Loading...
 
(Cached)

S-9.2

Przetłumaczyli: Gbbsoft i A'Tox

Standard S-9.2


Ten standard określa format informacji przesyłanej przez Cyfrowe Centrale Sterujące do Dekoderów Cyfrowych. Cyfrowa Centrala Sterująca transmituje tę informację poprzez wysyłanie serii bitów używając sygnału cyfrowego NMRA opisanego w normie S-9.1. Ta sekwencja bitów, nazywana pakietem, używana jest do kodowania instrukcji należących do zbioru instrukcji, z którymi współpracuje Dekoder Cyfrowy. Pakiety muszą być precyzyjnie zdefiniowane, aby zapewnić, by instrukcje mogły być właściwe zakodowane i odkodowane.

A: Ogólny format pakietu

Poniższe sekwencje bitów definiują poprawny pakiet NMRA. Każda sekwencja bitów, która nie spełnia pełnej specyfikacji ogólnego formatu pakietu nie jest â¿¿pakietem⿝ w myśl tego standardu. Dekodery Cyfrowe, podczas pracy w trybie NMRA(1), nie powinny reagować na instrukcje, które nie są zawarte w poprawnym pakiecie. Uwaga, fragmenty wewnątrz nawiasów kwadratowych [] muszą występować raz lub więcej.

Preambuła: Preambuła pakietu składa się z ciągu bitów "1". Dekoder Cyfrowy nie może zaakceptować jako poprawny pakietu, którego preambuła ma mniej niż 10 kompletnych bitów â¿¿jeden⿝ lub potrzebuje do prawidłowego odbioru więcej niż 12 kompletnych bitów â¿¿jeden⿝. Centrala musi wysyłać co najmniej 14 pełnych bitów w preambule.
Bit startowy pakietu: Bit startowy pakietu to pierwszy bit "0" po preambule. Bit startowy pakietu kończy preambułę i oznacza, że następne bity stanowią bajt adresu.
Bajt adresu: Pierwszy bajt pakietu zawiera zwyczajowo osiem bitów adresu(2). Pierwszy wysłany bit powinien być zdefiniowany jako najstarszy bit adresu. Bajty Adresu o wartościach 00000000, 11111110 i 11111111 są zarezerwowane do specjalnych operacji i nie mogą by transmitowane wyłączając użycie zgodne ze standardem lub powiązanymi rekomendacjami.
[ Bit startowy bajtu danych: Ten bit poprzedza następny bajt danych i posiada wartość â¿¿0⿝.
Bajt danych: Każdy bajt danych zawiera osiem bitów wykorzystywanych jako adres, instrukcję, dane lub (najpierw najstarszy bit aż do najmłodszego)]
Bit końca pakietu: Ten bit oznacza koniec pakietu i ma wartość "1"(3)

Rysunek 1 przedstawia przykład poprawnego pakietu sterującego składającego się z trzech bajtów: jednego bajtu adresu, jednego bajtu danych i jednego bajtu sumy kontrolnej.

Image
Rysunek 1. Przykład pakietu.


B: Pakiety podstawowe

Pakiety podstawowe zostały wprowadzone, aby zapewnić minimum współpracy pomiędzy różnymi systemami. Bardziej złożone formaty pakietów, które wspierają inne typy dekoderów cyfrowych, dodatkowe funkcje, adresy i prędkości, są opisane w Zaleceniach dotyczących Rozszerzonego Formatu Pakietów RP-9.2.1. Intencją tego Standardu jest zastosowanie w kolejności: Centrala Sterująca musi kodować polecenia operatora zgodnie z semantyką Pakietów Podstawowych, a Dekoder Cyfrowy musi rozpoznawać oraz zapewniać odpowiednie sterowanie elektryczne zgodne z semantyką Pakietów Podstawowych. Pakiety typu Pakiet Pusty do Dekoderów Cyfrowych oraz Pakiet Ogłoszenie Stop do Wszystkich Dekoderów Cyfrowych(4) (zdefiniowane poniżej) są opcjonalne dla Central Sterujących i wymagane dla dekoderów.

