Loading...
 

LH100 instrukcja po polsku 2/2

arrow 9. Sterowanie dwukrotne (Double header)

W tym rozdziale przeczytasz:
- jak skonfigurować i obsługiwać dwie lokomotywy w sterowaniu dwukrotnym
- jak połączyć w sterowaniu dwukrotnym lokomotywy o róznych krokach prędkości
- jakie błędy może sygnalizować manipulator przy konfigurowaniu sterowania dwukrotnego
- jak rozdzielić lokomotywy w sterowniu dwukrotnym

Najpierw za pomocą jednej z poniższych metod należy znaleźć odpowiednią funkcję w menu:
- albo nacisnąć kolejno: Image i Image
- albo nacisnąć: Image , nastepnie tak długo nacisnać przyciski: Image i Image aż zobaczy się na wyświetlaczu:
Image , wtedy należy nacisnąć: Image

LH100 pozwana połączyć dwie lokomotywy aby działały razem w sterowaniu dwukrotnym, i kontrolować je jakby były jedną lokomotywą.

arrow 9.1 Wymagania dla sterowania dwukrotnego
- Najpierw musisz wybrać każdą z dwóch lokomotyw za pomocą tego samego manipulatora przed połączeniem ich.
- Musisz do każdej z nich wysłać komendę (np.: zmienić prędkość, kierunek lub włączyć/wyłączyć jakaś funkcję)
- Prędkość obu lokomotyw musi być ustawiona na zero

Uwaga: Nie można łączyć lokomotyw nie-DCC (tzn. sterowanych na adresie 0, analogowych)

arrow 9.2. Konfigurowanie dwóch lokomotyw w sterowanie dwukrotne

Najpierw wybierz pierwszą lokomotywę (załóżmy, że jej adres to 24) i przeprowadź ją w miejsce na makiecie, gdzie będziesz łączyć dwie lokomotywy.

Następnie wybierz drugą lokomotywę (załóżmy, że jej adres to 78) i przeprowadź ją obok pierwszej.

W ten sposób będziesz pewny, że wybrałeś obie lokomotywy za pomocą swojego manipulatora i wysłałeś do każdej jakąś komendę.

Upewnij się, że obie lokomotywy na końcu zostały sterowane w tym samym kierunku.
Oczywiście może się zdarzyć, że dla jednej lokomotywy strzałka kierunku jest skierowana w górę, a dla drugiej w dół, ponieważ kierunek jazdy zależy od lokomotywy.

Następnie:
- wybierz z menu odpowiednią funkcję:
Image
- pokazany zostanie adres ostatnio wybranej lokomotywy
- następnie naciśnij klawisz
Image
- wpisz adres drugiej lokomotywy
Image
- na końcu naciśnij przycisk "Enter", który połączy obie lokomotywy w sterowaniu dwukrotne.
Image
Na wyświetlaczu dla sterowaniu dwukrotnego pokazywana jest litera "D" zamiast "E". Za literą jest pokazany adres pierwszej lokomotywy, do której została dołączona druga. Strzałka i funkcje są pokazywane jak dla pojedynczej lokomotywy.

Teraz możesz sterować obiema lokomotywami z dowolnego z dwóch adresów lokomotyw. Wszystkie rozkazy będą wysyłane do każdej lokomotywy równoległe.

W tym trybie przyciski przyspieszania, zwalniania i zmiany kierunku sterują obiema lokomotywami naraz. Natomiast klawisze funkcyjne działają tylko dla wybranej aktualnie lokomotywy. Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć funkcję dla drugiej lokomotywy, musisz ją najpierw wybrać.

Jeżeli chcesz sprawdzić jaki jest adres drugiej lokomotywy w sterowaniu dwukrotnym naciśnij na chwilę klawisz "-". Podczas, gdy klawisz jest naciśnięty, na wyświetlaczu pojawi się adres drugiej lokomotywy.

arrow 9.3. Łączenie lokomotyw o różnej ilości kroków prędkości

Możesz połączyć dwie lokomotywy o różnej ilości kroków prędkości w sterowanie dwukrotne. Prędkość na wyświetlaczu będzie pokazywana zawsze wg ilości kroków jaka jest przypisana do aktualnie wybranej lokomotywy.

