Loading...
 

RP-9.2.1

Przetłumaczyli: Gbbsoft i A'Tox

Rekomendacja RP-9.2.1


Standard komunikacyjny NMRA komunikacji cyfrowej S-9.2 zapewnia minimalny, podstawowy format dla współpracy. Ta REKOMENDACJA przedstawia rozszerzone formaty rozkazów, które zapewniają strukturę umożliwiającą realistyczne sterowanie. Te formaty respektują podstawowe formaty zdefiniowane w S-9.2. O ile podstawowe pakiety mają długość 3 bajtów odseparowanych bitem "0", to pakiety używające definicji rozszerzonego formatu pakietu mogą mieć długości od 3 do 6 bajtów odseparowanych bitem "0".

Definicje oznaczeń

W tej rekomendacji bity w obrębie bajtów adresu i danych powinny być definiowane używając poniższych skrótów. Pojedyncze bajty w konkretnym formacie pakietu są odseparowane spacjami. Bajty, które są w nawiasach kwadratowych [] mogą występować raz lub więcej razy jeśli to jest potrzebne. Bity są numerowane od prawej do lewej z bitem 0 (bit najbardziej po prawej) będącym bitem najmniej znaczącym (LSB) i bitem 7 (bit najbardziej po lewej) będącym bitem najbardziej znaczącym (MSB).

A bit adresu
0 bit o wartości zero
1 bit o wartości jeden
U bit o wartości nieokreślonej, gdzie wartości "1" i "0" są akceptowalne
B bit pozycji / adresu
C pole typu rozkazu
F flaga określająca zastosowanie instrukcji
L ...
H ...
S adres wewnętrzny dekodera
V bit adresu CV
D dane
X ...
E bit sumy kontrolnej


A: Zakresy adresów

Pierwszy bajt danych Pakietu Rozszerzonego zawiera podstawowy adres. Aby rozróżnić różne typy dekoderów podstawowe adresy są podzielowe na następujące ściśle określone zakresy:

Adres 00000000 (0) adres rozgłoszeniowy
Adresy 00000001-01111111 (1-127) (włącznie) Dekodery Wielofunkcyjne z adresem 7-bitowym
Adresy od 10000000-10111111 (128-191) (włącznie) Podstawowe Dekodery Akcesoriów z 9-bitowymi adresami i Rozszerzone Dekodery Akcesoriów z 11-bitowymi adresami
Adresy od 11000000-11100111 (192-231) (włącznie) Dekodery Wielofunkcyjne z adresami 14-bitowymi
Adresy od 11101000-11111110 (232-254) (włącznie) Zarezerwowane na przyszłość.
Adres 11111111 (255) Pakiet pusty


B: Komendy rozgłoszeniowe do Dekoderów Wielofunkcyjnych

Format komendy jest następujący:

{preambuła} 0 00000000 0 {bajty-komendy} 0 EEEEEEEE 1

Komenda adresowana na "adres rozgłoszeniowy" 00000000 musi być wykonana przez wszystkie Dekodery Wielofunkcyjne. Pojedyncza instrukcja ma taką samą postać jak normalna instrukcja dla Dekodera Wielofunkcyjnego i może mieć długość 1, 2 lub 3 bajty w zależności od instrukcji. Dekodery Cyfrowe powinny ignorować każdą instrukcję, której nie wspierają. Producent musi opisać, komendy wspierane przez dekoder.

C: Komendy dla Dekoderów (Wielofunkcyjnych)

Format komend jest następujący:

{preambuła} 0 [AAAAAAAA] 0 {bajty-komendy} 0 EEEEEEEE 1

Dekodery Wielofunkcyjne używane są do sterowania jednym lub więcej silnikiem i/lub akcesoriami. Pakiety używane do sterowania tymi urządzeniami mogą mieć długość od 3 do 6 bajtów, gdzie pierwsze bajty to adres, następnie jeden lub dwa bajty to dane i na końcu bajt sumy kontrolnej.

Pierwszy bajt zawiera 8 bitów informacji o adresu. Jeżeli najbardziej znaczące bity adresu to "11" i pozostałe nie są "111111", to wtedy następny bajt musi być bajtem adresu. Ten drugi bajt powinien zawierać dodatkowe 8 bitów adresu. Gdy są 2 bajty adresu są one oddzielone przez bit "0". Najbardziej znaczący bit obu bajtów adresu jest bit 5 pierwszego bajtu adresu. Bity #6 i #7 w tym przypadku mają wartość "1".

