Loading...
 

LH100 instrukcja po polsku 1/2

Instrukcja obsługi LH100

(Przetłumaczył: Piotr Maciejewski na podstawie instrukcji angielskiej firmy Lenz http://www.lenz.com/manuals/xpressnet/lh100.pdf )

arrow 3. Pierwsze kroki

W tej sekcji dowiesz się jak podłączyć LH100 do LZ100 oraz jak operować pierwszą lokomotywą.
W następnych sekcjach poniżej zostaną dokładniej wyjaśnione wszystkie funkcje LH100.

arrow 3.1 Połączenia i rozpoczęcie sterowania

LH100 może być podłączony do dowolnego systemu XpressNet, Np.: LZ100; SET-02, SET-03, SET-100, SET-90, Compact.
Może być także używany także z innymi systemami XpressNet, np.: Altas Commande lub Roco Lokmaus 2.

Jak każde urzadzenia XpressNet, LH100 może być w każdym momencie odłączone od systemu i ponownie podłączone później. Aby ułatwić sobie używanie LH100 zainstaluj w kilku miejscach naokoło swojej makiety LA152/LA153 albo 5-pinowe kontakty (DIN). Będziesz mógł wtedy używać LH100 w każdym miejscu.

arrow 3.1.1 Podłączanie LH100 do centralki LZ100

Podłącz 5-pinową wtyczkę DIN do kontaktu DIN na panelu LZ100. Jeżeli masz przewody XpressNet pociągniętą wzdłuż makiety, to podłącz wyczkę DIN do zainstalowanych LA150/LA152 lub kontaktu DIN, podłączonych do tych przewodów.

arrow 3.1.2 Podłączanie LH100 do SET02 lub Atlas Commander

arrow 3.1.3 Ustawienie adresu XPressNet

Wszystkie urządzenia podłączone do XpressNet muszą mieć unikalny iadres urządzenia/i, aby poprawnie współpracować z centralką. Musisz zawsze upewnić się, że każde urządzenie posiada unikalny Ares. Ponieważ do XPressNet może być podłączone do 31 urządzeń, każde urzadzenie może mieć adres od 1 do 31. Każdy LH100 ma domyślnie ustawiony adres 01. Jeżeli masz już podłączony jeden LH100 z tym adresem lub inne urzadzenie z tym adresem, musisz przed połączeniem kolejnego LH100 ustawić mu inny adres.
Informacje o tym, jak zmienić adres LH100 znajdziejsz w rozdziale 14.1

arrow 3.2 Sterowanie pierwszą lokomotywą

W tym rozdziale zakładamy, że dekoder w twojej lokomotywie jest ustawiony na (domyślny) adres 3.

arrow 3.2.1 Wybór adresu lokomotywy

Aby sterować lokomotywą musisz najpierw do LH100 wprowadzić jej adres.

- Najpierw wyczyść (cluean) dane na wyświetlaczu, aby zacząć wprowadzać adres (poniżej: po lewej: co należy nacisnąć, po prawej, co po tym widać na wyświetlaczu)
Image

- Wprowadź adres. Jeżeli pomylisz się możesz usunąć wprowadzone cyfry za pomocą klawisza "CL". Nie musisz wprowadzać początkowych zer.
Image

- Zakończ wprowadzanie cyfr naciśnięciem klawisza "Enter". Na wyświetlaczu zostanie pokazany kierunek jazdy i stan funkcji F1-F8. Na poniższym przykładzie lokomotyw jedzie do przodu (strzałka po lewej skierowana jest do góry) i funkcje 0 (światła), F1, F3 i F8 są aktywne.
Image

arrow 3.2.2 Zmiana prędkości lokomotywy

Prędkość lokomotywy można kontrolować za pomocą czterech klawiszy:
Image

Jeżeli naciśniesz jeden z tych klawiszy i przytrzymasz, prędkość będzie się zwiększała (lub zmniejszała) dopóki nie osiągnie maksymalnej (minimalnej) lub nie puścisz przycisku.

Image
Każde naciśniecie klawisza powoduje zwiększenie prędkości o 1 krok.

Image
Każde naciśnięcie klawisza powoduje zwiększenie prędkości o 5 kroków dla trybu 14 krokowego, o 8 dla trybu 27/28 krokowego lub o 16 dla trybu 128 kroków.

Image
Każde naciśnięcie klawisza powoduje zmniejszenie prędkości o 1 krok.

Image
Każde naciśnięcie klawisza powoduje zmniejszenie prędkości o 5 kroków dla trybu 14 krokowego, o 8 dla trybu 27/28 krokowego lub o 16 dla trybu 128 kroków.

Naciśnięcie jednego z czterech klawiszu powoduje także zmianę na wyświetlaczu. Zamiast wyświetlania adresu lokomotywy zostanie pokazana aktualna prędkość.
Za każdym razem gdy zmieniasz prędkość lokomotywy, wyświetlacz pokaże aktualną prędkość i kierunek jazdy lokomotywy. Jeżeli prędkość lokomotywy zostanie ustawiona na 0, na wyświetlaczu zostanie pokazany ponownie adres lokomotywy.

Możesz zmieniać pokazywaną informację na wyświetlaczu: adres lokomotywy lub prędkość poprzez naciskanie klawisza "Enter".