Na przykład: Lokomotywa o adresie 24 ma 14 kroków prędkości, a o adresie 78 - 28 kroków prędkości. Jeżeli widzisz dla pierwszej lokomotywy jej prędkość maksymalną równą 14 i przełączysz się na druga lokomotywę, to zobaczysz prędkość 28 (czyli maksymalną dla drugiej lokomotywy).

arrow 9.4 Możliwe numery błędów podczas łączenia lokomotyw

Jeżeli zostanie popełniony błąd, to na wyświetlaczu może pojawić się jeden z następujących błędów:

ERR 24 - Lokomotywa nie była wybrana wcześniej, albo nie wysłano do niej żadnego polecenia

ERR 25 - Jedna z lokomotyw jest właśnie sterowana przez inny manipulator

ERR 26 - Jedna z lokomotyw jest już w innym sterowaniu dwu/wielokrotnym

ERR 27 - Jedna z lokomotyw nie ma prędkości 0. Lokomotywy muszą być zatrzymane przed operacją

Naciśnij klawisz "Cl" po wyświetleniu błędu, aby go skasować.

arrow 9.5 Rozłączaniu lokomotyw ze sterowania dwukrotnego

Aby rozłączyć lokomotywy postępuj w następujący sposób:
- wybierz jedną z lokomotyw, które są połączone w sterowanie dwukrotne
Image
- wybierz funkcje z menu:
Image
- naciśnij przycisk "-"
Image
- potwierdź rozłączenie przyciskiem "-"
Image

Przyciskiem "Esc" możesz w każdym momencie przerwać procedurę rozłączania przed końcowym naciśnięciem przycisku "Enter"

Uwaga: Możesz rozłączyć lokomotywy nawet wtedy, gdy nie stoją (nie maja prędkości 0)


arrow 10. Sterowanie wielokrotne (Multi-unit consistes (MU))

W tym rozdziale przeczytasz:
- co to jest sterowanie wielokrotne
- jak połączyć i rozłączyć lokomotywy w sterowanie wielokrotne
- jak używać funkcji lokomotyw w sterowaniu wielokrotnym

Najpierw za pomocą jednej z poniższych metod należy znaleźć odpowiednią funkcję w menu:
- albo nacisnąć kolejno: Image i Image
- albo nacisnąć: Image , nastepnie tak długo nacisnać przyciski: Image i Image aż zobaczy się na wyświetlaczu:
Image , wtedy należy nacisnąć: Image

Uwaga: Sterowanie wielokrotne wymaga centralki LZ100 z oprogramowaniem w wersji 3 lub nowszej. Sterowanie wielokrotne nie jest dostępne jeżeli manipulator jest podłączony do centralki z oprogramowaniem w wersji wcześniejszej niż 3.

arrow 10.1 Co to jest sterowanie wielokrotne

W sterowaniu wielokrotnym wiele lokomotyw może być jednocześnie sterowanych używając jednego adresu zestawu. Adres zestawu może być wyłącznie z zakresu od 1 do 99. W LH100 zaimplementowano także "mądre sterowanie" (Smart consisting), które umożliwia kontrolowanie prędkości i kierunku jazdy zestawu przy użyciu adresu dowolnej lokomotywy, która jedzie w zestawie.

Podczas łączenia lokomotyw w sterowanie wielokrotne każda lokomotywa jest informowana o adresie zestawu. Ten adres jest zapamiętywany w dekoderze lokomotywy jako drugi jego adres. Od tego momentu lokomotywa przestaje "słuchać" na głównym swoim adresie, lecz zamiast tego przyjmuje zmiany prędkości i kierunku jazdy wysyłane na adres zestawu. Lokomotywa nie zapomina swojego głównego adresu, ma zapamiętany na później.

