który może programować lokomotywy na makiecie
SYS+8Ustaw adres ostatniego manipulatora, który może programować lokomotywy na torze do programowania
SYS+9Ustaw ilość manipulatorów w systemie


arrow Podłaczenie makiety

Poniższy rysunek pokazuje jak należy podłączyć makietę do centralki:

Image

1. Podłącz zasilacz do centralki
2. Podłącz zasilacz do gniazdka w ścianie (110V prądu zmiennego, 60Hz)
3. Używając płaskiego małego śrubokręta podłącz dwa przewody od makiety do wejść oznaczonych “do makiety”. Oraz dwa przewody z toru do programowania do wejść oznaczonych “do toru do programowania”.
4. Podłącz jeden koniec przewodu do manipulatora, a drugi do centralki. Nie używaj wejścia oznaczonego “Factory use only”, służy on wyłącznie do uaktualniania oprogramowania w centralce.
5. Sprawdź jeszcze raz podłączenia i dopiero wtedy włącz zasilanie poprzez przełączenie włącznika w centralce w pozycję “On”. Powinna się zaświecić lampka na centralce i powinieneś móc sterować lokomotywą wyposażoną w dekoder.

arrow Sterowanie lokomotywą

Uwaga: Najpierw przełącz przełącznik na centralce w pozycję “Cab #1 to #8” aby system szybciej działał. Wyjaśnimy to później

Aby prowadzić lokomotywę, najpierw musisz znać jej adres. Większość dekoderów zaraz po kupieniu ma ustawiony adres domyślny, czyli 3. Jeżeli kupisz lokomotywę z od razu zamontowanym dekoderem, to może ona posiadać numer równy numerowi bocznemu lokomotywy. Przeczytaj instrukcję dołączoną do lokomotywy albo dekodera, aby dowiedzieć się jaki jest przypisany adres.

Aby wybrać lokomotywę, naciśnij przycisk LOCO. Przy użyciu klawiszy z cyframi (0-9) wprowadź adres lokomotywy. Następnie naciśnij ENTER. W ten sposób wybrałeś lokomotywę. Manipulator automatycznie zapamięta wprowadzony adres, aby łatwiej było do niego później powrócić.

Aby ustawić kierunek jazdy lokomotywy użyj klawisza DORECTION. Pokręć pokrętłem aby zwiększyć prędkość lokomotywy. Możesz także naciskać klawisze +1 oraz -1 aby zmieniać prędkość lokomotywy. Aby włączyć lub wyłączyć światła użyj klawisza 0 (zero).
Uwaga: Nie przytrzymuj klawisza -1, ponieważ jest to także klawisz DEL, co spowoduje usunięcie lokomotywy z manipulatora.

Uwaga: Mrógający adres lokomotywy oznacza, że lokomotywa jest w tym momencie sterowana za pomocą innego manipulatora. To jest tylko przypomnienie i nie ma wpływu na twoje sterowanie lokomotywami. Jednakże, ponieważ dwie osoby za pomocą dwóch manipulatorów próbują sterować jedną lokomotywą, może ona się zachowywać nie tak jakbyś się spodziewał. Jeden z operatorów powinien usunąć lokomotywę ze swojego manipulatora.

arrow Sterowania funkcjami lokomotywy

Aby sterować funkcjami od F1 do F9 naciskaj klawisze z cyframi (odpowiednio) od 1 do 9. Aby sterować funkcjami od F10 do F19, naciśnij klawisz SHIFT, a następnie klawisz z cyframi od 0 do 9.

Image

Na powyższym rysunku wyświetlacza lokomotywa o numerze 3802 jedzie do tyłu z prędkością 102. Ma ona właczone funkcje F1 i F11.

arrow Przywoływanie lokomotywy

Aby przywołać poprzednio używane lokomotywy z pamięci, należy nacisnąć przycisk RECALL. Możesz przywołać jedną z ostatnich 25 używanych lokomotyw.

Uwaga: Chociaż manipulator pamięta 25 ostatnich lokomotyw, po odłączeniu go od centralki, będzie ona pamiętać tylko ostatnie 5 lokomotyw.

arrow Usuwanie lokomotyw

Manipulator pamięta do 25 lokomotyw. Jeżeli pamięć manipulatora będzie pełna, wybranie nowej lokomotywy spowoduje, że zastąpi ona aktualnie używaną. Aktualna lokomotywa zostanie zapomniana. Aby temu zapobiec sugerujemy usuwanie niepotrzebnych lokomotyw, poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy klawisza DEL.

arrow Awaryjne zatrzymanie

Aby awaryjnie zatrzymać aktualną lokomotywę, naciśnij klawisz STOP. Aby zatrzymać całą makietę, klawisz STOP naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy. Dwie lampki na centralce zaczną mrugać. Aby ponownie uruchomić makietę należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy klawisz STOP.

arrow Kroki prędkości

Kroki prędkości to są kolejne kroki prędkości numerowane od 0 do najwyższego kroku, które może przyjmować lokomotywa. System może obsłużyć trzy rodzaje kroków prędkości: 14, 28 i 128. Czym większa jest ilość kroków prędkości, tym z większą ilością różnych prędkości lokomotywa może jechać. Zaraz po wybraniu nowej lokomotywy system Prodigy Advance przypisze do niej 28 kroków prędkości. Aby poprawnie operować lokomotywą, powinieneś ustawić ilość kroków prędkości zgodną z ustawieniami w dekoderze.

Aby zmienić ilość kroków prędkości należy naciskać klawisz SPD STEP, aż do włączenia odpowiedniej ilości kroków prędkości. Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER. Wybrana ilość kroków prędkości zostanie przypisana do aktualnej lokomotywy.