Bajty instrukcji są używane do wysyłania komend do Dekoderów Wielofunkcyjnych. Jakkolwiek mało prawdopodobne jest, że wszystkie Dekodery Cyfrowe powinny obsługiwać wszystkie instrukcje, jest ważne, że jeśli obsługują one pakiety z więcej niż jedną pojedynczą instrukcją, to mogą one analizować pakiet by mieć możliwość rozpoznania czy bajt jest nową instrukcją czy też bajtem poprzedniej instrukcji.

Każda instrukcja (zasygnalizowana przez {bajty-instrukcje}) jest zdefiniowana tak:

{bajty-instrukcje} =
CCCDDDDD
CCCDDDDD 0 DDDDDDDD
CCCDDDDD 0 DDDDDDDD 0 DDDDDDDD

Każda komenda zawiera 3 bity typu komendy oraz 5 bitów danych. Niektóre komendy mają jeden, dwa lub trzy dodatkowe bajty danych.
Trzybitowe pole rodzaju komendy jest zdefiniowane następująco:

000 Komendy kontrolujące dekoder oraz jazdę w składzie
001 Zaawansowane komendy
010 Prędkość dla jazdy w tył
011 Prędkość dla jazdy w przód
100 Pierwsza grupa funkcji
101 Druga grupa funkcji
110 Komendy dodatkowe
111 Instrukcje dostępu do CV


Ostatni bajt to bajt sumy kontrolnej, który jest liczony wykorzystując wszystkie bajty adresu i bajty instrukcji (patrz (S-9.2)).

Komenda kontrolująca dekoder oraz komenda jazdy wielokrotnej (0000)

Za wyjątkiem funkcji odpowiedzi dekodera (00001111), pakiet może zawierać tylko jedną instrukcję kontrolują dekoder oraz komendę jady wielokrotnej.

Kontrola dekodera (0000)

Komenda kontroli dekodera służy do ustawiania lub modyfikacji konfiguracji dekodera.

Tak menda ma format

{bajty-komendy}= 0000CCCD
lub
{bajty-komendy}= 0000CCCD DDDDDDDD

Ta komenda (0000CCCF) pozwala włączać lub wyłączać specyficzne funkcje dekodera, tak jak to wskazuje wartość D ("1" oznacza włączone). Gdy dekoder ma włączony tryb potwierdzania, odbiór komendy kontrolującej dekoder powinna być potwierdzona poprzez tryb potwierdzania.

CCC=000 D="0": Reset dekodera - Dekoder powinien skasować pamięć ulotną (w tym: dane o prędkości i kierunku) i wrócić do stanu takiego, jak zaraz po włączeniu zasilania, tak jak to jest zdefiniowane w RP-9.2.4 sekcji A. Centralka nie powinna wysyłać pakietów do adresów 112-127 przez czas 10 pełnych pakietów, po komendzie reset dekodera. Jest to po to aby aby dekoder nie rozpoczął wykonywać komend serwisowych jako komendy operacyjne (Komendy serwisowe maja krótki adres z zakresu od 112 do 127 decymalne)
D="1": Twardy reset procesora - Zmienne konfiguracyjne CV29, CV31 i CV32 są ustawiane na wartości fabryczne, CV19 na "00000000" i dekoder powinien wykonać komendę Reset dekodera (jak w poprzednim punkcie).
CCC=001 Test fabryczny dekodera - Instrukcja jest używana przez producenta dekodera do jego testowania. Centralka nie może wysyłać tej komendy podczas normalnej pracy. Pakiet ten może być komendą wielobajtową.
CCC=010 Zarezerwowane na przyszłość
CCC=011 Ustawienie flag dekoder (patrz niżej)
CCC=100 Zarezerwowane na przyszłość
CCC=101 Ustawienie adresowania zaawansowanego (CV29 bit 5)
CCC=110 Zarezerwowane na przyszłość
CCC=111 D="1" - Żądanie potwierdzenia


Ustawianie flag dekodera

Ta komenda jest w trakcie redagowania przez NMRA DCC Working Group. Producenci powinni kontaktować się z koordynatorem NMRA DCC zanim będą implementować te komendę.