Image
Po naciśnięciu klawisza Enter zostanie pokazana aktualna prędkość:
Image
Po ponownym naciśnięciu klawisza Enter ponownie zostanie pokazany adres lokomotywy:
Image

arrow 3.2.3 Zmiana kierunku jazdy lokomotywy

Aby zmienić kierunek jazdy lokomotywy, najpierw zatrzymaj lokomotywę poprzez ustawienie prędkości na 0. Następnie możesz zmienić kierunek jazdu:
Image
Każde naciśnięcie klawisza powoduje zmianę kierunku jazdy. Aktualny kierunek zostanie pokazany za pomocą strzałki po lewej stronie
Image
Jeżeli strzałka jest do góry, to lokomotywa jedzie do przodu. Jeżeli strzałka jest do dołu, to lokomotywa jedzie do tyłu.

Kierunek jazdy jest związany z każdą lokomotywą oddzielnie. Dla lokomotywy parowej jazda "do przodu" oznacza jazdę "kominem do przodu", niezależnie jak zostanie ustawiona na torach.

Jeżeli lokomotywa stoi (ma prędkość 0), każde naciśnięcie klawisza "<>" powoduje zmianę kierunku jazdy.

Uwaga: Klawisz "<>" posiada także drugą funkcję. Jeżeli lokomotywa nie stoi (nie ma prędkości 0), to naciśnięcie tego klawisza powoduje natychmiastowe zatrzymanie lokomotyw ("zatrzymanie awaryjne"). Dopiero drugie naciśnięcie tego klawisza zmieni kierunek jazdy.

arrow 3.2.4 Awaryjne zatrzymanie / Awaryjne wyłaczenie

Image
Naciśnięcie powyższego przycisku spowoduje awaryjne zatrzymanie całej makiety. Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie lokomotywy zostaną zatrzymane. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku lokomotywy ponownie ruszą. Znaczenie tego klawisza może być skonfigurowane (patrz dalej).

arrow 4. Przegląd funkcji LH100


arrow 4.2 Menu funkcyjne LH100

Funkcyjne menu LH100 pozwala na wywołanie wszystkich pozostałych funkcji LH100.
Różne pozycje menu mogą zostać wywołane na dwa różne sposoby:

Sposób 1:
Naciśnij Image , następnie używając klawisza: Image wybierz odpowiednią funkcję.

Sposób 2:
Naciśnij klawisz Image , następnie numer funkcji.
Numer funkcji jest widoczny po lewej stronie nazwy funkcji podczas przeglądania funkcji za pomocą sposobu 1.

Oto krótki opis każdej funkcji LH100:

arrow 4.2.1 Ustawianie, czy funkcje mają być typu on/off czy chwilowe

Image
Każda funkcja od F1 do F12 dla każdej lokomotywy może być ustawiona jako on/off albo jako chwilowa. Dla funkcji typu ion/off/i pierwsze naciśnięcie klawisza powoduje włączenie funkcji, kolejne - wyłączenie itd. Jeżeli funkcja jest typu ichwolowego/i to funkcja jest włączona dopóki jest nacisnięty klawisz. Jeżeli klawisz zostanie puszczony, to funkcja jest przez LH100 wyłączana.

arrow 4.2.2 Sterowanie dwukrotne (Double header)

Image
"Sterowanie dwukrotne" umozliwia łatwe przypisanie dwóch lokomotyw do siebie i sterowanie jak jedną lokomotywą na dowolnym z dwóch adresów.

arrow 4.2.3 Sterowanie wielokrotne (Multi-Unit Consust (MU))

Image
"Sterowanie wielokrotne" zaimplementowane w LH100 umożliwia połączenie do 256 lokomotyw i sterowanie nimi jak jedną. Wszystkie lokomotywy w zespole otrzymają nowy adres "Sterowania wielokrotnego". Z twojego punktu widzenia jest to jedna lokomotywy, a wszystkie lokomotywy w zestawie reagują jednocześnie.

arrow 4.2.4 Sterowanie zwrotnicami i semaforami

Image
Przy użyciu LH100 można zmieniać zwrotnice lub semafory. Aby te akcesoria mogły być sterowane przez LH100 muszą być podłączone do LS100/110/120/150 lub innego kompatybilnego modułu.

arrow 4.2.5 Wyświetlanie informacji zwrotnej

Image
LH100 może wyświetlać status wejść generowany przez dekodery LR100/101. Te dekodery mogą być używane do np.: wyświetlania zajętości określonego fragmentu makiety.

arrow 4.2.6 Konfigurowanie ustawień dekoderów: Programowanie

Każdy dekoder posiada ustawienia, które umożliwiają dostosowanie dekodera do indywidualnych wymagań, np.: adres lokomotywy, przyspieszenie i opóźnienie w dekoderach lokomotyw. Ustawienia te mogą być zmienione poprzez operacje nazywaną "Programowaniem". LH100 posiada dwie metody programowania dekoderów. Którą metodę użyjesz zależy od sytuacji i możliwości dekodera.

arrow 4.2.7 PoM - programowanie na makiecie

Image

Używając programowania POM możesz zmienić ustawienia dekodera lokomotywy podczas ruchu lokomotywy gdziekolwiek na makiecie. Na przykład: przyczep lokomotywę do bardzo ciężkiego pociągu i możesz zmienić szybkość przyspieszania pociągu.

arrow 4.2.8 Programowanie na torze do programowania

Image

Używają toru do programowania możesz i zaprogramować dekoder i odczytać aktualne ustawienia dekodera.

arrow 4.2.9 Ustawienia systemowe

Image

LH100 umożliwia zmianę niektórych własnych ustawień. Na przykład: możesz zmienić jak działa przycisk awaryjnego zatrzymania, sprawdzić i zmienić adres LH100 w sieci XpressNet, odczytać wersję oprogramowania w LH100 i centralce.

arrow 5. Wyświetlacz LCV LH100

W tym rozdziale opiszemy dwulinijkowy wyświetlacz LH100.