Uwaga: Zmiana ilości kroków prędkości przy pomocy klawisza SPD STEP nie spowoduje zmiany ilości kroków prędkości zaprogramowanej w dekoderze lokomotywy. Spowoduje tylko ustawienie kroków prędkości w manipulatorze, które powinny być zgodne z dekoderem.

arrow Dwukierunkowy tryb pokrętła (Yard mode)

Aby zmienić tryb pokrętła naciśnij klawisze SYS i 3. Normalnie pokrętłem zmieniasz tylko prędkość lokomotyw (bez kierunku). W trybie pokrętła dwukierunkowego (Na wyświetlaczu świeci się napis “Yard”), pokrętłem można kontrolować prędkość i kierunek jazdy lokomotywy. Wyjaśnijmy jak działa tryb dwukierunkowy:
Kiedy lokomotywa jedzie do przodu, kręcąc pokrętłem zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek powodujesz zwiększenie prędkości lokomotywy. Kręcąc pokrętłem w odwrotnym kierunku - zmniejszać prędkość lokomotywy aż do 0. Dalej kręcąc pokrętłem w kierunku niezgodnym z ruchem wskazówek zegara - zwiększasz prędkość lokomotywy, ale dla jazdy do tyłu. Teraz kręcąc pokrętłem ponownie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara - zmniejszasz prędkość lokomotywy dla jazdy do tyłu aż do 0. Dalej kręcąc - zmieniasz kierunek jazdy na jazdę do przodu i zwiększasz prędkość lokomotywy.

arrow Szybki zegar

Image

Aby zobaczyć zegar, naciśnij klawisz TIME. Zegar zastąpi adres lokomotywy wyświetlany na wyświetlaczu. Aby powrócić do wyświetlania adresu lokomotywy ponownie naciśnij klawisz TIME. Czas jest pamiętany w centralce i przesyłany do wszystkich manipulatorów. Każdy manipulator pokazuje ten sam czas. Na powyższym rysunku widać godzinę 8:02 AM. Aktualna lokomotywa jedzie do przodu z prędkością 102.

arrow Wiatrak chłodzący w centralce

Wiatrak w centralce nie działa bez przerwy. Działa tylko podczas dużego obciążenia centralki.

arrow Przeciążenie i zwarcie

Centralka może dostarczać do 3.5 amperów prądu. Samemu musisz zobaczyć ile lokomotyw i innych odbiorników prądu może jednocześnie działać bez sygnalizowania przeciążenia. W momencie wykrycia przeciążenia lub zwarcia centralka zatrzyma dopływ prądu do makiety na 2 sekundy, po czym ponownie spróbuje włączyć; wiatrak w centralce zacznie włączać się i wyłączać. Należy w tym momencie usunąć przyczynę przeciążenia lub zwarcia, aby można było dalej działać. Aby używać większą ilość lokomotywy i innych akcesoriów w tym samym momencie na większych makietach, będzie prawdopodobnie potrzebował dodatkowych boosterów (rekomendujemy MRC Powe Station 8).

arrow Wyłączanie systemu

Przed wyjęciem wtyczki z gniazda ze ściany należy najpierw przełączyć przełącznik na centralce na pozycję “Off”. Umożliwi to zapamiętanie przez centralkę wszystkich informacji (włączając w to czasu) do następnego jej użycia.


arrow Ustawianie adresu manipulatora.

W systemie Prodigy Advance można używać do 99 manipulatorów. Każdy manipulator musi mieć unikalny adres. Każdy nowo zakupiony manipulator ma ustawiony domyślnie adres 1. Manipulator o adresie 1 jest manipulatorem nadrzędnym. Za pomocą manipulatora nadrzędnego można wykonywać wszystkie operacje. Każdy dodatkowo zakupiony manipulator musi mieć zmieniony adres na unikalny.

Aby zobaczyć aktualny adres manipulatora naciśnij klawisze SYS i 6. Aktualny adres manipulatora pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli chcesz zmienić adres manipulatora wprowadź go za pomocą klawiszy cyfrowych (1-99) i naciśnij przycisk Enter. Jeżeli nie chcesz zmieniać adresu manipulatora, po prostu naciśnij przycisk ENTER, aby wyjść. Pamiętaj: nie nadawaj tego samego adresu dwóm manipulatorom.

arrow Ustawiania ilości manipulatorów w systemie (tylko na manipulatorze nadrzędnym)

Im więcej manipulatorów jest podłączonych do systemu, tym wolniej on działa, ponieważ centralka może jest w jednym momencie komunikować tylko z jednym manipulatorem. Ustawienie ilości manipulatorów w systemie przyspieszy działanie całego systemu.
1. Upewnij się, że trzymasz w ręku manipulator nadrzędny (adres manipulatora musi być równy 1). Tylko na manipulatorze nadrzędnym można zmieniać ilość manipulatorów w systemie.
2. Przełącz przełącznik na centralce na pozycję “All cabs”. Tylko w tej pozycji można ograniczać ilość manipulatorów.
3. Naciśnij SYS i 9
4. Przy użyciu klawiszy 0-9 wprowadź adres ostatniego manipulatora i naciśnij klawisz ENTER.

Przykład: Jeżeli używasz 10 manipulatorów i zaprogramowałeś je na adresy od 1 do 10, naciśnij SYS, 9, 10 i ENTER, aby ustawić adres ostatniego manipulatora w centralce na 10. Centralka nie będzie próbowała się łączyć z manipulatorami o numerach od 11 do 99.
Jeżeli używasz 3 manipulatorów o adresach od 1 do 3, to naciśnij SYS, 9, 3 i ENTER.