Pakiet Prędkość i Kierunek Jazdy do Dekoderów Lokomotyw

111111111111 0 0AAAAAAA 0 01DCSSSS 0 EEEEEEEE 1
Preambuła Pierwszy bajt Drugi bajt Suma kontrolna

Bajt pierwszy: Bajt Adresu= 0AAAAAAABajt Adresu zawiera adres wskazanego odbiornika pakietu. Każdy Dekoder Cyfrowy powinien mieć możliwość przechowywania i rozpoznawania własnego adresu, aby reagować na Pakiety Podstawowe. Dekodery Cyfrowe Lokomotyw powinny zapewniać obsługę pełnego zakresu adresów podstawowych w taki sposób, aby ten adres mógł być łatwo konfigurowalny przez użytkownika(5). Dopuszczalne jest, aby Centrale Cyfrowe miały ograniczony zakres poprawnych wspieranych adresów o ile te restrykcje są jasno i wyraźnie zaznaczone na opakowaniu i w instrukcji.

Bajt drugi: Bajt Instrukcji= 01DCSSSS Bajt instrukcji jest używany do wysyłania informacji o prędkości i kierunku do Dekodera Cyfrowego. Bity 0-3 (6) to 4 bity określające prędkość (S), gdzie bit 0 jest bitem najmniej znaczącym. Bit czwarty bajtu 2 (C) domyślnie powinien oznaczać jeden dodatkowy bit prędkości, który jest najbardziej znaczącym bitem prędkości. Aby zapewnić kompatybilność wstecz ten bit może być w zamian użyty do kontrolowania oświetlenia czołowego. To opcjonalne użycie jest zdefiniowane w RP-9.2.1. Bit 5 służy jako bit prędkości (D). Gdy bit kierunku (D) ma wartość â¿¿1⿝ lokomotywa powinna poruszać się do przodu(7). Bit kierunku (D) o wartości â¿¿0⿝ powinien powodować ruch lokomotywy w przeciwnym kierunku. Bity 7 i 6 zawierają sekwencję bitów â¿¿01⿝(8), która jest używana do rozpoznawania, że jest to bajt instrukcji używany do określenia prędkości i kierunku.

Image
Tablica prędkości.

Bajt trzeci: Bajt Detekcji Błędów= EEEEEEEE Bajt Detekcji Błędów jest bajtem używanym do wykrywania błędów transmisji. Zawartość Bajtu Detekcji Błędów powinna zawierać bitową wynik bitowej operacji EX-OR zawartości Bajtu Adresu oraz Bajtu Instrukcji w danym pakiecie. (na przykład: wynik operacji EX-OR na bicie 0 bajtu adresu i bitu 0 bajtu instrukcji powinna być umieszczona jako bit 0 bajtu detekcji błędówâ¿¿) Dekodery Cyfrowe odbierające Pakiet Podstawowy powinny porównywać odebrany bajt detekcji błędów z wynikiem bitowej operacji EX-OR odebranych bajtów adresu i instrukcji oraz ignorować zawartość pakietów jeśli porównanie nie daje wyniku poprawnego.


Przykładowy pakiet przedstawiony na rysunku 1 ilustruje podstawowy pakiet w instrukcją do lokomotywy 55, aby poruszała się do przodu z prędkością 6.

Pakiet Reset do Wszystkich Dekoderów Cyfrowych

111111111111 0 00000000 0 00000000 0 00000000 1
Preambuła Pierwszy bajt Drugi bajt Suma kontrolna


Trzybajtowy pakiet, gdzie wszystkie trzy bajty mają osiem bitów o wartości â¿¿0⿝, definiuje Pakiet Reset Dekodera Cyfrowego. Gdy Dekoder Cyfrowy odbierze Pakiet Reset Dekodera Cyfrowego powinien wykasować całą pamięć ulotną (włączając w to wszystkie dane o prędkości i kierunku), oraz powrócić do stanu jak po włączeniu zasilania. Dekoder Cyfrowy sterujący lokomotywą poruszającą się z niezerową prędkością po odebraniu Pakietu Reset Dekodera Cyfrowego powinien natychmiast zatrzymać lokomotywę.