Image
Górny rząd pokazuje adres twojej lokomotywy (E), adres lokomotywy w sterowaniu wielokrotnym (m), adres lokomotywy w sterowaniu dwukrotnym (D), adres zestawy w sterowaniu wielokrotnym (M) lub prędkość lokomotywy (V).

Strzałka po lewej stronie pokazuje kierunek ruchu lokomotywy. Strzałka skierowana do góry oznacza jazdę do przodu. Strzałka skierowana do dołu - jazda do tyłu.

Znaczek lampki w lewym dolnym rogu sygnalizuje właczenie świateł (funkcja 0). Lampka nie jest wyświetlana jeżeli kontrolowana jest lokomotywa w sterowaniu wielokrotnym.

Cyfry w dolnym rzadku oznaczają, które funkcje są włączone. W naszym przykładzie włączone są funkcje 1, 2, 6 i 8.

W zależności od sposobu używania LH100 wyświetlacz będzie wyglądał inaczej.

Wyświetlenie adresu lokomotywy zawsze pokazuje 4 cyfry. Zera początkowe są automatycznie dodawane. Oto kilka najważniejszych przykładów:
- pojedyncza lokomotywa z adresem 3:
Image
- lokomotywa o adresie 1234, która jest w sterowaniu wielokrotnym:
Image
- adres zestawy lokomotyw w sterowaniu wielokrotnym:
Image

Przykłady wyświetlania prędkości lokomotywy:
- prędkość 1 w trybie 28 kroków prędkości:
Image
- prędkość 28 w trybie 28 kroków prędkości:
Image
- prędkość 1 w trybie 128 kroków prędkości:
Image
- prędkość 126 (maksymalna) w trybie 128 kroków prędkości

Jeżeli pokazywana jest prędkość lokomotywy, to nie jest pokazywany adres lokomotywy. Kierunek jazdy i stan funkcji pokazywane są zawsze.

arrow 6. Kontrolowanie lokomotyw za pomocą LH100

W tym rozdziale zostanie pokazane jak kontrolować lokomotywę przy pomocy LH100. Przed rozpoczęciem kontrolowania lokomotywy należy najpierw iwybrać ją/i. Sa trzy metody wybrania lokomotywy, którą chcesz kontrolować:
- wprowadzić numer lokomotywy za pomocą klawiszy LH100
- przełączanie się pomiędzy dwoma lokomotywami
- wybranie lokomotywy ze stosu lokomotyw

Można używać wszystkich adresów lokomotyw od 0 do 9999. Adres 0 jest przeznaczony do sterowania lokomotywą analogową (bez dekodera)

Zaraz po włączeniu LH100 wyświetlany jest adres lokomotywy 0003.

arrow 6.1 Zmiana prędkości i kierunku jazdy lokomotywy

Patrz rozdział na początku instrukcji: 3.2

arrow 6.2 Wprowadzanie adresu lokomotywy za pomocą klawiatury LH100

W następującym przykładzie wprowadzimy adres "1234" za pomocą klawiatury:

- najpierw wyczyść wyświetlacz za pomocą klawisza "Cl"
Image
- zacznij wprowadzać adres przez naciśnięcie pierwszej cyfry z adresu:
Image
Image
- Jeżeli zrobisz błąd, to możesz nacisnąć "CL" aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę.
- Kontynuuj wprowadzanie cyfr:
Image
- Po wprowadzeniu wszystkich cyfr należy nacisnąć przycisk "Enter", informacje o funkcjach i kierunku jazdy zostaną pokazane
Image

Jeżeli wyświetlacz błyska po wybraniu lokomotywy oznacza to, że lokomotywa jest aktualnie sterowana przez innego użytkownika. Patrz dalej jak przejąć lokomotywę od innego użytkownika.

arrow 6.3 Szybkie przełączanie się pomiędzy dwoma lokomotywami

Klawisz ESC na klawiaturze LH100 umożliwia przełączanie się pomiędzy dwoma lokomotywami. Na przykład:
- sterujesz lokomotywą o adresie 24.
- naciskasz klawisz "Esc" i przechodzisz do drugiej lokomotywy.
- zmieniasz adres bieżącej lokomotywy na 78
- teraz klawiszem Esc przełączasz się pomiędzy lokomotywą 24 a 78
Jeżeli zmienisz adres lokomotywy za pomocą klawisza Cl, to zostanie zmieniona lokomotywa aktualnie pokazywana, druga lokomotywa się nie zmieni i jest dostępna po naciśnięciu klawisza "Esc"

arrow 6.4 Wybór lokomotyw ze stosu lokomotyw

Stos lokomotyw to baza danych przechowywana w centralce zawierająca wszystkie adresy lokomotyw i związane z nimi dodatkowe dane (ilość kroków prędkości, stan funkcji, kierunek jazdy, prędkość itd.). Za pomocą klawisza "-" można wybierać lokomotywy z tego stosu.