Komenda ustawienia flag dekodera jest rozszerzoną komendą umożliwiającą ustawienie lub skasowanie flag w dekoderze lub w grupie dekoderów.

Format

{bajty-komendy}= 0000011D CCCC0SSS


SSS to podadres dekodera. Podadres umożliwia aby do 7 dekoderów współdzieliło ten sam adres główny i jednocześnie aby pewne funkcje (np: dostęp do CV) mógł być wykonywany dla jednego dekodera z tej grupy. Jeżeli SSS=000 to operacja dotyczy wszystkich dekoderów w grupie. Podadres dekodera jest zdefiniowany w CV15.

CCCC jest zdefiniowany następująco:

CCCCZnaczenieAkcja, gdy D=1Zakres
0000 Zablokuj komendę 111Instrukcja powinna być zignorowana przez wszystkie subadresyAż do odebrania następnej komendy Reset Procesora.
0100 Zablokuj instrukcję "Żądanie potwierdzenia"Potwierdzenie i adres nie jest wysyłane informacją zwrotną w odpowiedzi na komendę "Żądanie potwierdzenia"Aż do wyłączenia zasilania
0101 Aktywuj komunikację dwukierunkową Komunikacja dwukierunkowa jest włączona per CV (patrz nota poniżej).Na stałe (ustaw CV29 (lub 541) bit 3) lub ustaw flagę wewnętrzną, jeżeli wysłane na adres zestawu jazdy wielokrotnej.
1000 Ustaw komunikację dwukierunkowąKomunikacja dwukierunkowa jest ustawiona dla danego podadresu; wszystkie pozostałe podadresy są zablokowane (komenda nie jest dozwolona dla adresu zestawu jazdy wielokrotnej).Na stałe (ustaw CV16 bit 0)
1001 Ustaw komendę 111Zezwolenie na komendę 111 dla wskazanego podadresu, wszystkie inne podadresy są zablokowane (komenda nie jest dozwolona dla adresu zestawu jazdy wielokrotnej)Na stałe (ustaw CV16 bit 1)
1111 Akceptuj komendy 111Wszystkie komendy multi-CV są dozwoloneJednokrotnie


Nota: Ta komenda może być wysyłana tak na adres podstawowy dekodera jak i na adres składu (jazdy w składzie). Jeżeli komenda jest wysyłana na adres podstawowy dekodera, to dotyczy obu adresów (podstawowego i składu). Jeżeli jest wysyłana na adres składu, to: dla D=0 - nie dotyczy adresu podstawowego (tylko składu); dla D=1 - nie dotyczy adresu składu (tylko adresu podstawowego).

Kontrola jazdy wielokrotnej(0001)

Ta komenda kontroluje ustawienia zestawu jazdy wielokrotnej i aktywację lub de aktywację.

Jeżeli tryb jazdy wielokrotnej jest aktywny, to dekoder ignoruje wszystkie komendy dotyczące prędkości i kierunku jazdy wysyłane na jego adres podstawowy (o ile adres podstawowy jest inny niż adres zestawu jazdy wielokrotnej). Komendy dotyczące prędkości dotyczą tylko adresu zestawu jazdy wielokrotnej.

Funkcje kontrolowane przez rozkazy 100 i 101 działają na adresie podstawowym.
Funkcje kontrolowane przez rozkazy 100 i 101 działają również na adresie zestawu jazdy wielokrotnej i ile odpowiednie bity w CV21 i CV22 zostały ustawione.

Domyślnie wszystkie formy komunikacji dwukierunkowej nie działają na adresie zestawu jazdy wielokrotnej o ile nie zostały aktywowane przez "Komenda kontrolująca dekoder". Działanie trybu komunikacji dwukierunkowej oraz transmisja danych stosuje się do odpowiednio do komend wysyłanych na poszczególne adresy dekoderów.

