Loading...
 

Rozjazdy

Rysowanie rozjazdów na planszy


Aby wstawić rozjazd na planszy należy:
- wejść w tryb projektowania ( Image )
- wybrać jeden z rodzajów rozjazdu:

Image Image

- kliknąć w kwadrat, gdzie ma zostać umieszczony rozjazd

Rozjazdy potrójne


Dla rozjazdów potrójnych w oknie znajdują się dwie zakładki do definiowania parametrów dla każdej 'podrozjazdu' oddzielnie

Parametry rozjazdu


Naciskając prawy klawisz myszki na symbolu rozjazdu (w trybie projektowania) i wybierając z lokalnego menu pozycję 'Parametry' można określić parametry rozjazdu:

Image

arrow Nazwa - nazwa zwrotnicy. Pokazuje się w lewym dolnym rogu kwadratu ze zwrotnicą na planszy

arrow Klawisz - klawisz na klawiaturze, którego naciśnięcie spowoduje zmianę zwrotnicy. Pokazuje się w lewym górnym rogu kwadratu ze zwrotnicą na planszy

arrow Rodzaj elementów DCC - w zależności od sposobu podłączenie do rzeczywistej zwrotnicy lub urządzeń DCC należy wybrać jedną z pozycji:

dekoder rozjazdu rozjazd jest podłączona do "dekodera rozjazdów". Różni się od "dekodera akcesoriów" sposobem określania numerów wyjść ("nr zwrotnicy").
dekoder akcesoriówrozjazd jest podłączona do dwóch wyjść (nie koniecznie kolejnych) dekodera akcesoriów. Przy takim sposobie podłączenia należy wskazać (oddzielnie dla każdego sposobu ustawienia zwrotnicy) adres dekodera i numer wyjścia w dekoderze.
dekoder akcesoriów z informacją zwrotną Jak poprzednio, ale dekoder zwraca informację zwrotną potwierdzającą wykonanie czynności. Program czeka na taką informację i bez niej nie przełączy zwrotnicy.
dekoder akcesoriów i oddzielny dek. inf. zwrotnej Jak poprzednio, ale do przekazywania informacji o poprawnym przełączeniu zwrotnicy jest użyty oddzielny dekoder informacji zwrotnej.


Uwaga: Aby zmienić rodzaj elementów DCC, żaden z czujników nie może być podłączony do elementu DCC. W takim przypadku należy najpierw odłączyć wszystkie "czujniki" od elementów DCC

Podłaczanie elementów DCC


Po wybraniu rodzaju zwrotnicy należy odpowiednia "czujnik" zwrotnicy podłączyć do odpowiedniego elementu systemu DCC. Na liście po lewej stronie znajduje się lista "czujników". Po wskazaniu odpowiedniego "czujnika" należy nacisnąć przycisk "Połącz z/Odłącz", aby wybrać, do czego podłączamy "czujnik".

Image

Każdy czujnik możemy:

arrow Połączenie z nowym elementem DCC: podłączyć do elementu systemu DCC o wybranym rodzaju, który jeszcze w programie nie jest zdefiniowany. Tą opcję wybiera się najczęściej

arrow Połączenie z istniejącym elementem DCC: podłączyć do istniejącego elementu systemu DCC. W ten sposób jeden element systemu DCC może być połączony do kilku elementów na planszy.

Tą opcję wykorzystuje się Np: aby podłączyć kilka zwrotnic pod jeden adres:
- Najpierw należy zdefiniować pierwszą zwrotnicę, co spowoduje stworzenie odpowiedniego elementu DCC
- Przy definiowaniu kolejnych zwrotnic, należy odpowiednie "czujniki" kolejnej zwrotnicy połączyć do elementów zdefiniowanych dla pierwszej zwrotnicy (a nie tworzyć nowych elementów DCC)
- W takim wypadku zmiana dowolnej zwrotnicy spowoduje zmianę wszystkich zwrotnic
- Należy podkreślić, że na makiecie te wszystkie zwrotnice muszą zachowywać się tak samo, tzn. muszą być zdefiniowane na tym samym adresie (albo podłączone do dekoderów urządzeń o tych samych adresach i numerach wyjść)

arrow Nie połączony z żadnym elementem DCC: Ta opcja umożliwia odłączenie "czujnika" od elementu systemu DCC

W zależności od rodzaju rozjazdu lista "czujników" jest inna i inne rodzaje elementów DCC można podłączyć do czujnika. Po podłączeniu elementu DCC należy zdefiniować jego parametry.