- najpierw wyczyść wyświetlacz naciskając przycisk "Cl"
Image
- naciśnij klawisz "-". Zostanie pokazana pierwsze lokomotywa ze stosu. Litera A w dolnej linii oznacza, że przeglądasz stos lokomotyw.
Image
- każde naciśnięcie klawisza "-" spowoduje pokazanie adresu kolejnej lokomotywy, także lokomotywy w sterowaniu wielokrotnym, jak i adresu całego zestawu sterowania wielokrotnego.
Image
- możesz przeglądać lokomotywy aż dojdziesz do adresy szukanej lokomotywy.
Image
- naciskając klawisz "Enter" kończysz przeglądanie wybierając aktualnie pokazywaną lokomotywę do sterowania. Zostaną pokazane kierunek jazdy i stan funkcji.
Image

Poprzez ustawienia systemowe (patrz dalej) można wyczyścić stos lokomotyw w centralce.

arrow 6.5 Przejęcie lokomotywy sterowanej przez inny manipulator

Możesz przejąć lokomotywę aktualnie sterowaną przez inną osobę. Aby to wykonać należy najpierw wybrać lokomotywę, jak opisano powyżej. Po wybraniu lokomotywy dane na wyświetlaczu będą błyskać, co oznacza, że lokomotywa jest aktualnie kontrolowana przez inną osobę. Jeżeli nie chcesz przejąć lokomotywę, a tylko zobaczyć aktualne dane o lokomotywie, naciśnij klawisz Enter. Każde naciśnięcie klawisza Enter spowoduje uaktualnienie danych o lokomotywie bez przejmowania jej.

Aby przejąć kontrolę nad lokomotywą należy nacisnąć jeden z poniższych klawiszy:
Image

Wyświetlacz przestanie błyskać i zostaną pokazane aktualne dane o lokomotywie. Wyświetlacz na manipulatorze, który poprzednio sterował lokomotywą, zacznie teraz błyskać. Naciśnięty właśnie klawisz nie spowoduje żadnych zmian, dopiero następne klawisze zostaną wysłane do lokomotywy. Zapobiega to nieoczekiwanym zmianą jazdy lokomotywy.

arrow 6.6 Włączanie funkcji lokomotyw

Większość dekoderów lokomotyw posiada możliwość włączenia jednej lub więcej dodatkowej funkcji. Funkcje są ponumerowane zaczynając od 0. LH100 może sterować funkcjami od 0 do 12. Funkcje od 0 do 8 mogą być włączane bezpośrednio podczas sterowania lokomotywą (podczas wyświetlania adresu lub prędkości lokomotywy) poprzez naciśnięcie klawiszy od "0" do "8".

Przykład: włączamy funkcję 0 (światła), następnie "2" i "8", następnie wyłączamy funkcję "8"
Image

Uwaga: Jeżeli funkcja jest ustawiona jako "chwilowa" to jest ona włączona tylko gdy klawisz jest naciśniety. Puszczenie klawisza powoduje wyłączenie funkcji.

Aby właczyć funkcje od 9 do 12 musisz najpierw przełączyć wyświetlanie, aby pokazywane były stany funkcji od 9 do 12. Dokonuje się tego klawiszem "9". Wtedy litera "F" na wyświetlaczu zostanie zastąpiona cyfrą "8". Klawisz "1" powoduje włączenie funkcji 9, klawisz "2" - 10 itd. Aby powrócić do pokazywania stanu funkcji od 0 do 8 ponownie naciśnij klawisz "9".
Image

arrow 6.7 Zmiana kroków prędkości dla lokomotywy

W tym rozdziale przeczytasz:
- co to sa "kroki prędkości"
- jakie "kroki prędkości" są dostępne
- jak zmienić ilość "kroków prędkości" dla pojedynczej lokomotywy

Przedział prędkości od zatrzymania do prędkości maksymalnej został podzielony na "kroki prędkości". Czym więcej "kroków prędkości" jest, tym mniejsza są różnice pomiędzy pojedynczymi dostępnymi prędkościami lokomotywy. LH100 może obsłużyć następujące ilości kroków prędkości: 14, 27, 28 i 128.

Za pomocą klawisz "+" można zmienić aktualnie obsługiwaną ilość kroków prędkości dla aktualnej lokomotywy:
- wybierz lokomotywę i upewnij się, że jest zatrzymana (prędkość 0). W razie czego możesz ją natychmiast zatrzymać za pomocą klawisza "<>"
Image
- po jednym naciśnięciu klawisza "+" pokazane zostaną aktualne ilości kroków prędkości:
Image
- poprzez kolejne naciskanie przycisku "+" zmieniasz ilość kroków prędkości, aż dojdziesz do nowej ilości kroków, które chcesz ustawić
Image
- aby przypisać nową ilość kroków prędkości do lokomotyw należy nacisnąć przycisk Enter
Image

Uwaga: jeżeli lokomotywa nie stoi (nie ma prędkości 0), to naciśniecie klawisza "+" spowoduje pokazanie aktualnej ilości kroków prędkości, ale nie umożliwi jej zmiany.