Uwaga: Jeżeli używasz 8 lub mniej manipulatorów, ustaw ich adresy na kolejne liczby od 1 oraz przełącz przełącznik na centralce w pozycję “#1-#8”. Spowoduje to, że centralka nie będzie próbowała się skomunikować z manipulatorami o adresach od 9 do 99, co zaoszczędzi czas.

arrow Używanie więcej niż 3 manipulatorów

Centralka systemu Prodigy Advance ma 3 wyjścia do podłączenia 3 manipulatorów. Jeżeli chcesz podłączyć więcej niż 3 manipulatory lub rozmieścić gniazda na około swojej makiety musisz użyć MRC Prodigy Advance Extension Plates (0015001). Za pomocą niego możesz łatwo zainstalować gniazda na około swojej makiety.
Centralka może zasilić do 6 manipulatorów. Później, dla każdych kolejnych 5-ciu potrzebujesz specjalnego elementu z wbudowanym zasilaniem (nr katalogowy: 0015002). Ten element musi być zakupiony bezpośrednio w MRC.

arrow Ustawienie numeru ostatniego manipulatora, za pomocą którego można programować na makiecie (tylko na manipulatorze nadrzędnym)

Ta funkcja uniemożliwia “nowicjuszom” przy twojej makiecie przeprogramowanie wszystkiego na twoich torach.
1. Upewnij się, że trzymasz manipulator nadrzędny (o numerze 1)
2. Naciśnij SYS i 7
3. Przy użyciu klawiszy 0-9 wprowadź numer ostatniego manipulatora, za pomocą którego można programować na makiecie i naciśnij Enter.
Przykład: Jeżeli naciśniesz SYS, 7, 3 i ENTER, to za pomocą manipulatora numer 4 nie będzie można programować na makiecie.

arrow Ustawienie numeru ostatniego manipulatora, za pomocą którego można programować na torze do programowania (tylko na manipulatorze nadrzędnym)

Ta funkcja uniemożliwia “nowicjuszom⿝ przy twojej makiecie przeprogramowanie wszystkiego na torze do programowania.
1. Upewnij się, że trzymasz manipulator nadrzędny (o numerze 1)
2. Naciśnij SYS i 7
3. Przy użyciu klawiszy 0-9 wprowadź numer ostatniego manipulatora, za pomocą którego można programować na torze do programowania i naciśnij Enter.
Przykład: Jeżeli naciśniesz SYS, 7, 2 i ENTER, to za pomocą manipulatora numer 3 nie będzie można programować na torze do programowania.


arrow Programowanie dekoderów lokomotyw

System Prodigy Advance umożliwia programowanie większość dekoderów zgodnych ze standardem NMRA. Aby zaprogramować dekodery za pomocą tego systemu nie jest wymagana ani znajomość zapisu szesnastkowego, ani wykształcenie inżynierskie. Prodigy Advance umożliwia programowanie dekoderów albo na oddzielnym torze do programowania albo na makiecie, oba sposoby nie powodują przeprogramowania innych lokomotyw na makiecie.

arrow Terminologia

Przed rozpoczęciem programowania zapoznaj się ze znaczeniami następujących terminów:
- Adres lokomotywy: To numer wpisany do dekodera lokomotywy, aby ją zidentyfikować.
- Napięcie początkowe: Napięcie wymagane do uruchomienia silnika lokomotywy i pokonania jej oporów statycznych. Możesz zaprogramować napięcie początkowe w dekoderze lokomotywy, aby ruszała ona natychmiast po przekręceniu pokrętłem manipulatora
- Napięcie maksymalna: Napięcie maksymalne (maksymalna prędkość), to napięcie podawane na silnik przy całkowitym przekręceniu pokrętła manipulatora w prawo. Jeżeli sterujesz np.: lokomotywą manewrową możesz zmniejszyć napięcie maksymalne, aby uzyskać bardziej realistyczną maksymalną prędkość przy maksymalnym przekręceniu pokrętła manipulatora w prawo.
- Szybkość przyspieszania: To ustawienie symuluje rozpędzanie się lokomotywy ciągnącej bardzo ciężki pociąg, która zwiększa prędkość bardzo powoli i stopniowo.
- Szybkość zwalniania: To ustawienie symuluje zwalnianie lokomotywy ciągnącej bardzo ciężki pociąg, która zmniejsza prędkość bardzo powoli i stopniowo.

arrow Programowanie lokomotywy na torze do programowania

1. Upewnij się, że twój manipulator ma prawo programowania na torze do programowania
2. Umieść lokomotywę na torze do programowania. Naciskaj PROG aż wybierzesz “Prog Prog Track” i naciśnij ENTER.
3. Najpierw na wyświetlaczu pojawi się napis “Adr”, co oznacza, że należy za pomocą klawiszy 0-9 wprowadzić adres lokomotywy i nacisnąć klawisz ENTER. Jeżeli nie chcesz zmieniać adresu lokomotywy, po porostu naciśnij klawisz ENTER.
Uwaga: Jeżeli jesteś początkującym lub chcesz tylko zmienić adres lokomotywy, możesz na tym zakończyć programowanie: przestaw lokomotywę z powrotem na makietę, naciśnij klawisz LOCO, wprowadź adres lokomotywy i naciśnij klawisz ENTER. Możesz teraz sterować lokomotywą.
4. Następnie na wyświetlaczu pojawi się “SV”, aby zmienić napięcie początkowe. Wprowadź nową wartość i naciśnij ENTER.
5. Następnie na wyświetlaczu pojawi się “Acc”, aby zmienić szybkość przyspieszania. Wprowadź nową wartość i naciśnij ENTER.
6. Następnie na wyświetlaczu pojawi się “dEc”, aby zmienić szybkość zwalniania. Wprowadź nową wartość i naciśnij ENTER.
7. Następnie na wyświetlaczu pojawi się “TV”, aby zmienić napięcie maksymalne. Wprowadź nową wartość i naciśnij ENTER.
8. Na końcu pojawi się “CV#”, gdzie można zmienić dowolne inne CV (zmienne konfiguracyjne). W tym momencie prawie zakończyłeś programowanie dekodera. Możesz w tym momencie zakończyć poprzez naciśnięcie klawisza ENTER. Prodigy Advance umożliwia cieszyć się modelarstwem bez konieczności zrozumienia co to jest CV, do czego służą i jak je zaprogramować.
9. Jeżeli chcesz jednak zaprogramować któreś z CV, wprowadź numer tego CV i naciśnij ENTER. Następnie wprowadź wartość i naciśnij ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie “CV#” aby można było zaprogramować następne CV. Aby zakończyć po prostu naciśnij ENTER.
Uwaga: Zaprogramowanie CV niepoprawną wartością może spowodować niepoprawne działanie dekodera! Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi do dekodera przez rozpoczęciem programowania jego CV.