Po wysłaniu Pakietu Reset Dekodera Cyfrowego Centrala Sterująca nie powinna wysłać żadnego pakietu o adresie z przedziału od â¿¿01100100⿝ do â¿¿01111111" przez 20 milisekund, o ile nie jest planowane wejście w tryb serwisowy(9).

Pakiet Pusty do Wszystkich Dekoderów Cyfrowych

111111111111 0 11111111 0 00000000 0 11111111 1
Preambuła Pierwszy bajt Drugi bajt Suma kontrolna


Trzybajtowy pakiet, którego pierwszy bajt zawiera osiem â¿¿1⿝, drugi bajt zawiera osiem â¿¿0⿝, a trzeci i ostatni bajt zawiera osiem â¿¿1⿝, został zdefiniowany jako Pakiet Pusty. Po odebraniu tego pakietu Dekoder Cyfrowy nie powinien podejmować nowych działań, ale powinien wykonywać działania takie jakby to był zwykły pakiet adresowany do innych dekoderów.

Pakiet Ogłoszenie Stop do Wszystkich Dekoderów Cyfrowych(10)

111111111111 0 00000000 0 01DC000S 0 EEEEEEEE 1
Preambuła Pierwszy bajt Drugi bajt Suma kontrolna


Trzybajtowy pakiet, którego pierwszy bajt zawiera osiem â¿¿0⿝, drugi bajt zawiera specyficzną komendę Stop, a trzeci i ostatni bajt zawiera bajt błędu identyczny z drugim bajtem pakietu, został zdefiniowany jako Pakiet Stop. Po odebraniu tego pakietu gdzie bit zero drugiego bajtu (S) ma wartość â¿¿0⿝, dekodery cyfrowe kontrolujące silniki lokomotyw powinny doprowadzić do zatrzymania lokomotyw.

Po odebraniu tego pakietu gdzie bit zero drugiego bajtu (S) ma wartość â¿¿1⿝, dekodery cyfrowe kontrolujące silniki lokomotyw powinny zaprzestać dostarczanie zasilania do silnika. Jeśli bit cztery bajtu 2 (C) ma wartość â¿¿1⿝, a bit kierunku, bit piąty bajtu 2 (D) może być ignorowany dla funkcji mających związek z kierunkiem.

C: Częstotliwość wysyłania pakietów

Pakiety wysyłane z do Dekoderów Cyfrowych powinny być powtarzane tak często, jak to jest możliwe, ponieważ pakiety mogą być gubione z powodu zakłóceń lub złego przewodnictwa pomiędzy kołami i szynami. Zasilanie torów może być przerwane pomiędzy Bitem Końca Pakietu a Preambułą następnego pakietu, aby umożliwić przesyłanie komend w innych formatach. Dekoder Cyfrowy powinien poprawnie działał w sytuacji wysyłania wielu pakietów adresowanych do niego, zakładając, że czas pomiędzy Bitem Końca Pakietu pierwszego pakietu a Bitem Początku Pakietu wynosi co najmniej 5 milisekund(11). Jeśli dekoder odbierze sekwencję bitów bez bitu początku lub z uszkodzonym bitem początku, bez bitu końca lub z uszkodzonym bitem końca lub nieprawidłowym bajtem detekcji błędu, musi określić następną sekwencję preambuły jako początek nowego pakietu. Inne formaty sterowania są dopuszczalne w czasie pomiędzy bitem końca pakietu i bitem początku następnej preambuły.