Uwaga: Dla adresów lokomotyw od 100 do 9999 tylko następujące ilości kroków prędkości są dostępne: 28 i 128

Uwaga: Ustawienia dekodera lokomotyw (poprzez CV29) dotyczące kroków prędkości musi być zgodne z ustawieniem kroków prędkości w LH100. Następujące ustawienia są dozwolone:
Dekoder lokomotywy: 14 kroków prędkości <=> LH100: 14 lub 27
Dekoder lokomotywy: 28 kroków prędkości <=> LH100: 28 lub 128

Uwaga: Musisz się upewnić, że dekoder lokomotywy "rozumie" daną ilość kroków prędkości. W razie niepewności należy sprawdzić instrukcję obsługi dekodera.

arrow 7 Awaryjne zatrzymanie i awaryjne wyłaczenie

W tym rozdziale można przeczytać:
- o klawiszu "St"
- jak wyłączyć napięcie w szynach
- jak zmieniać informacje podczas awaryjnego zatrzymania

Image
Klawisz "St" powoduje, że system wykonuje awaryjne zatrzymanie lub awaryjne wyłaczenie.

iAwaryjne zatrzymanie/i - lokomotyw zostają natychmiast zatrzymane, ale napięcie na szynach pozostaje. Na wyświetlaczu pojawiają się na zmianę:
Image

iAwaryjne wyłączenie/i - lokomotywy zostają natychmiast zatrzymane i szyny przestają być zasilane. Na wyświetlaczu miga:
Image

Domyślnie LH100 po naciśnięciu klawisza "St" wykonuje awaryjne zatrzymanie. Ale można to zmienić w ustawieniach systemowych

arrow 7.1. Wyłączenie napięcia w szynach

Jeżeli klawisz "St" powoduje awaryjne zatrzymanie, to można wyłączyć napięcie w szynach poprzez naciśnięcie klawiszy "F" i "0" (co jest uwidocznione z reszta na wyświetlaczu):
Image

Ponowne naciśnięcie klawisza "St" powoduje powrót do normalnego działania makiety

arrow 7.2 Zmiana parametrów lokomotywy podczas awaryjnego zatrzymania/wyłączenia

Podczas awaryjnego zatrzymania/wyłączenia można zmienić informacje, która zostanie przesłana do lokomotywy po powrocie do normalnego działania makiety: prędkość i kierunek ruchu. Pozwala to naprawić problem, który spowodował, że został naciśnięty przycisk "St".

W tym celu podczas awaryjnego zatrzymania/wyłączenia należy nacisnąć przycisk "Esc" aby powrócić do kontrolowania lokomotyw i zmienić kierunek lub/i prędkość aktualnej lokomotyw:
Image

Możesz także wybrać inną lokomotywę i zmienić jej prędkość lub/i kierunek jazdy.
Wszystkie zmiany zostaną przesłane do lokomotyw po ponownym naciśnięciu klawisza "Esc" i powrocie do normalnego sterowania makietą.

arrow 7.3 Przestawianie rozjazdów podczas awaryjnego zatrzymania

Ponieważ podczas awaryjnego zatrzymania jest napięcie na szynach, to można zmieniać także zwrotnice. W tym celu należy klawiszem "Esc" wrócić do sterowania lokomotywami, a następnie poprzez klawisz "F" i kolejne zmienić położenie przejazdów.

Po przestawieniu przejazdów klawiszem Esc można przywrócić wyświetlanie na wyświetlaczu obrazu jaki jest pokazywany podczas awaryjnego zatrzymania

arrow 8. Konfigurowanie funkcji dekoderów lokomotyw

W tym rozdziale zostanie omówione konfigurowanie każdej funkcji dekodera lokomotywy.

W tym celu należy za pomocą jednej z poniższych metod znaleźć odpowiednią funkcję w mneu:
- albo nacisnąć kolejno: Image i Image
- albo nacisnąć: Image , nastepnie tak długo nacisnać przyciski: Image i Image aż zobaczy się na wyświetlaczu:
Image , wtedy należy nacisnąć: Image

W rozdziale "Włączanie funkcji dekodera" zaznaczono, że można ustawić funkcje F1 do F12, aby działały w trybie włącz/wyłącz lub chwilowo. Domyślnie funkcje są ustawione w trybie włącz/wyłącz: są włączane przy pierwszym naciśnięciu odpowiedniego klawisza i wyłączane przy następnym naciśnięciu tego samego klawisza. W trybie chwilowym funkcja jest włączona tak długo jak odpowiedni klawisz jest naciśnięty, puszczenie tego klawisza powoduje wyłączenie funkcji.

Te ustawienia są pamiętane w centralce LZ100. Manipulator LH100 sprawdza to ustawienie za każdym razem, gdy dana lokomotywa jest wybierana. Możesz zmienić to ustawienie dla każdej funkcji i dla każdej lokomotywy niezależnie.

Postępuj następująco:
- wybierz lokomotywę, której funkcje chcesz zmienić:
Image
- naciśnij klawisze "F" i "1"
Image
Cyfry na dole pokazują, które funkcje są w trybie włącz/wyłącz. Na powyższym obrazie funkcje: 1,2,3,5,6 i 8 są w trybie włącz/wyłącz. To oznacza, że funkcje pozostałe: 4 i 7 są w trybie chwilowym.
- Jeżeli chcesz zmienić ustawienia danej funkcji po prostu naciśnij odpowiadający jej numerowi klawisz:
Image
Teraz funkcja 5 jest w trybie chwilowym.
- Aby zakończyć ustawianie należy nacisnąć przycisk "Enter". Aby przerwać ustawianie bez zapamiętywania zmian naciśnij klawisz "Esc"
Image