arrow Programowanie lokomotyw na makiecie

Programowanie na makiecie odciąży cię od problemu przenoszenia lokomotywy z makiety na tor programowania. Jednakże MUSISZ znać adres lokomotywy, którą chcesz przeprogramować. W przeciwnym wypadku możesz programować tylko na torze do programowania. Nie wszystkie dekodery wspierają programowanie na makiecie. Przeczytaj instrukcję obsługi do dekodera, aby sprawdzić czy obsługuje programowanie na makiecie (PoM).
1. Upewnij się, że za pomocą trzymanego manipulatora możesz programować na makiecie
2. Aby rozpocząć programowanie naciskaj klawisz PROG aż wybierzesz “Prog Main Track” i naciśnij klawisz ENTER. Bieżąca lokomotywa zacznie na wyświetlaczu mrugać.
3. Jeżeli chcesz programować bieżącą lokomotywę po prostu naciśnij klawisz ENTER. Aby zaprogramować inną lokomotywę wprowadź jej adres i naciśnij przycisk ENTER.
(korekta Damian: punkt 3 powinien brzmieć tak:
3. Jeżeli chcesz zmienić adres bieżącej lokomotywy, wprowadź go i naciśnij ENTER. Jeżeli nie chcesz zmieniać, naciśnij po prostu ENTER)
4. Dalszy sposób programowania jest identyczny jak opisano powyżej w “Programowanie na torze do programowania”. Sugerujemy zatrzymać lokomotywę przed programowaniem na makiecie, ponieważ podczas ruchu lokomotywa może mieć złe połączenie z torami, co może spowodować błędne zaprogramowanie dekodera i jego niepoprawne działanie.

arrow Odczytywanie ustawień lokomotyw na torze do programowania

Za pomocą Prodigy Advance można odczytywać wartości zapisane w CV (na torze do programowania). Jest to przydatne jeżeli nie pamiętasz adresu lokomotywy, albo wartości zapisanych w CV. Nie wszystkie dekodery wspomagają odczytywanie wartości CV. Przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do dekodera, aby sprawdzić czy twój dekoder wspomaga odczytywanie CV.
1. Umieść lokomotywę na torze do programowania
2. Naciskaj klawisz PROG aż wybierzesz “rEAd Prog Track” i naciśnij klawisz ENTER.
3. Na wyświetlaczu pojawi się “Adr”, aby odczytać adres lokomotywy. Naciśnij ENTER aby odczytać adres albo klawisz SHIFT aby przejść do następnej pozycji. Odczytanie adresu może zająć kilka sekund. Jeżeli dekoder nie wspomaga odczytywania na ekranie pojawi się napis “Err” (Błąd).
4. Następnie pojawi się na wyświetlaczu “SV”, aby odczytać napięcie początkowe. Naciśnij ENTER aby odczytać albo SHIFT aby przejść do następnej pozycji.
5. Następnie pojawi się na wyświetlaczu “Acc”, aby odczytać szybkość przyspieszania. Naciśnij ENTER aby odczytać albo SHIFT aby przejść do następnej pozycji.
6. Następnie pojawi się na wyświetlaczu “dEc”, aby odczytać szybkość zwalniania. Naciśnij ENTER aby odczytać albo SHIFT aby przejść do następnej pozycji.
7. Następnie pojawi się na wyświetlaczu “TV”, aby odczytać napięcie maksymalne. Naciśnij ENTER aby odczytać albo SHIFT aby przejść do następnej pozycji.
8. Na końcu pojawi się na wyświetlaczu “CV#”, aby odczytać dowolne inne CV. Aby odczytać CV wprowadź jego numer i naciśnij ENTER. Po odczycie CV naciśnij ENTER, pojawi się ponownie “CV#” i można odczytać wartość następnego CV. Aby zakończyć naciśnij klawisz ENTER.

arrow Zmienne konfiguracyjne - CV

Zmienne konfiguracyjne (ang. Configuration Variables, CV) przechowują wartości, które umożliwiają dostosowanie się dekodera do specyficznej lokomotywy lub innego urządzenia. Niektóre CV są także nazywane rejestrami (ang. register).
Prodigy Advance pozwala przeprowadzić podstawowe programowanie bez zajmowania CV. Oczywiście Prodigy Advance umożliwiad także programowanie konkretnych CV w celu dokładniejszego dostosowania dekoder do lokomotywy lub zmiany konkretnych funkcjonalności.

arrow Często używane CV

CV przedstawione w poniższej tabeli są wspierane przez większość dekoderów. W instrukcji obsługi do twojego dekodera znajdziesz listę wszystkich CV, które można w nim programować, wraz z dozwolonymi zakresami wartości.

Numer CVNumer rejestruOpis
11Krótki adres
22Napięcie początkowe
33Szybkość przyspieszania
44Szybkość zwalniania
5 Napięcie maksymalne
6 Napięcie środkowe
7 Wersja dekodera wg producenta
8 Identyfikator producenta
17 Fragment adresu długiego - cztero cyfrowego
18 Fragment adresu długiego - cztero cyfrowego
19 Jazda wielokrotna
295Flagi konfiguracyjne


arrow Słowo o CV29

CV29 jest najważniejszym CV w dekoderze lokomotywy. Niepoprawne zaprogramowanie CV29 może spowodować niewłaściwe działanie dekodera. Nie zalecamy samodzielnego programowania CV29, ponieważ Prodigy Advance samodzielnie się tym zajmuje za ciebie. W momencie, gdy programujesz adres dekodera, system zmienia samodzielnie CV29. Jednakże jeżeli chcesz zmienić orientację lokomotywy lub ustawić 14 kroków prędkości, musisz samodzielnie przeprogramować CV29 (np.: po zmianie adresu dekodera). Użyj poniższej tabeli w celu przeprogramowania CV29. Wartość CV29 zależy od adresu lokomotywy.