Format tej komendy jest następujący:
{bajty-komendy}= 0001CCCC 0 0AAAAAAA

Wartość "1" bitu 7 drugiego bajtu jest zarezerwowana na przyszłość. Bity CCCC zawierają kod instrukcji, a AAAAAAA w drugim bajcie adres zestawu jazdy wielokrotnej. Jeżeli podano adres zestawu jazdy wielokrotnej "00000000", to tryb jazdy wielokrotnej jest deaktywowany, jeżeli adres zestawu jazdy wielokrotnej jest różny od 0, to skład jest aktywowany.

Jeżeli skład jest deaktywowany (poprzez ustawienie komendy jazdy wielokrotnej "00000000"), to ustawienia komunikacji dwukierunkowej są takie jak ustawienia CV26-28.

Gdy działanie trybu "potwierdzenie operacji" jest włączone, wszystkie komendy dotyczące zestawu jazdy wielokrotnej muszą być potwierdzane poprzez "potwierdzenie operacji".

Format dla CCCC powinien być :

0010 Ustaw adres zestawu jazdy wielokrotnej zgodnie z drugim bajtem i aktywuj tryb jazdy wielokrotnej. Adres zestawu jazdy wielokrotnej jest zapamiętany w bitach 0-6 w CV19 i bit 7 z CV19 jest ustawiany na 0. Kierunek jazdy lokomotywy w zestawie jazdy wielokrotnej jest zgodny z normalnym kierunkiem. Jeżeli adres składu jest 00000000, to tryb jazdy wielokrotnej jest deaktywowany.
0011 Ustaw adres zestawu jazdy wielokrotnej zgodnie z drugim bajtem i tryb jazdy wielokrotnej. Adres zestawu jazdy wielokrotnej jest zapamiętany w bitach 0-6 w CV19 i bit 7 z CV19 jest ustawiany na 1. Kierunek jazdy lokomotywy w zestawie jazdy wielokrotnej jest odwrotny do normalnego kierunkiem. Jeżeli adres zestawu jazdy wielokrotnej jest 00000000, to tryb jazdy wielokrotnej jest deaktywowany.


Wszystkie inne wartości CCCC są zarezerwowane na przyszłość.

Zaawansowane komendy (001)

Te komendy kontroluje zaawansowane funkcje dekodera. Tylko jedna "Zaawansowana komenda" może być zawarta w pakiecie.

Format komendy jest następujący 001CCCCC 0 DDDDDDDD

Pięciobitowa sub-instrukcja CCCCC pozwala na 32 oddzielne Pod-instrukcje Zaawansowanych komend.

CCCCC=11111: Prędkość w 128 stopniach - Komenda "11111" służy do wysłania jednego z 126 stopni prędkości. Następny, pojedynczy, bajt powinien definiować prędkość i kierunek z bitem 7 będącym bitem kierunku ("1" do przodu, "0" do tyłu) oraz pozostałymi bitami jako prędkość. Najbardziej znaczącym bitem jest bit 6. Wartość U000000 oznacza zatrzymanie, a wartość U0000001 oznacza zatrzymanie awaryjne. To zezwala na 126 stopni prędkości. Gdy działanie trybu "potwierdzenie operacji" jest włączone, odbiór komendy "Prędkość w 128 stopniach" musi być być potwierdzony poprzez "potwierdzenie operacji".
CCCCC=11110: Komenda ograniczenia stopni prędkości - Instrukcja "11110" służy do ograniczenia maksymalnej prędkości dla dekodera.Bit 7 bajtu danych ('DDDDDDDD' jak powyżej) jest używany do włączenia ('0') lub wyłączenia ('1') pracy z ograniczeniem prędkości. Bity 0-5 bajtu danych są krokami prędkości zdefiniowanymi w S-9.2 (3). Gdy działanie trybu "potwierdzenie operacji" jest włączone, odbiór komendy "Ograniczenia stopni prędkości" musi być być potwierdzony poprzez "potwierdzenie operacji".
Bit 7 drugiego bajtu oznacza: "0" - włącza ograniczenie, "1" - wyłacz. Bity 0-5 definiuja maksymalna prędkość zgodnie z S-9.2 (odpowiednio przeskalowane z 28-kroków do 126-kroków).


Pozostałe 30 komend jest zarezerwowane na przyszłość.