Prędkość i kierunek jazdy zestawu można kontrolować używając adresu zestawu. Jeżeli lokomotywa, która jest w zestawie, posiada dodatkowe funkcje, to można je nadal kontrolować używając głównego adresu.

Po odłączeniu lokomotywy od zestawu, adres zestawu w dekoderze zostaje usunięty i dekoder natychmiast potrafi odpowiadać na głównym adresie.

Uwaga: Wszystkie lokomotywy, które mają być połączone (albo rozłączone) w zestaw, muszą znajdować się na makiecie. To jedyny sposób aby specjalna komenda wysyłana do dekodera lokomotywy do niej dotarła. To jest szczególnie ważne w momencie odłączania lokomotywy od zestawu: jeżeli komenda usuwająca z dekodera adres zestawu nie dotrze do dekodera (z powodu złego kontaktu lub usunięcia lokomotywy z makiety), wtedy adres zestawu pozostanie zapisany w dekoderze i lokomotywa nie będzie mogła jeździć używając swojego głównego adresu.

arrow 10.2 Wymagania dla sterowania wielokrotnego

Możesz łączyć dekodery w zestaw o ile spełniają one standardy NMRA. Dekoder musi być skonfigurowany dla 28 kroków prędkości

arrow 10.3 Łączenie lokomotyw

Przesuń lokomotywy, które chcesz połączyć w zestaw, do miejsca na makiecie, z którego chcesz sterować je w zestawie.

Nie jest istotny kierunek każdej lokomotywy przed ich połączeniem, ponieważ przy łączeniu w zestaw będzie pytany o kierunek jazdy każdej lokomotywy. To umożliwia łączenie w zestaw lokomotyw w układzie przód do tyłu albo w stylu "słonia".

Aby połączyć lokomotywy:
- wybierz pierwszą lokomotywę, którą chcesz umieścić w zestawie
Image
- wybierz funkcję z menu
Image
- naciśnij przycisk "+"
Image
- podaj adres zestawu, pod którym będzie starował jednocześnie wszystkimi lokomotywami
Image
- zakończ wprowadzanie adresu przyciskiem "Enter"
Image
- W tym momencie zobaczysz na wyświetlaczu migającą strzałkę. W tym momencie musisz określić w jakim kierunku będzie jeździć lokomotywa w stosunku do całego zestawu
- Naciskając przycisk "<>" przełączysz strzałkę w dół. To oznacza, że lokomotywa jedzie w przeciwnym kierunku niż cały zestaw. Gdy cały zestaw pojedzie do przodu, ta lokomotywa będzie jechała tyłem.
Image
- Naciskając ponownie "<>" powrócisz do normalnego ustawienia: lokomotywa jest ustawiona tak jak cały zestaw.
Image
- Po ustawienie kierunku jazdy lokomotywy względem zestawu naciśnij przycisk "Enter".
Image
- Litera "E" zostanie zamieniona na "m", co oznacza, że lokomotywa uczestniczy w sterowaniu wielokrotnym.

Teraz możesz wybrać kolejną lokomotywę, którą chcesz dołączyć do zestawu i powtórzyć powyższe kroki wpisując ten sam adres zestawu.

Tak możesz dodać wszystkie lokomotywy, które mają być zestawione w zestaw. Dodać lub odjąć lokomotywę w każdym momencie do/z zestawu.

arrow 10.4 Sterowanie zestawu

Aby sterować zestawem wybierz adres zestawu albo adres dowolnej lokomotywy, która jest w zestawie.