ZmianaAdres dekodera od 1 do 127Adres dekodera od 128 do 9999
Ustawienie wprowadzane domyślnie przez Prodigy AdvanceCV29=2CV29=34
Zmień orientację lokomotowyCV29=3CV29=35
Zmień ilość kroków prędkości na 14CV29=0CV29=32
Zmień i orientację i ilość kroków na 14CV29=1CV29=33


arrow Jazda wielokrotna

Czasami przy cięższych pociągach wymagane było łączenie wielu lokomotyw. Te połączone lokomotywy jeździły w tzw. jeździe wielokrotnej (ang. Multiple unit lub a consist). System Produgy Advance umożliwia łatwe i szybkie łączenie lokomotyw w jazdę wielokrotną. Są dwie motody łączenia lokomotyw w jazdę wielokrotną: zaawansowana i uniwersalne (starsza).

arrow Zaawansowana jazda wielokrotna

Zaawansowana jazda wielokrotna zadziała, jeżeli dekodery lokomotyw obsługują CV19. Połączenie lokomotyw w jazdę wielokrotną polega w tej metodzie na wpisaniu do CV19 nowego wspólnego adresu jazdy wielokrotnej, który zastępuje oryginalny adres lokomotyw. Dlatego lokomotywy przestaną działać na adresach oryginalnych, tylko na jednym wspólnym adresie jazdy wielokrotnej. Wszystkie dekodery będą otrzymywać rozkazy na adresie jazdy wielokrotnej w tym samym momencie, dopóki nie usuniesz z nich adresu jazdy wielokrotnej. Centralka nie przechowuje informacji o adresie jazdy wielokrotnej. Pamiętaj o usunięciu adresu jazdy wielokrotnej po zakończeniu zabawy (np.: przed wyłączeniem), ponieważ bez tego przy następnym użyciu lokomotywy będą dalej jeździły razem.

arrow Programowanie zaawansowanej jazdy wielokrotnej

1. Naciskaj klawisz CONSIST aż wybierzesz “Cons SET” na wyświetlaczu, następnie naciśnij ENTER.
2. Na wyświetlaczu pojawi się “Const #”. Wprowadź numer adresu jazdy wielokrotnej (krótki adres od 1 do 127) i naciśnij ENTER.
Uwaga: Zapisz sobie adres jazdy wielokrotnej, ponieważ będzie on potrzebny później przy usuwaniu jazdy wielokrotnej
3. Na wyświetlaczu pojawi się “Add Loco”, aby rozpocząć dodawanie lokomotyw. Wprowadź adres lokomotywy, naciśnij klawisz DIRECTION jeżeli lokomotywa w składzie będzie jechała tyłem (domyślnie zakłada się, że lokomotywy jeżdżą przodem) i naciśnij klawisz ENTER.
4. Na wyświetlaczu ponownie pojawi się “Add Loco”, aby dodać kolejne lokomotywy do zestawu. Możesz dodać dowolną ilość lokomotyw przy zaawansowanej jeździe wielokrotnej. Na końcu po prostu naciśnij klawisz ENTER.

arrow Prowadzenie przy zaawansowanej jeździe wielokrotnej

Lokomotyw w jeździe wielokrotnej zachowują się jak jedna lokomotywa. Po zdefiniowaniu zestawu lokomotyw, używaj adresu jazdy wielokrotnej do sterowania tym zestawem.
1. Naciśnij klawisz LOCO (upewnij się, że na wyświetlaczu pojawił się napis “Loco”, jeżeli nie - naciśnij klawisz LOCO ponownie). Wprowadź adres jazdy wielokrotnej i naciśnij ENTER.
2. Przekręć pokrętłem i wszystkie lokomotywy w zestawie zaczną jechać razem. Aby sterować funkcjami używaj adresu jazdy wielokrotnej albo adresu pojedynczych lokomotyw - przeczytaj w instrukcji obsługi do dekoderów możesz więcej przeczytać o sterowaniu funkcjami przy jeździe wielokrotnej.

arrow Usuwanie zaawansowanej jazdy wielokrotnej

1. Naciskaj klawisz CONSIST aż pojawi się na wyświetlaczu “Cons cLr”. Następnie naciśnij klawisz ENTER.
2. Na wyświetlaczu pojawi się “Cons#”, wprowadź adres jazdy wielokrotnej i naciśnij ENTER.
Po usunięciu adresu jazdy wielokrotnej, natychmiast wszystkie lokomotywy zaczną jechać z prędkościami ustalonymi dla ich adresów oryginalnych.
Uwaga: Jeżeli zapomnisz adres jazdy wielokrotnej, każdej lokomotywie, która była w zestawie jazdy wielokrotnej, musisz ponownie ustawić adres na torze do programowania lub ustawić CV19 na wartość zero.

arrow Uniwersalna (starsza) jazda wielokrotna

Przy pomocy tego rodzaju jazdy wielokrotnej możesz prowadzić w składzie także starsze lokomotywy, które nie wspierają CV19. Przy tej metodzie centralka zapamiętuje wszystkie informacje o jeździe wielokrotnej i umożliwia lokomotywom wspólną jazdę. W momencie zmiany prędkości głównej lokomotywy, centralka wysyła tą samą informację do wszystkich lokomotyw wchodzących w skład jazdy wielokrotnej. Pomimo wspólnej jazdy, istnieje drobne opóźnienie w wysyłaniu informacji do kolejnych lokomotyw, tak małe, że możesz tego nie zauważyć.
Lokomotywy połączone przy użyciu tej metody, po usunięciu z makiety od razu powracają do oryginalnych adresów i kierunków jazdy. Po usunięciu lokomotywy z makiety i ponownym postawieniu jej na niej, lokomotywa jest dalej w jeździe wielokrotnej. Jeżeli przestawisz ją na inną makietę, nie będzie ona już w jeździe wielokrotnej.
Prodigy Advance umożliwia prowadzenie tylko JEDNEJ uniwersalnej jazdy wielokrotnej (w jednym momencie). Jedna uniwersalna jazda wielokrotna dla centralki, nie dla manipulatora! Po zaprogramowaniu jazdy wielokrotnej, centralka będzie ją pamiętała aż do jej zlikwidowania. Wyłączenie centralki z prądu nie spowoduje usunięcia uniwersalnej jazdy wielokrotnej.