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dla funkcji od 9 do 12 postępuj w następujący sposób:
- wybierz odpowiednią lokomotywę
Image
- przejdź do odpowiedniego menu klawiszami "F" i "1"
Image
- naciśnij klawisz "9" aby przejść do pokazywania funkcji od 9 do 12
Image
- zmień ustawienia funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza. Np.: aby zmienić ustawienia funkcji 10-tej należy nacisnąć przycisk "2"
Image
- Aby zakończyć należy nacisnąć przycisk "Enter". Aby zakończyć bez zapamiętywania zmian należy nacisnąć przycisk "Esc"
Image

arrow 11. Przestawianie rozjazdów i ustawianie semaforów

W tym rozdziale przeczytasz jak zmieniać rozjazdy i semafory

W tym celu należy za pomocą jednej z poniższych metod znaleźć odpowiednią funkcję w mneu:
- albo nacisnąć kolejno: Image i Image
- albo nacisnąć: Image , nastepnie tak długo nacisnać przyciski: Image i Image aż zobaczy się na wyświetlaczu:
Image , wtedy należy nacisnąć: Image

Za pomocą LH100 można zmieniać rozjazdy, semafory lub dowolne przekaźniki podłączone do dekoderów urządzeń LS100/110/120/150 lub innych kompatybilnych.

Należy postępować w następujący sposób:
- nacisnąć "F" i "5" aby wejść do tej funkcji:
Image
- wprowadzić numer rozjazdu (w razie pomyłki można klawiszem Cl skasować ostatnia wprowadzoną cyfrę). Numer rozjazdu powinien się zawierać w przedziale od 1 do 1024:
Image
- zakończyć wprowadzanie numeru klawiszem "Enter". Za numerem pokazany zostanie na wyświetlaczu ostatni stan rozjazdu/semaforu za pomocą "+" lub "-".
Image
- teraz używając klawiszy "+" i "-" można zmienić stan rozjazdu/semafora (lub innego urzadzenia)
Image

Jeżeli chcesz zmienić stan innego rozjazdu/semafora to po naciśnięciu klawisza "Cl" można wprowadzić ponownie numer itd.

arrow 11.1 Informacja zwrotna a pokazywanie stanu rozjazdu

arrow 11.1.1 Sterowanie dekoderami rozjazdów bez wbudowanej informacji zwrotnej

W tym przypadku pokazywany jest stan rozjazdu zgodnie z ostatnim rozkazem wysłanym do dekodera

Stan rozjazdu jest także zmieniany w sytuacji, gdy inny manipulator LH100 zmieni ją.

arrow 11.1.2 Sterowanie dekoderami rozjazdów z wbudowaną informacją zwrotną

Jeżeli używasz: dekodera rozjazdów z wbudowaną informacją zwrotną, informacja zwrotna jest podłączona do LZ100, rozjazd ma wyłącznik krańcowy, wtedy LH100 będzie pokazywać zawsze poprawne położenie zwrotnicy, nawet jeżeli nie była ona nigdy zmieniana.

Załóżmy, że rozjazd 18 w ten sposób podłączony do dekodera akcesoriów LS100. Wprowadź numer rozjazdu (patrz niżej). Wtedy manipulator pobierze informację z centralki na temat aktualnego położenia rozjazdu, którą ona otrzymała poprzez informację zwrotną od LS100, i pokaże położenie nawyświetlaczu:
Image
Literka "R" po lewej stronie oznacza, że pokazywany jest rozjazd podłączony do dekodera akcesoriów z wbudowaną informacja zwrotną (np.: LS100)

Załóżmy, że rozjazd jest w położeniu "+". Jeżeli teraz naciśniesz klawisz "-" aby przestawić rozjazd, wtedy na wyświetlaczu zmieni się znak na "-". Jeżeli naciśniesz "-" i rozjazd nie przestawi się, to przez krótki czas zostanie pokazane "-" a potem ponownie "+" gdy puścisz przycisk. W ten sposób można od razu zobaczyć czy rozjazd został przełożony, czy nie. Wskazanie zmieni się także, jeżeli rozjazd zostanie przełożony ręcznie.

(Uwagi ode mnie: ten rodzaj dekoderów do rozjazdów jest produkowany, ale ze względu na wysoką cenę już rzadko jest używany mimo ciekawych właściwości)

Uwaga: W zależności od czasu jako rozjazd potrzebuje do zmiany położenia, informacja o aktualnym położeniu może nie od razu być pokazana na wyświetlaczu.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o sposobie okablowania zobacz instrukcję do dekodera rozjazdów z wbudowaną informacja zwrotną (np.: LS100)

arrow 11.2 kontrolowanie lokomotyw podczas sterowania rozjazdami/semaforami

Podczas wyświetlania stanu rozjazdu możesz dalej kontrolować prędkość i kierunek jazdy ostatnio wybranej lokomotywy.

Jeżeli naciśniesz jeden z klawiszy do zmiany prędkości, aktualna prędkość lokomotywy zostanie pokazana na wyświetlaczu. Adres rozjazdu/semafora zostanie pokazany ponownie dopiero po puszczeniu klawisza.

Kierunek jazdy lokomotywy i stan funkcji ostatnio wybranej lokomotywy jest zawsze pokazywany na wyświetlaczu. W ten sposób zawsze możesz kontrolować lokomotywę mimo, że zmieniasz położenie rozjazdów.

arrow 12. Wyświetlanie informacji zwrotnej

W tym rozdziale przeczytasz jak wyświetlić informację zwrotna z makiety

W tym celu należy za pomocą jednej z poniższych metod znaleźć odpowiednią funkcję w mneu:
- albo nacisnąć kolejno: Image i Image
- albo nacisnąć: Image , nastepnie tak długo nacisnać przyciski: Image i Image aż zobaczy się na wyświetlaczu:
Image , wtedy należy nacisnąć: Image

Przy użyciu LH100 możesz pokazać stan dowolnego wejścia kodera informacji zwrotnej LR100/101.