Adres zestawu jest pokazywany na wyświetlaczu z literą "M". Lokomotywa, która jest w zestawie, jest pokazywana na wyświetlaczu z literą "m".

arrow 10.4.1 Prędkość i kierunek zestawu

Zestawem można sterować używając tych samych klawiszy jak "normalną" lokomotywę (przyspieszanie, zwalnianie, zmiana kierunku) używając adresu zestawu albo adresu dowolnej lokomotywy.

arrow 10.4.2 Sterowanie funkcjami lokomotyw w zestawie

Aby sterować funkcjami lokomotywy należy wybrać tą lokomotywę (pokazywaną z literą "m") a nie zestawu. Sterowanie funkcjami na adresie zestawu nie działa (stan funkcji nie jest pokazywany, gdy widać adres zestawu z literą "M")

arrow 10.5 Pokazywanie adresów lokomotyw w zestawie

Zawsze możesz zobaczyć listę lokomotyw, które wchodzą w skład zestawu, oraz adres samego zestawu. Niezależnie od tego, czy aktualnie wybrany jest zestaw czy lokomotywa z zestawu.

- najpierw wybierz lokomotywę albo zestaw
Image
- naciskając przycisk "-" zobaczysz adresy kolejnych lokomotyw oraz adres zestawu - jeden po drugim
Image
- podczas przeglądania możesz wybrać pokazywaną lokomotywę jako aktualną poprzez naciśnięcie przycisku "Enter".
Image

Przeglądanie lokomotyw z zestawu jest szczególnie pomocne, gdy chcemy szybko przełaczyć się jednej z lokomotywy aby włączyć/wyłączyć funkcje tej lokomotywy.

arrow 10.6 Usuwanie lokomotywy z zestawu

W każdym momencie możesz usunąć lokomotywę z zestawu.

- wybierz lokomotywę, którą chcesz usunąć z zestawu
Image
- wybierz funkcję z menu
Image
- naciśnij przycisk "-" aby usunąć ją z zestawu
Image
- potwierdź usunięcie przyciskiem "Enter".
Image

Po usunięciu ostatniej lokomotywy z zestawu, zestaw zostaje skasowany.

arrow 10.7 Odłączenie wszystkich lokomotyw z zestawu

Aby usunąć wszystkie lokomotywy na raz z zestawu:
- wybierz zestaw
Image
- wybierz funkcję z menu:
Image
- naciśnij przycisk "-"
Image
- potwierdź usunięcie przyciskiem "Enter". Manipulator rozpocznie usuwanie lokomotyw z zestawu (na wyświetlaczu będą pojawiać się kolejne lokomotywy z zestawu)
Image

arrow 10.8 Błędy jakie mogą wystąpić podczas sterowania wielokrotnego

Jeżeli popełnisz błąd podczas pracy ze sterowaniem wielokrotnym, możesz zobaczyć jeden z następujących błędów:

ERR 24 - Lokomotywa nie była wybrana wcześniej, albo nie wysłano do niej żadnego polecenia

ERR 25 - Jedna z lokomotyw jest właśnie sterowana przez inny manipulator

ERR 26 - Jedna z lokomotyw jest już w innym sterowaniu wielokrotnym

ERR 27 - Jedna z lokomotyw nie ma prędkości 0. Lokomotywy muszą być zatrzymane przed operacją

Naciśnij klawisz "Cl" po wyświetleniu błędu, aby go skasować.


arrow 14 Konfigurowanie LH100 przy użyciu menu SYS

W tym rozdziale przeczytasz:
- jak skonfigurować LH100
- jak odczytać wersję oprogramowania i wersje centralki

Przy użyciu menu SYS można dostosować LH100 do własnych potrzeb oraz odczytać charakterystykę systemu.

Najpierw za pomocą jednej z poniższych metod należy znaleźć odpowiednią funkcję w menu:
- albo nacisnąć kolejno: Image i Image
- albo nacisnąć: Image , nastepnie tak długo nacisnać przyciski: Image i Image aż zobaczy się na wyświetlaczu:
Image , wtedy należy nacisnąć: Image

arrow 14.1 SYS_0: adres urządzenia XPressNet

Wszystkie urządzenia podłączone do XPressNet posiadają unikalny adres urządzenia, aby mogły poprawnie komunikować się z centralką. Dlatego musisz być pewny, że adresy wszystkich urządzeń są unikalne. Do XPressNet można podłączyć do 31 urządzeń, co oznacza, że każde urządzenie musi posiadać adres z zakresu od 1 do 31. Każdy LH100 domyślnie posiada adres 01 ustawiony w fabryce. Jeżeli zamierzasz podłączyć dwa lub więcej manipulatory LH100 do centralki, to musisz ustawić inny adres dla każdego manipulatora.