arrow Programowanie uniwersalnej jazdy wielokrotnej

1. Naciskaj klawisz CONSIST aż pojawi się “oLd SET” na wyświetlaczu. Następnie naciśnij klawisz ENTER.
2. Na wyświetlaczu pojawi się “LEAd Loc”. Wprowadź adres głównej lokomotywy, naciśnij klawisz DIRECTION, jeżeli będzie ona jechała tyłem (domyślnie lokomotywy jadą w składzie przodem), i naciśnij klawisz ENTER
3. Na wyświetlaczu pojawi się “Add Loco”. Wprowadź adres kolejnej dodatkowej lokomotywy, naciśnij klawisz DIRECTION, jeżeli będzie ona jechała w składzie tyłem, i naciśnij klawisz ENTER.
4. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie “Add Loco” aby móc dodać kolejne lokomotywy. W uniwersalnej jeździe wielokrotnej mogą jechać maksymalnie 4 lokomotywy (wliczając w to główną lokomotywę). Aby zakończyć naciśnij klawisz ENTER.

arrow Prowadzenie przy uniwersalnej jeździe wielokrotnej

Uwaga: Prowadzenie zestawu przy uniwersalnej jeździe wielokrotnej jest inne niż prowadzenie pojedynczej lokomotywy.

Po zdefiniowaniu uniwersalnej jazdy wielokrotnej używaj adresu głównej lokomotywy.
1. Naciśnij klawisz CONSIST a następnie LOCO. Upewnij się, że na wyświetlaczu świeci się “Cons”.
2. Wprowadź adres głównej lokomotywy i naciśnij ENTER.
3. Przekręć pokrętłem i wszystkie lokomotywy w uniwersalnej jeździe wielokrotnej zaczną jechać.
4. Do kontrolowania funkcji używaj głównych adresów lokomotyw.

Image

Na powyższym rysunku widać główną lokomotywę z uniwersalnej jazdy wielokrotnej o numerze 3802 jadącą do tyłu z prędkością 102.
Uwaga: Podczas używania uniwersalnej jazdy wielokrotnej na wyświetlaczu widać “Cons”, podczas używania zaawansowanej jazdy wielokrotnej widać “Loco”

arrow Usuwanie uniwersalnej jazdy wielokrotnej

Aby zlikwidować uniwersalną jazdę wielokrotną należy naciskać klawisz CONSIST aż do pojawienia się “Cons oLd cLr” na wyświetlaczu, następnie nacisnąć klawisz ENTER. Wyłączenie z prądu centralki nie spowoduje usunięcia uniwersalnej jazdy wielokrotnej. Po usunięciu uniwersalnej jazdy wielokrotnej, natychmiast wszystkie lokomotywy wchodzące w jej skład zaczną jechać z oryginalną prędkością.


arrow Szybki zegar (tylko na manipulatorze nadrzędnym)

Tylko przy pomocy nadrzędnego manipulatora (o adresie 1) można ustawiać szybki zegar i zmieniać jego parametry. Czas ustawiony za pomocą nadrzędnego manipulatora jest zapamiętywany w centralce. Jest on następnie przesyłany do wszystkich pozostałych manipulatorów. Można w ten sposób np.: prowadzić jazdę wg rozkładu jazdy.

arrow Ustawianie czasu (tylko na manipulatorze nadrzędnym)

1. Upewnij się, że trzymany manipulator jest manipulatorem nadrzędnym (ma numer 1)
2. Naciśnij klawisz SYS i 1. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.
3. Wprowadź nowy czas i naciśnij ENTER.

arrow Ustawianie przyspieszenia zegara (tylko na nadrzędnym manipulatrze)

Przyspieszenie zegara określa ile rzeczywistych sekund przypada na jedną minutę szybkiego zegara (tzn. ile rzeczywistych sekund trwa jedna szybka minuta). Wartość 1 oznacza, że jedna rzeczywista sekunda to jedna minuta szybkiego zegara - zegar chodzi 60 razy szybciej od rzeczywistego). Wartość 30 oznacza, że 30 rzeczywistych sekund równa się jednej szybkiej minucie - szybki zegar chodzi dwa razy szybkiej od rzeczywistego. Wartość 60 oznacza, że 60 rzeczywistych sekund równa się szybkiej minucie - czyli oba zegarów chodza równo.
1. Upewnij się, że trzymany manipulator jest nadrzędnym manipulatorem (o adresie 1)
2. Naciśnij klawisze SYS i 2. Wyświetlone zostanie aktualne przyspieszenie zegara.
3. Wprowadź nową wartość i naciśnij ENTER.

arrow Ustawienie 12- lub 24-godzinowego zegara (tylko na manipulatorze nadrzędnym)

1. Upewnij się, że trzymany manipulator jest nadrzędnym manipulatorem (o adresie 1)
2. Naciśnij klawisze SYS i 4. Na wyświetlaczu pojawi się “AM” (przed południem), “PM” (po południu) lub nic (zegar 24-godzinny).
3. Powtarzaj punkt 2 aż do wybrania właściwego ustawienia.arrow Dekodery akcesoriów