W tym celu:
- wybierz funkcję z menu przy użyciu klawiszy: "F" i "6"
Image
- wprowadź adres kodera informacji zwrotnej. (W razie pomyłki przy wprowadzaniu numeru możesz użyć klawisza "Cl" aby usunąć wprowadzoną cyfrę)
Image
- zakończ wprowadzanie numeru poprzez naciśnięcie klawisza "Enter"
Image
W dolnej części, obok literki "b" pokazane są uaktywnione wejścia kodera. Na naszym ekranie wyjścia: 1, 3, 4, 6 i 8 są uaktywnione, pozostałe - nie

Jeżeli chcesz ponownie zobaczyć stan wejść innego kodera, to po naciśnięciu klawisza "Cl" można ponownie wprowadzić numer innego kodera.

Jeżeli wprowadzisz numer kodera, którego nie ma, to zostaną pokazane znaki "--' za adresem.
Image

Numery koderów powinny być z przedziału od 1 do 128.

arrow 13. Odczytywanie i zmiana ustawień dekoderów

W tym rozdziale przeczytasz:
- czym tak naprawde jest "programowanie" w iDigital plus by Lenz/i
- które ustawienia dekoderów mogą być zmienione
- jakie różne metody mogą być używane do programowania
- jak wykonać programowanie

arrow 13.1 Czym jest programowanie i w jakim celu programuje się dekodery

Każdy dekoder posiada wiele ustawień, który zmiana umożliwia dostosowanie dekodera do własnych potrzeb. Dekoder to może być dekoder lokomotywy, dekoder do akcesoriów lub koder informacji zwrotnej.

Ustawienia dekodera są pamięta w pamięci dekodera w jego wnętrzu. Ta pamięć to jak kartki papieru w pudełku. Każdy dekoder posiada takie pudełko z kartkami. Każda kartka posiada jedno ustawienia zapisane na niej, np.: kartka o numerze 1 posiada zapisany numer dekodera, na kartce numer 3 zapisana jest szybkość przyspieszania. Jednym słowem: jedna kartka dla każdego ustawienia. W zależności od ilości ustawień dekodera pudełko z kartkami może być duże lub małe. Kartki w pudełku są na pewno ponumerowane od 1 do 256.

Ponieważ Ty możesz zmieniać wartości zapisane na tych kartkach, kartki są nazywane zmiennymi. Przy użyciu tych zmiennych określa się konfiguracje dekodera, dlatego zostały one nazwane "Zmiennymi konfiguracyjnymi" (Configuration Variables) w skrócie: CV. Od teraz nie będziemy nazywać kartki kartkami, ale zmiennymi i oznaczać CV. Przy użyciu tych CV określone jest ustawienia dekodera czyli jego zachowanie.

Które CV zawiera jakie ustawienie jest zestandaryzowane (przyp. tłum: przynajmniej te ważniejsze). Na przykład CV1 zawsze zawiera adres dekodera, CV3 - szybkość przyspieszania, CV4 - zwalniania. Opis CV zawarty jest zawsze w instrukcji obsługi do dekodera. Dla dekoderów firmy Lenz instrukcje można zawsze pobrać ze strony www.lenz.com, od sprzedawcy lub poprzez wysłanie do Lenz Elektronik zaadresowanej do siebie koperty ze znaczkiem.

Nie wszystkie wartości od 0 do 255 są poprawne dla wszystkich CV. Na przykład dla CV1 poprawne wartości są od 1 do 99, a dla CV53 - pełny zakres od 0 do 255 jest poprawny.

Niektóre CV zawierają wartości zapisane trochę w inny sposób - binarny. Wartości zapisane w tych CV nie przedstawia się za pomocą cyfr 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ale tylko za pomocą cyfr 0 i 1. Łatwiej sobie wyobrazić takie CV jak zestaw 8 przełączników, z których każdy może być albo włączony albo wyłączony. Taki przełącznik jest nazywany "bitem". Jeżeli przełącznik jest włączony, to mówimy że "bit ma wartość 1". Jeżeli przełącznik jest wyłączony, to "bit ma wartość 0".

Na przykład: CV29 jest zestawem ośmiu przełączników - bitów. W tym CV wiele ustawień jest zapamiętanych. Czy dane ustawienie jest włączone, czy nie zależy od ustawienia kolejnych bitów:

Bit 1 - (zamiana kierunku jazdy)
- wył, 0 => lokomotywa jedzie do przodu, gdy strzałka na wyświetlaczu jest do góry
- wł, 1 => lokomotywa jedzie do tyłu, gdy strzałka na wyświetlaczu jest do góry

Bit 2 - (nowsze stopnie prędkości)
- wył, 0 => Lokomotywa operuje na 14 lub 27 stopniach prędkości
- wł, 1 => Lokomotywa operuje na 28 lub 128 stopniach prędkości

Bit 3 - (tryb analogowy akceptowalny)
- wył, 0 => Lokomotywa nie może działać w trybie analogowym
- wł, 1 => Lokomotywa może działać w trybie analogowym