Komenda prędkość i kierunek jazdy (010 i 011)
Te dwie komendy mają format:
dla jazdy wstecz 010DDDDD
dla jazdy w przód 011DDDDD

Komenda prędkość i kierunek jazdy jest używana do wysyłania informacji do silników podłączonych do Dekoderów Wielofunkcyjnych. Instrukcja "010" oznacza komendę prędkość i kierunek jazdy dla pracy w kierunku di tyłu oraz instrukcja "011" oznacza komendę prędkość i kierunek jazdy dla pracy w kierunku do przodu. W tych instrukcjach dane są uzyte do kontrolowania prędkości poprzez bity 0-3 zdefiniowane precyzyjnie w S-9.2, sekcja B. Jeśli bit 1 CV29 ma wartość jeden (1), wtedy bit 4 jest być użyty jako pośredni stopień prędkości, jak to jest zdefiniowane w S-9.2, sekcja B. Jeśli bit 1 CV29 ma wartość zero (0), wtedy bit 4 może być użyty do kontrolowania FL (4). W tym trybie prędkość U0000 to stop, prędkość U0001 to awaryjny stop, prędkość U0010 to pierwszy stopień prędkości oraz prędkość U1111 to pełna prędkość. To zapewnia 14 oddzielnych stopni prędkości w każdym kierunku.

Jeśli dekoder odbiera nowy stopień prędkości, który w obrębie jednego stopnia dla aktualnego stopnia prędkości Dekoder może wybrać stopień pomiędzy tymi dwoma stopniami. To zapewnia potencjalnie kontrolowania 56 stopni prędkości ...TBD.
Dekodery mogą ignorować informację o kierunku wysyłaną w pakietach rozgłoszeniowych dla komend "Prędkość i kierunek" które nie zawierają informacji stop lub awaryjny stop.
Gdy działanie trybu "potwierdzenie operacji" jest włączone, odbiór każdej komendy prędkość i kierunek musi być być potwierdzony poprzez "potwierdzenie operacji".

Komenda pierwszej grupy funkcji (100)(5)
Komenda posiada format 100DDDDD

Komenda pierwszej grupy funkcji steruje do 5 zewnętrznymi funkcjami (funkcje FL i F1-F4). Bity 0-3 powinny definiować wartość funkcji F1-F4, gdzie funkcja F1 kontrolowana jest przez bit 0 oraz funkcja F4 kontrolowana jest przez bit 3. Wartość "1" powinna oznaczać, że funkcja jest "włączona", a wartość "0" powinna oznaczać, że funkcja jest "wyłączona". Jeżeli bit 1 z CV29 ma wartość jeden (1), to bit 4 kontroluje funkcję FL, w przeciwnym wypadku bit 4 nie ma znaczenia.

Komenda drugiej grupy funkcji (101)(6)
Komenda posiada format 101SDDDD

Komenda drugiej grupy funkcji steruje do 8 zewnętrznymi funkcjami (F5-F12). Bit 4 definiuje użycie bitów 0-3. Jeżeli bit 4 (S) jest "1", to bity 0-3 (DDDD) powinny definiować wartości funkcji F5-F8, gdzie funkcja F5 kontrolowana jest przez bit 0 oraz funkcja F8 kontrolowana jest przez bit 3. Jeżeli bit 4 (S) jest "0", to bity 0-3 (DDDD) powinny definiować wartości funkcji F9-F12, gdzie funkcja F9 kontrolowana jest przez bit 0 oraz funkcja F12 kontrolowana jest przez bit 3. Wartość "1" powinna oznaczać, że funkcja jest "włączona", a wartość "0" powinna oznaczać, że funkcja jest "wyłączona".

Komendy dodatkowe (110)
Komendy z tej grupy sterują dodatkowymi funkcjonalnościami dekoderów. (Patrz TN-3-05)

Format komendy dwubajtowej 110CCCCC 0 DDDDDDDD
Format komendy dwubajtowej 110CCCCC 0 DDDDDDDD 0 DDDDDDDD
Pięciobitowa subinstrukcja CCCCC pozwala na 32 oddzielne Subkomendy dodatkowe.