Producenci dekoderów mogą wprowadzić automatyczne przechodzenie pomiędzy różnymi rodzajami sterowania/zasilania oprócz NMRA DCC S-9.1, zapewniając aby była możliwość wyłączania tej automatycznej konwersji innych sygnałów zasilających. Jeśli automatyczna konwersja jest odblokowana, Dekoder Cyfrowy musi pozostać w trybie NMRA DCC i nie przechodzić w tryb działania z innym sygnałem dopóki czas pomiędzy kolejnymi Bitami Początku Pakietu jest nie większy niż 30 milisekund. Jeżeli automatyczne przechodzenie jest zablokowane, Dekoder Cyfrowy musi pozostać w trybie NMRA DCC niezależnie od czasu pomiędzy kolejnymi Bitami Początku Pakietu. Powinna być możliwość konfiguracji Centrali Sterującej aby wysyłała kompletny pakiet co najmniej co 30 milisekund, mierzone pomiędzy Bitami Początku Pakietu(12).(13)


(1) Jest dopuszczalne, żeby Dekodery Cyfrowe akceptowały dodatkowe formaty w stosunku do Podstawowego Formatu Pakietów NMRA. Patrz sekcja C.
(2) Pierwszy bajt, w szczególnych przypadkach, może również oznaczać instrukcję. Patrz Zalecenia dla Trybu Serwisowego (RP-9.2.3) (Service Mode Recommended Practice (RP-9.2.3)).
(3) Bit Końcowy Pakietu może być zaliczony jako jeden z bitów preambuły następnego pakietu, jeśli brak między pakietami bitów należących do innego protokołu sterowania. Ciąg bitów DCC musi być kontynuowany po dodatkowych 26us (minimum) po bicie końca pakietu.
(4) Wymaganie na Pakiet Ogłoszenie Stop dla dekoderów działa od 1 Sierpnia 2002.
(5) Zalecenia dla Trybu Serwisowego (RP-9.2.3) (Service Mode Recommended Practice (RP-9.2.3)) zawiera przykład dopuszczalnych metod konfiguracji adresu.
(6) Bity w bajcie są numerowane od prawej do lewej z bitem 0 (pierwszy bit z prawej) będącym najmniej znaczącym bitem i bitem 7 (pierwszy bit z lewej) będącym najbardziej znaczącym bitem.
(7) Naprzód w tym przypadku jest kierunkiem przodu lokomotywy tak jak to widzi obsługa lokomotywy z miejsca wewnątrz lokomotywy.
(8) Inne wartości bitów 7 i 6 są zarezerwowane dla innych instrukcji oraz zdefiniowane w Zaleceniu dla Rozszerzonego Formatu RP-9.2.1.
(9) Dekodery Cyfrowe mogą modyfikować swoją konfigurację niezwłocznie po odebraniu pakietu reset dekoderów. Patrz Zalecenia dla Trybu Serwisowego (RP-9.2.3) (Service Mode Recommended Practice (RP-9.2.3)).
(10) Wymaganie na Pakiet Ogłoszenie Stop dla dekoderów działa od 1 Sierpnia 2002.
(11) Należy zwrócić uwagę, aby zapewnić, że dwa pakiety z identycznymi adresami nie będą wysłane w ciągu 5 milisekund dla adresów z zakresu od 112 do 127 ponieważ starsze dekodery mogą interpretować te pakiety jako pakiety trybu serwisowego (patrz RP-9.2.3).
(12) Niektóre Dekodery DCC produkowane przed standaryzacją NMRA wymagają poprawnego pakietu podstawowego co 30 milisekund aby zapewnić konwersję zasilania analogowego.
(13) Dłuższe czasy pomiędzy powtórzeniami mogą skutkować gorszą pracą dekoderów.


Powyższy tekst odpowiada wersji dokumentu zatwierdzonego i opublikowanego przez NMRA w lipcu 2004 o sygnaturze S-9.2.

Created by admin. Last Modification: Tuesday 21 October, 2008 14:00:15 CEST by admin.