System Prodigy Advance obsługuje większość dekoderów akcesoriów kompatybilnych z NMRA DCC. Tego typu dekodery, obsługujące rozjazdy, oświetlenie, semafory itp. można włączać i wyłączać przy użyciu manipulatora. Wyjście dekodera akcesoriów można przeprogramowywać, aby mogły obsłużyć różnego rodzaju urządzenia: elektromagnesy (chwilowe właczenie), wolno działające przełączniki rozjazdów lub światła semaforów (różne częstotliwości mrugania). W instrukcji do dekodera akcesoriów możesz więcej przeczytać o programowaniu i wartościach odpowiednich CV.
Większość dekoderów akcesoriów ma swój unikalny adres (CV 513) i wiele wyjść (4 grupy po 2 wyjścia). Dekodery akcesoriów i dekodery lokomotyw działają niezależnie od siebie (nawet, gdy mają takie same adresy).

arrow Programowanie CV513 w dekoderach akcesoriów

1. Naciskaj klawisz PROG aż na wyświetlaczu pojawi się “Prog Prog Track”
2. Naciskaj klawisz ENTER aż na wyświetlaczu pojawi się “CV#”
3. Wprowadź 513 i naciśnij ENTER.
4. Wprowadź dekoder akcesoriów i naciśnij klawisz ENTER
(od tłumacza: dekoder akcesoriów musi być podłączony do wyjścia do toru do programowania)

arrow Zmiana ustawień rozjazdu podłączonego do dekodera akcesoriów

1. Naciśnij klawisz ACCY, wprowadź numer rozjazdu i naciśnij ENTER.
2. Na wyświetlaczu pojawi się “1or2”. Naciśnij 1 aby przełączyć rozjazd w jedną stronę, naciśnij 2 aby przełączyć rozjazd w drugą stronę. Możesz wielokrotnie naciskać 1 lub 2.
3. Naciśnij ENTER aby wyjść ze sterowania rozjazdem.arrow Droga przejazdu

Ustawienia kilku rozjazdów mogą być połączone w drogę przejazdu. System Prodigy Advance umożliwia zapamiętanie 8 dróg przejazdu, każdy składający się maksymalnie z 8 rozjazdów (lub innych urządzeń). Nie definiuj drogi przejazdu o numerze większym niż 31 lub zawierającej więcej niż 8 rozjazdów.

arrow Definiowanie drogi przejazdu (tylko na nadrzędnym manipulatorze)

1. Naciśnij SYS i 5
2. Na wyświetlaczu pojawi się “Route SET”, naciśnij klawisz ENTER
3. Wprowadź numer drogi przejazdu (1-31) i naciśnij klawisz ENTER.
4. Na wyświetlaczu pojawi się “Add Accy #”. Wprowadź numer rozjazdu (od 1 do 255). Jeżeli rozjazd ma być ustawiony w drugą stronę niż normalnie, naciśnij klawisz DIRECTION. Następnie naciśnij klawisz ENTER.
5. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie “Add Accy #” aby móc wprowadzić kolejne rozjazdy (do 8 w sumie).
6. Aby zakończyć definiowanie drogi przejazdu naciśnij klawisz ENTER.

arrow Uruchamianie drogi przejazdu

1. Naciśnij klawisz ROUTE, wprowadź numer drogi przejazdu i naciśnij ENTER
2. Na wyświetlaczu pojawi się “1or2”. Nacisnij 1 lub 2 aby ustawić rozjazdy wchodzące w skład drogi przejazdu w jedną lub w drugą stronę.

arrow Usuwanie drogi przejazdu (tylko na nadrzędnym manipulatorze)

1. Naciśnij SYS i 0 oraz ENTER
2. Wprowadź numer drogi przejazdu i naciśnij ENTERarrow Rozwiązywanie ogólnych problemów

Ten rozdział został ułożony w taki sposób, aby najłatwiej znaleźć rozwiązanie twojego problemu. Przejdź poniższe punktu DOKŁADNIE w podanej kolejności, ponieważ kolejny punkt zakłada, że poprzedni został przetestowany i wybrany elementy systemu działa poprawnie.

1. Włącz zasilanie centralki. Lampka zasilania powinna się świecić
Jeżeli nie upewnij się, że zasilacz jest poprawnie podłączony do centralki i do kontaktu w ścianie. Wyłącz zasilanie, poczekaj 3 sekundy i włącz ponownie. Jeżeli lampka nie zaświeci się, centralka wymaga naprawy.
2. Wiatrak nie powinien się kręcić, jeżeli nie ma obciążenia
Jeżeli wiatrak włączy się (kręci się wolno) i od czasu do czasu się wyłącza, oznacza to że wykryto przeciążenie lub zwarcie. Zwarcie może być spowodowane prze kawałem metalu leżącego w poprzek torów, niepoprawnie działający dekoder, wykolejoną lokomotywę, źle działający rozjazd lub nieodizolowaną pętlę torów.
3.Sprawdź napięcie na głównych torach
Ustaw analogową lokomotywę na torach lub podłącz żarówkę. Lokomotywa powinna lekko buczeć a żarówka świecić. Jeżeli nie, sprawdź wszystkie połączenia i upewnij się, że tylna zielona wtyczka jest poprawnie włożona. Upewnij się, że śrubki w zielonej wtyczce dobrze dociskają się do przewodów, a nie do izolacji na nich. Jeżeli lokomotyw dalej nie buczy a żarówka nie świeci się, centralka wymaga naprawy.
4. Wyświetlacz nie pokazuje nic
Wyświetlacz manipulatora zaraz po włączeniu powinien pokazywać numer aktualnej lokomotywy. Jeżeli nie, przełącz manipulator do innego wyjścia centralki. Jeżeli wyświetlacz dalej nic nie pokazuje, wymaga on naprawy.
5. Kontrola komunikacji między centralką a manipulatorem
Naciśnij klawisz 2. F2 powinno się natychmiast pojawić na wyświetlaczu. Jeżeli nie, ustaw manipulator jako nadrzędny manipulator poprzez naciśnięcie klawiszy SYS, 6, 1 i ENTER. Upewnij się, że żaden inny manipulator nie jest podłączony do centralki i spróbuj jeszcze raz nacisnąć klawisz 2. Jeżeli dalej nie ma komunikacji, manipulator wymaga naprawy. Jeżeli pojawi się komunikacja prawdopodobnie masz źle ustawiony adresu manipulatorów (patrz odpowiedni rozdział).
6. Lokomotywa ma problem z poborem prądu
Powinieneś od czasu do czasu czyścić szyny i koła lokomotyw. Bród na torach lub kołach powoduje przerywane i szarpane jeźdzenie.