Rodzaj elementu DCC Czujka elementu planszy Typ czujki
dekoder rozjazdu Dekoder zwrotnicy Dekoder zwrotnicy
dekoder akcesoriów<br>dekoder akcesoriów z informacją zwrotną Jazda prosto<br>Jazda w bok Dekoder akcesoriów
dekoder akcesoriów i oddzielny dek. inf. zwrotnej Jazda prosto<br>Jazda w bokDekoder akcesoriów
Potwierdzenie - prosto,<br>Potwierdzenie - w bokInformacja zwrotna


Parametry elementów DCC są opisane przy odpowiednich systemach DCC

Czasy przełączania


arrow Czas przełączania (-1 -> nie wyłączaj; 0 -> domyślny) (msek) - określa czas, po jakim uważamy, że zwrotnica się przełączyła.
- dla elementów DCC bez informacji zwrotnej - po tym czasie zostanie wyłączony sygnał nakazujący przełączenie zwrotnicy i program przyjmie, że zwrotnica została przełączona
- dla elementów DCC z informacją zwrotną - powinno być wpisane -1, aby sygnał z informacji zwrotnej określał zakończenie przełaczenia zwrotnicy. Jeżeli zostanie wpisana liczba >=0, to po podanym czasie zostanie uznane, że zwrotnica została przełaczona, mimo braku informacji zwrotnej
- wartość 0 oznacza, ze czas jest określony w parametrach systemu DCC

arrow Maksymalny czas czekania (Awaria) (0 -> domyślny) - określa czas, po jakim uznajemy, że wystąpił błąd, o ile zwrotnica się nie przełączy
- wartość można wpisać, o ile w poprzednim polu wpisano -1
- pole ma sens, tylko dla elementów DCC z informacją zwrotną, ponieważ inaczej program nie otrzyma informacji, że zwrotnica została przerzucona
- jeżeli w podanym czasie nie przyjdzie informacja zwrotna o poprawnym przełączeniu zwrotnicy, program wyłączy sygnał nakazujący przełączanie zwrotnicy i zaznaczy zwrotnicę na czerwono, co oznacza, że wystąpił błąd. Zostanie uznane, że zwrotnica nie przełączyła się.
- wartość 0 oznacza, ze czas jest określony w parametrach systemu DCC

Inne parametry


W zakładce 'Parametry' znajdują się dodatkowe parametry

Image

arrow Rozjazd odwrotnie - należy zaznaczyć, jeżeli położenie 'prosto' na planszy odpowiada 'w bok' w rzeczywistości i na odwrót.

arrow Domyślny kierunek - w bok - program zakłada, że domyślnym kierunkiem jazdy jest jazda na wprost. Zaznaczenie tej opcji oznacza, że domyślnym kierunkiem jazdy jest jazda w bok. Jest to wykorzystywane np: przy pierwszym podłączeniu programu, gdy ustawia on wszystkie rozjazdy w domyślnych położeniach.

Maksymalna dozwolona prędkość


Określenie maksymalnej dozwolonej prędkości jest wykorzystywany przy określaniu sygnału jaki ma być podany na semaforze w bloku wyjazdowym (oraz do określenia maksymalnej prędkości przejazdu między blokami).

arrow prosto: umożliwia określenia maksymalnej prędkości przy przejeździe prosto
arrow w bok: umożliwia określenia maksymalnej prędkości przy przejeździe w bok

Created by admin. Last Modification: Friday 24 October, 2008 21:30:51 CEST by admin.