- wybierz funkcję z menu
Image
- wybierz podfunkcje 0
Image
- zostanie pokazany aktualny adres manipulatora
- aby zmienić adres należy nacisnąć przycisk "Cl"
Image
- następnie wpisać nowy numer
Image
- zakończyć wpisywanie przyciskiem "Enter"
Image
- i powrócić do kontrolowania lokomotyw przy pomocy przycisku "Esc"
Image

arrow 14.2 SYS_1: menu systemu

W tym menu można zmienić ustawienia odpowiedzialne za działanie samego LH100

- wybierz pozycje z menu:
Image
- na wyświetlaczu pojawi się pozycja "Set", przy której należy wpisać jedną z niżej pokazanych cyfr, aby wybrać odpowiednie ustawienie.
Image

arrow 14.2.1 SET_1: Ustawienie sposobu działania przycisku "Stop"

W zależności od tego ustawienia przycisk "Stop" albo:
- zatrzymuje lokomotywy, ale pozostawia napięcia na torach
Image
- albo odłącza napięcie od torów
Image


Aby zmienić ustawienie należy:
- wybrać z menu "F" i "9"
Image
- wpisać w pozycji "Set" cyfrę "1"
Image
- przyciskiem "+" (lub "-") zmieniać ustawienie
Image
- zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "Enter"
Image
- podwójnym naciśnięciem przycisku "Esc" powrócić do sterowania lokomotyw
Image

arrow 14.2.2 SET_2: zmiana języka wyświetlacza

Aktualnie LH100 umożliwia wybór między językiem niemieckim a angielskim.

Aby zmienić to ustawienie należy:
- wybrać z menu funkcję poprzez naciśnięcie "F" i "9"
Image
- w pozycji "Set" wpisać "2"
Image
- przyciskiem "+" (lub "-") zmieniać wybór języka
Image
- przyciskiem "Enter" potwierdzić wybór
Image
- podwójnym naciśnięciem przycisku "Esc" powrócić do sterowania lokomotyw
Image

:attow: 14.2.3 SET_3: kontrast wyświetlacza

Zmiana ustawienia kontrastu wyświetlacza LH100 można polepszyć jego czytelność

Aby zmienić to ustawienie należy:
- wybrać z menu funkcję poprzez naciśnięcie "F" i "9"
Image
- w pozycji "Set" wpisać "3"
Image
- przyciskiem "+" można zwiększyć ustawienie kontrastu
Image
- przyciskiem "-" można zmniejszyć ustawienie kontrastu
Image
- po ustawieniu odpowiedniej wartości należy nacisnąć przycisk "Enter"
Image
- dwukrotne naciśnięcie przycisku "Esc" pozwoli na powrót do sterowania lokomotywami
Image

arrow 14.2.4 SET_4: sposób liczenia bitów

Podczas programowania pojedynczych bitów CV dekodera bity są numerowane od 1 do 8.

Niektórzy producenci inaczej oznaczają bity, numerują je od 0 do 7. Za pomocą tego ustawienia można zmienić sposób numerowania bitów.

Aby zmienić ustawienie należy:
- wybrać z menu funkcję poprzez naciśnięcie "F" i "9"
Image
- w pozycji Set wpisać "4"
Image
- pokazany zostanie aktualny sposób numerowania bitów.
- Klawiszami "-" i "+" można zmieniać sposób numerowania bitów.
Image
- Na koniec należy nacisnąć przycisk "Enter" aby zaakceptować wybór, albo "Esc" aby anulować.
Image
- dwukrotne naciśnięcie przycisku "Esc" pozwoli na powrót do sterowania lokomotywami
Image

arrow 14.2.5 SET_5 Usunięcie lokomotyw ze stosu lokomotyw w centralce

Zgodnie z tym co napisano poprzednio centralka wysyła do wszystkich znanych lokomotyw non-stop rozkazy dotyczące ich aktualnej prędkości i kierunku jazdy. Możesz usuwać lokomotywy z pamięci centralki.