CCCCC = 00000: Komenda kontroli binarnego stanu wersja długa - Subinstrukcja "00000" jest trzybajtową komendą i zapewnia kontrolę jednego z 32767 stanów binarnych dekodera. Dwa bajty za tą instrukcją mają format DLLLLLLL 0 HHHHHHHH. Bity 0-6 pierwszego bajtu danych (LLLLLLL) powinny definiować starsze bity adresu binarnego stanu; bity 0-7 drugiego bajtu danych (HHHHHHHH) powinny definiować młodsze adresu binarnego stanu. Zakres adresów jest od 1 do 32767. Bit 7 drugiego bajtu (D) oznacza stan binarny. Wartość "1" powinna oznaczać, że stan binarny jest włączony, gdy "0" powinno oznaczać, że stan binarny jest wyłączony. Wartość 0 dla adresu jest zarezerwowana jako rozgłoszenie aby wyczyścić lub ustawić wszystkie 32767 stany binarne. Komenda "11000000 0 00000000 0 00000000" ustawia wszystkie 32767 stany na wyłączone.

Stany binarne dostępne z wszystkimi starszymi bitami ustawionymi na zero powinny być takie same jak te dostępne przez krótką wersję komendy kontroli stanu binarnego. W takim przypadku Centralki sterujące powinny używać krótkiej wersji, na przykład Komendy kontroli binarnego stanu 1 do 127 powinny zawsze być adresowane z użyciem krótkiej wersji. Dekodery obsługujące długą wersję powinny obsługiwać także krótką wersję.

CCCCC = 11101: Komenda kontroli binarnego stanu wersja krótka - Subinstrukcja "11101" jest dwu bajtową komendą i zapewnia kontrolę jednego z 127 stanów binarnych dekodera. Pojedynczy bajt za tą instrukcją ma format DLLLLLLL. Bity 0-6 drugiego bajtu danych (LLLLLLL) powinny definiować numer binarnego stanu startując od 1 i kończąc na 127. Bit 7 (D) oznacza stan binarny. Wartość "1" powinna oznaczać, że stan binarny jest włączony, gdy "0" powinno oznaczać, że stan binarny jest wyłączony. Wartość 0 dla LLLLLLL jest zarezerwowana jako rozgłoszenie aby wyczyścić lub ustawić wszystkie 127 stany binarne dostępne poprzez krótką wersję kontroli stanów binarnych. Komenda "11011101 0 00000000 0 00000000" ustawia wszystkie 32767 stany na wyłączone.

Tłumaczenie wierszy od 265 do 327 oryginału RP-9.2.1 mija się z celem. Ten fragment jest poddawany obróbce przez NMRA i zawiera sporo nieścisłości i jako taki jest momentami wewnętrznie sprzeczny. Dotyczy to całego działu Komendy dodatkowe (110)


Komendy dostępu do CV (111)
Komendy służą do zmiany CV tak na torze do programowania jak na głównej makiecie. Występują dwie formy komendy: krótka do modyfikacji najczęściej używanych CV oraz długa - do weryfikacji i modyfikacji dowolnego CV.

Dostęp do CV - wersja krótka
Komenda ma format:
1111CCCC 0 DDDDDDDD

Wartość DDDDDDDD jest umieszczana w CV określonym przez CCCC wg następującej tabelki:
CCCC=0000 - nie nalezy użyć
CCCC=0010 - CV3 - prędkość przyspieszania
CCCC=0011 - CV4 - prędkość zwalniania

Pozostałe wartości CCCC są zarezerwowane na przyszłość

Dostęp do CV - wersja długa
Wersja długa pozwala manipulować wszystkimi CV. Komenda nie działa, jezeli jest wysyłana na adres składu. Format komendy jest następujący:
1110CCAA 0 AAAAAAAA 0 DDDDDDDD

Adres CV jest umieszczony w 10 bitach A. Do podanego adresu należy dodać 1. Czyli, aby zaadresowac CV1 nalezy podać "00 00000000".

CC definiuje typ instrukcji:
arrow CC=00 - zarezerwowane na przyszłość
arrow CC=01 - weryfikuj
arrow CC=11 - zapisz
arrow CC=10 - manipulacja na bitach

Dla CC=01 - weryfikuj. Jeżeli podana wartość DDDDDDDD jest równa wartości w CV Dekoder powinien odpowiedziec wartością CV poprzez komendę 'Odpowiedż z dekodera' (RailCom).