Jeżeli przeszedłeś powyższe kroki, centralka i manipulator działają poprawnie. Prawdopodobnie twój problem jest spowodowany przez dekoder.

7. Twój dekoder stracił pamięć lub jest w trybie zaawansowanej jazdy wielokrotnej (CV19 nie jest 0)
Ponownie ustaw adres dekodera i spróbuj jeszcze raz.
8. Twój dekoder może mieć zbyt małą szybkość przyspieszania lub zwalniania
Zmień szybkość przyspieszania i zwalniania na zero
9. Centralka może mieć zdefiniowane uniwersalną jazdę wielokrotną z udziałem twojej lokomotywy
Usuń uniwersalną jazdę wielokrotną poprzez naciskanie CONSIST dopóki nie pojawi się na wyświetlaczu “Cons oLd cLr” i naciśniecie klawisza ENTER.
10. Aktualne kroki prędkości lokomotywy w centralce nie odpowiadają krokom prędkości zaprogramowanym w dekoderze lokomotywy
Ponownie zaprogramuj adres dekodera. Po tej operacji dekoder będzie miał ustawione 28 lub 128 kroków prędkości. Ustaw 28 lub 128 kroków prędkości w centralce dla tej lokomotywy i spróbuj jeszcze raz.
11. Sprawdź podłączenie dekodera
12. Usuń dekoder i sprawdź go na testerze dekoderów, aby upewnić się, że działa poprawnie
13. Jeżeli dekoder działa poprawnie, sprawdź lokomotywę przed instalacją dekoderaarrow Lista kontrolna dla rozwiązywania ogólnych problemów

1. Wyczyść tory i koła lokomotyw
2. Sprawdź podłączenie makiety
3. Ponownie ustaw adres lokomotywy i inne ustawienia
4. Zresetuj manipulator poprzez jego odłączenie i ponowne podłączenie do centralki
5. Zresetuj centralkę poprzez jej wyłączenie
6. Sprawdź poprawne podłączenie dekodera w lokomotywie
7. Sprawdź przewody z manipulatora do centralki i z centralki do makiety
8. Sprawdź czy nie ma zwarcia lub dziwnych rzeczy leżących w poprzek torów
9. Upewnij się, że żarówka połączenia mruga podczas naciskania klawisza 2

arrow Rozwiązywanie specjalnych problemów

Lampka zasilania centralki świeci się, ale żaden z manipulatorów nic nie pokazuje na wyświetlaczu
1. Sprawdź, czy kabel manipulatora poprawnie jest podłączony do centralki
2. Zamień kabel manipulatora kablem, który wiadomo, ze poprawnie działa
3. Spróbuj podłączyć manipulator lub kabel do innego gniazdka w centralce
4. Jeżeli używasz własnych gniazdem naokoło swojej makiety, sprawdź kable łączące je z centralką lub spróbuj je przełączyć do innych gniazdek w centralce

Światła lokomotywy samoistnie się wyłączają
Kiedy naciśniesz klawisz 0 centralka wysyła do lokomotywy rozkaz włączenia świateł. Centralka nie wysyła non-stop tego rozkazu do lokomotywy, tak jak rozkazu prędkości. Kiedy lokomotywa wjedzie na brudny odcinek toru i utraci zasilanie, dekoder resetuje się i traci informację o ustawionych funkcjach. Może siłą rozpędu pojechać dalej, przejechać brudny odcinek toru i pojechać dalej, ponieważ centralka ciągle wysyła informację o prędkości. W takiej sytuacji powinieneś wyczyścić tory i koła lokomotywy, aby polepszyć pobór przez nią prądu z torów.

Podczas zabawy wszystkie lokomotywy przestają odpowiadać
Wyłącz zasilanie centralki, odczekaj 3 sekundy i włącz ponownie

Twoja lokomotywa nie działa podczas gdy inne działają
Dekoder w lokomotywie stracił pamięć. Zaprogramuj ponownie jego adres.

Twój manipulator nie działa, podczas gdy inne działają
Odłącz manipulator, poczekaj 3 sekundy i podłącz ponownie. Jeżeli dalej manipulator nie wyświetla niczego, sprawdź podłączenia kabli jak opisano powyżej. Upewnij się, że adres manipulatora jest unikalny. Upewnij się, że adres manipulatora jest w obsługiwanym zakresie. Jeżeli dalej manipulator nie działa, prawdopodobnie wymaga naprawy.

Twój manipulator steruje lokomotywami, ale nie można za pomocą niego programować na torze do programowania
1. Jeżeli żarówka “Link” nie mruga podczas wprowadzania danych i naciskania ENTER, może to być ograniczenie wprowadzone na nadrzędnym manipulatorze, które wyłącza możliwość programowania na torze do programowania przy użyciu tego manipulatora.
2. Jeżeli żarówka “Link” mruga kiedy wprowadzisz dane i naciśniesz ENTER, sprawdź wyjście do toru do programowania. Aby przetestować postaw na torze do programowania lokomotywę analogową. Podczas programowania żarówka “Link” powinna być włączona i analogowa lokomotywa powinna buczeć. Jeżeli żarówka się świeci a analogowa lokomotywa nie buczy, popsuło się wyjście do toru do programowania.

Twój manipulator steruje lokomotywami, ale nie może programować na makiecie
Została założona blokada przy pomocy nadrzędnego manipulatora.

Twój manipulator steruje lokomotywami, ale nie może zdefiniować zaawansowanej jazdy wielokrotnej
Została założona blokada przy pomocy nadrzędnego manipulatora na programowanie na makiecie za pomocą tego manipulatora.


Created by admin. Last Modification: Thursday 22 August, 2013 16:11:52 CEST by admin.