Uwaga: Aby można było usuwać lokomotywy z centralki musi być ustawiona "CL ON" jak niżej opisano

Aby zmienić to ustawienie należy:
- wybrać z menu funkcję poprzez naciśnięcie "F" i "9"
Image
- w pozycji Set wpisać "5"
Image
- przyciskiem "+" lub "-" można zmieniać ustawienia
Image
- na koniec należy nacisnąć przycisk "Enter"
Image
- dwukrotne naciśnięcie przycisku "Esc" pozwoli na powrót do sterowania lokomotywami
Image

Po ustawieniu "CL ON" można już usuwać lokomotywy z centralki przy użyciu następującej procedury:
- przejdź do sterowania lokomotywami
Image
- naciśnij przycisk "CL" aby wyczyścić miejsce na adres lokomotywy
Image
- za pomocą przycisków "-" i "+" przeglądaj adresy lokomotyw zapisane w centralce aż dojdziesz do wybranej
Image
- naciśnij klawisz "CL" aby usunąć adres lokomotywy z centralki
Image
- potwierdź chęć usunięcia za pomocą przycisku "Enter"
Image
- można dalej wybierać adresy lokomotyw za pomocą przycisku "-" i usuwać je za pomocą przycisków "CL" i "Enter"
Image
- za pomocą przycisku "Enter" można zakończyć kasowanie i wybrać aktualnie wskazaną lokomotywę
Image

Uwaga: Należy uważnie usuwać adresy lokomotyw z pamięci centralki. Po usunięciu adresu lokomotywy z pamięci centralki, centralka przestanie wysyłać aktualne dane do tej lokomotywy. W przypadku chwilowego braku zasilania dla tej lokomotywy, nie otrzyma ona bieżących informacji o kierunku i prędkości jazdy oraz o stanie funkcji. Aby przywrócić adres lokomotywy do pamięci centralki należy wysłać do niej jakąkolwiek komendę.

arrow 14.2.6 SET_6: Reset LH100 do ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne dla LH100 należy:
- wybrać z menu funkcję poprzez naciśnięcie "F" i "9"
Image
- w pozycji "Sys" wpisać "6"
Image
- aby potwierdzić resetowanie należy nacisnąć przycisk Enter"
Image
- oraz potwierdzić drugi raz przyciskiem "Enter"
Image
- po zresetowaniu LH100 nastąpi powrót do sterowania lokomotywami
Image

Uwaga: Resetowanie LH100 powoduje ustawienie:
- adres urządzenia w sieci XpressNet = 1
- działanie klawisza "Stop" = STOP
- język = niemiecki
- kontrast wyświetlacza = 2
- sposób numerowania bitów = 1-8

arrow 14.3 SYS_7: Wyświetlenie identyfikatora centralki

Przy użyciu tej funkcji można wyświetlić identyfikator centralki, do której jest podłączony manipulator.

- należy wybrać z menu funkcję poprzez naciśnięcie "F" i "9"
Image
- w pozycji "Sys" wpisz "7"
Image
- zostanie pokazany identyfikator aktualnej centralki
- dwukrotne naciśnięcie przycisku "Esc" pozwoli na powrót do sterowania lokomotywami
Image

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko z centralką LZ100 w wersji co najmniej 3

arrow 14.4 SYS_8: Wyświetlenie wersji centralki

Przy użyciu tej funkcji można wyświetlić numer wersji centralki, co której podłączony jest manipulator