Dla CC=11 - zapisz. Wartość DDDDDDDD jest zapisywana do CV o adresie AAAAAAAAAA. Dwa idetyczne komendy muszą być otrzymane, aby wykonac zapis. Komendy nie musza być jedna za drugą, ale otrzymanie jakiejkolwiek innej komendy (w tym rozgłaszanej) przerywa operację zapisu.

Dla CC=10 - manipulacja na Bitach. Drugi bajt jest interpretowany jako 111CDAAA: gdzie AAA - numer bitu do zmiany w CV, D - wartośc bitu do zweryfikowania lub zapisania, C oznacza: "1" - zapis, "0" - weryfikacja.

D: Format komend dla Dekoderów Akcesoriów
Podstawowa komenda
Podstawowa komenda dla Dekoderów Akcesoriów ma format:
{preamble} 0 10AAAAAA 0 1AAACDDD 0 EEEEEEEE 1

Dekoder Akcesoriów może kontrolować chwilowo właczane albo właczane na stałe urzadzenia. Czas trwania właczenia można ustawiać poprzez CV 515-518.

Bit 3 drugiego bajtu (C) słuzy do aktywacji lub deaktywacji wyjścia dekodera.
Ponieważ większość urządzeń jest używana parami (np: zwrotnice najczęściej obsługuja dwa wyjścia Dekodera Akcesoriów) uważa się, że bit 0 drugiego bajtu (D) jest najczęściej używany do okreslanie, które z dwóch wyjść w parze ma być adresowane. Bity 1 i 2 drugiego bajtu (DD) służą do adresowania jednego z 4 par wyjściowych.

Bardziej znaczace bity adresu sa umieszczone jako bity 4-6 w drugim bajcie.

Rozszerzona komenda
Rozszerzone komendy służą do bardziej zaawansowanego sterowania Dekoderem Akesoriów. Komenda ma format:
{preamble} 0 10AAAAAA 0 0AAA0AA1 0 000XXXXX 0 EEEEEEEE 1

XXXXX może przyjmować nastepujące wartości:
arrow XXXXX=00000 - oznacza zatrzymanie wszystki funkcjonalności, jakimi steruje Dekoder Urzadzeń.
arrow XXXXX<>00000 - oznacza pewną funkcjonalność określona przez producenta Dekodera Urządzeń

Formaty rozgłoszeniowe komend dla Dekoderów Urządzeń
Format podstawowej komendy, która powinna być wykonana przez wszystkie dekodery, jest następujący:
{preamble} 0 10111111 0 1000CDDD 0 EEEEEEEE 1

CDDD jest zdefiniowane jak powyżej.

Format rozszerzonej komendy dla Dekoderów Urządzęń:
{preamble} 0 10111111 0 00000111 0 000XXXXX 0 EEEEEEEE 1

XXXXX jest zdefiniowane jak powyżej.

Komendy dostepu do CV dla Dekoderów Urządzeń
Dekoder Urządzeń posiada CV podobnie jak Dekoder (Wielofunkcyjny). Dostęp do tych CV może odbywać się za pomocą komendy 'Komendy dostępu do CV - wersja długa'. Dla potrzeb tej instrukcji adres Dekodera Urządzeń został rozszerzony do dwóch bajtów.

Format komendy podstawowego dostępu do CV dla Dekoderów Urządzeń:
{preamble} 10AAAAAA 0 1AAA1DDD 0 (1110CCAA 0 AAAAAAAA 0 DDDDDDDD) 0 EEEEEEEE 1
gdzie: przed nawiasem jest adresowanie dekodera, a w nawiasie jest intrukcja dostępu do CV
DDD w drugim bajcie określa numer wyjścia dekodera, dla którego CV należy zaadresować. Jezeli CDDD=0000, to komenda dotyczy całego Dekodera

Format komendy rozszerzoneo dostępu do CV dla Dekoderów urządzeń:
{preamble} 10AAAAAA 0 0AAA0AA1 0 (1110CCAA 0 AAAAAAAA 0 DDDDDDDD) 0 EEEEEEEE 1

Potwierdzenie zwrotne
Potwierdzenie zwrotne jest zdefiniowane w RP-9.3.1 i RP-9.3.2.

Created by admin. Last Modification: Monday 06 August, 2007 16:34:48 CEST by admin.