- należy wybrać z menu funkcję poprzez naciśnięcie "F" i "9"
Image
- w pozycji "Sys" wpisz "8"
Image
- zostanie pokazany numer wersji z aktualnej centralki
- dwukrotne naciśnięcie przycisku "Esc" pozwoli na powrót do sterowania lokomotywami
Image

arrow 14.5 SYS_9: Wyświetlenie wersji LH100

Przy uzyciu tej funkcji można wyświetlić numer wersji manipulatora

- należy wybrać z menu funkcję poprzez naciśnięcie "F" i "9"
Image
- w pozycji "Sys" wpisz "9"
Image
- zostanie pokazany numer wersji oprogramowania manipulatora
- dwukrotne naciśnięcie przycisku "Esc" pozwoli na powrót do sterowania lokomotywami
Image


arrow 15.2 Błędy wyświetlane na wyświetlaczu
Image

Manipulator LH100 może wyświetlać błędy, jeżeli wykonasz operację, która w danym momencie jest niedozwolona. Aby usunąć wyświetlany błąd należy nacisnąć przycisk "CL" lub "Esc".

Oto lista możliwych błędów:

ERR 01 (podczas programowania)
Podczas programowania lub odczytu dekodera wykryto przeciążenie (lub zwarcie). Dekoder może nie być poprawnie podłączony albo źle działać.

ERR 02 (podczas programowania)
Podczas odczuty lub zapisu nie wykryto potwierdzenia od dekodera. Może to oznaczać, że dekoder nie jest poprawnie podłączony do wyjścia centralki (np.: lokomotywa może nie stać na torach do programowania poprawnie) lub dekoder nie działa poprawnie.

ERR 24 (podczas łączenia lokomotyw w skład)
Lokomotywa nie była wybrana wcześniej, albo nie wysłano do niej żadnego polecenia

ERR 25 (podczas łączenia lokomotyw w skład)
Jedna z lokomotyw jest właśnie sterowana przez inny manipulator

ERR 26 (podczas łączenia lokomotyw w skład)
Jedna z lokomotyw jest już w innym sterowaniu dwu/wielokrotnym

ERR 27 (podczas łączenia lokomotyw w skład)
Jedna z lokomotyw nie ma prędkości 0. Lokomotywy muszą być zatrzymane przed operacją

ERR 30 (lista lokomotyw)
Nie mogę usunąć lokomotywy z listy lokomotyw w pamięci centralki

ERR 31 (lista lokomotyw)
Lista lokomotyw została zapełniona. Musisz najpierw usunąć jakąś lokomotywę, aby dodać następną.

ERR 96
LH100 nie może połączyć się z centralką.
Sprawdź, czy połaczenie LH100 z XpressNet jest poprawne. Może przewody A i B zostały zamienione miejscami.

ERR 97
Wystąpił błąd w komunikacji z centralką LZ100. Wszystkie informacje o prędkości, kierunku jazdy i funkcjach lokomotyw, stan zwrotnic i informacji zwrotnej zostały skasowane. Najczęstszą przyczyną tego błędu jest niepoprawne zasilanie centralki LH100. Jeżeli ten błąd pojawia się dość często, może to oznaczać, że baterie w LH100 są już zużyte. Te baterie umożliwiają przechowywanie danych w centralce w czasie, gdy nie jest zasilana. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub Lenz Elektronik aby wymienić baterie.

ERR 98
Wysłana komenda z manipulatora LH100 do centralki nie została przez centralką rozpoznana jako poprawna komenda. Może to być spowodowane próbą wykonania operacji, która przez wersje oprogramowania w centralce nie jest obsługiwana (Na przykład: połączenie lokomotyw, gdy centralka posiada oprogramowanie w wersji 2.0)

ERR 99
Ogólny błąd systemu. Manipulator nie otrzymał poprawnej odpowiedzi na wysłaną komendę do centralki. Sprawdź poprawność połączenia między manipulatorem a centralką. Jeżeli to nie pomoże, może to oznaczać, że centralka albo manipulator działają niepoprawnie. Skontaktuj się ze sprzedawcą albo z Lenz Elektronik.


arrow 16 Rozwiązywanie problemów

Sterowanie lokomotywami

Problem: Lokomotywa nie jedzie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie:
- Wyświetlona/wybrana jest niewłaściwa lokomotywa. Wprowadź poprawny adres lokomotywy
- ustawione jest 128 kroków prędkości a dekoder nie obsługuje tego. Zmień ilość kroków prędkości na 14, 27 lub 28.

Problem: Adres lokomotywy jest wyświetlany na wyświetlaczu, ale naciskanie przycisków przyspieszenia/zwolnienia nie powoduje żadnej reakcji
Możliwa przyczyna i rozwiązanie:
- Jesteś w trybie wprowadzania adresu, co jest sygnalizowane przez literę "A" w dolnym wierszy. Naciśnij klawisz "Enter"

Problem: Lokomotywa nie reaguje po ustawienia 128 kroków prędkości
Możliwa przyczyna i rozwiązanie:
- Dekoder lokomotywy nie obsługuje 128 kroków prędkości. Ustaw 14, 27 lub 28 kroków prędkości

Problem: Światła lokomotywy (F0) włączają się i wyłączają jeżeli prędkość jest zwiększana.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie:
- Dekoder lokomotywy jest ustawiony na 14 kroków, a ten sam adres w LH100 jest ustawiony na 28 kroków. Zmień ilość kroków w manipulatorze na 14 kroków albo zmień ustawienia dekodera na 28 kroków (ustaw bit 2 w CV29)

Problem: Światła lokomotywy nie włączają się/wyłączają jeżeli naciska się przycisk "0" na manipulatorze
Możliwa przyczyna i rozwiązanie:
- Dekoder lokomotywy jest ustawiony na 28 kroków, a odpowiedni adres w LH100 - na 14 kroków. Zmień ustawienia adresu w LH100 na 28 kroków
- Dekoder lokomotywy jest ustawiony na 14 kroków, a odpowiedni adres w LH100 - na 128 kroków. Zmiań ustawienia dekodera na 28 kroków (ustaw bit 2 na CV29)

Problem: Lokomotywa nie działa na podstawowym adresie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie:
- Lokomotywa może być w sterowaniu dwu/wielokrotnym, o czym nie wie centralka. Steruj lokomotywą używając adresu zestawu

Problem: Adres lokomotywy na wyświetlaczu miga
Możliwa przyczyna i rozwiązanie:
- Aktualnie wskazana lokomotywa jest teraz wybrana i sterowana za pomocą innego manipulatora

Awaryjne zatrzymanie i wyłączenie

Problem: Na wyświetlaczu miga napis "STOP"
Możliwa przyczyna i rozwiązanie:
- Awaryjne zatrzymanie zostało zainicjowane przez inny manipulator. Wyłącz awaryjne zatrzymanie przez naciśnięcie przycisku "St".

Problem: Na wyświetlaczu miga napis "OFF"
Możliwa przyczyna i rozwiązanie:
- Awaryjne wyłączenie zostało zainicjowane przez inny manipulator. Wyłącz awaryjne wyłaczenie przez naciśnięcie przycisku "St"
- Booster wykrył zwarcie lub przeciążenie i odciął dopływ prądu do torów. Usuń przyczynę zwarcia. Jeżeli przyczyną było przeciążenie, rozważ podzielenie makiety na kilka sekcji zasilanych przez oddzielne boostery.

Programowanie i odczytywanie dekoderów na torze do programowania

Problem: Podczas odczytu adresu w menu DIR, adres jest poprzedzony literą "M".
Możliwa przyczyna i rozwiązanie:
Oprócz głównego adresu dekoder lokomotywy ma także ustawiony adres zestawu w CV19. Litera "M" oznacza, że to jest adres zestawu. Możesz sterować lokomotywę na adresie zestawu. Jeżeli widzisz "m" przed adresem lokomotywy, naciśnij "-" aby zobaczyć adres zestawu. Jeżeli zaprogramujesz nowy adres dla tego dekodera, to adres zestawu w CV19 zostanie usunięty.

Created by admin. Last Modification: Sunday 25 November, 2007 23:21:29 CET by admin.