Bit 5 - (użyj krzywej prędkości użytkownika)
- wył, 0 => Dekoder pracuje według domyślnej krzywej prędkości
- wł, 1 => Dekoder pracuje według krzywej prędkości zdefiniowanej przez użytkownika

Bit 6 - (użyj rozszerzonego adresu lokomotywy)
- wył, 0 => Adres dekodera jest zapisany w CV1 (podstawowy adres)
- wł, 1 => Adres dekodera jest zapisany w CV17 i CV18 (rozszerzony adres)

arrow 13.1.1 Różnice pomiędzy programowaniem na makiecie a programowaniem w trybie serwisowym

Jeżeli programujesz na makiecie ("Programming on the Main " PoM), lokomotywa może znajdować się gdziekolwiek na twojej makiecie. Aby zaprogramować wybraną lokomotywę (a nie wszystkie) musisz wpisać adres tej lokomotywy. W trybie programowania na makiecie wysyłana jest komenda typu: "Lokomotywo o numerze 1234: wpisz 15 do CV4". Dlatego tylko lokomotywa o wskazanym adresie zostanie zaprogramowana, a inne nie.

Jeżeli programujesz w trybie serwisowym, nie musisz znać (ani nigdzie wpisywać) adresu dekodera/lokomotywy. W tym wypadku lokomotywa musi znajdować się na specjalnym torze do programowania (podłączonym do oddzielnego wyjścia w centralce). W tym przypadku wysyłana jest komenda w formie: "Zapisz wartość 15 do CV4". Każdy dekoder, który odbierze tę komendę wykona ją.

arrow 13.1.2 Kiedy powinieneś programować na torze do programowania w trybie serwisowym?

1. Kiedy chcesz zmienić adres dekodera w lokomotywie
2. Kiedy chcesz odczytać wartość zapisaną w CV
3. Kiedy programujesz dekoder, który nie umie być programowany na makiecie.

Wiele prostych lub starych lokomotyw oraz wiele dekoderów akcesoriów nie posiada możliwości programowania na makiecie. Takie dekodery mogą być programowane tylko na torze do programowania w trybie serwisowym.

arrow 13.2 Programowanie na makiecie - PoM

Aby przejść do tej funkcji należy za pomocą jednej z poniższych metod znaleźć odpowiednią funkcję w menu:
- albo nacisnąć kolejno: Image i Image
- albo nacisnąć: Image , nastepnie tak długo nacisnać przyciski: Image i Image aż zobaczy się na wyświetlaczu:
Image , wtedy należy nacisnąć: Image

Programowanie na makiecie najczęściej dotyczy dekoderów lokomotyw, ponieważ dzięki tej funkcji można zmienić ustawienia dekodera nawet podczas lokomotywy. Lokomotywa nie może stać na torze do programowania, ale na makiecie w dowolnym miejscu.

Uwaga: PoM wymaga wersji 3 lub nowszej oprogramowania w centralce Lenz. PoM nie jest możliwe gdy LH100 jest podłączone do centralki z oprogramowaniem w wersji niższej.

Aby zmienić ustawienia dekodera przy użyciu PoM musisz znać adres dekodera, programowanie PoM zmienia ustawienia tylko dekodera o podanym adresie. Jeżeli nie znasz adresu dekodera lub chcesz zmienić adres dekodera musisz użyć programowania na torze do programowania w trybie serwisowym.

arrow 13.2.1 Które ustawienia mogą być zmienione przy użyciu PoM?

Wszystkie CV obecne w lokomotywie mogą być zmienione przy użyciu PoM z wyjątkiem podstawowego adresu dekodera zapisanego w CV1 oraz rozszerzonego adresu dekodera zapisanego w CV17 i CV18. Dlatego powinieneś programować CV bardzo ostrożnie, ponieważ jeżeli się pomylisz, lokomotywa może nie działać do czasu wpisania poprawnej wartości do właśnie zmiennego CV. Na co dzień prawdopodobnie będziesz przez wszystkim zmieniał CV dotyczące przyspieszania i zwalniania lokomotywy.

arrow 13.2.2. Które dekodery mogą być programowane za pomocą PoM?

Wszystkie dekodery Lenz z serii XF i XS mogą być programowanie za pomocą PoM (przyp. tłum: i nowsze). Jeżeli używasz dekoderów innej firmy, zajrzyj do instrukcji obsługi, aby sprawdzić, czy dekoder obsługuje programowanie na makiecie.

Dekodery, które nie obsługują programowania na makiecie, muszą być programowane na torze do programowania w trybie serwisowym.

arrow 13.2.3 Programowanie całych CV - krok po kroku

W tym przykładzie zmienimy prędkość przyspieszania w dekoderze lokomotywy o adresie 3 przy użyciu PoM.

Uwaga: Przed użyciem PoM musisz wybrać odpowiednią lokomotywę, którą chcesz programować.
Image
- Wybieramy funkcje programowania na makiecie PoM:
Image
- używając klawisza "-" szukamy pozycji "CV":
Image
- naciskamy przycisk "Enter"
Image
- wpisujemy numer CV do którego chcemy wpisać wartość
Image
- naciskamy przycisk "Enter"
Image
- wpisujemy nową wartość do wpisanie do CV. Jeżeli popełnimy błąd zawsze możemy ostatnią cyfrę skasować za mocą przysku "Cl"
Image
- naciśnięcie klawisze "Enter" rozpoczyna programowanie dekodera
Image
- Po programowaniu, jeżeli naciśniesz Esc, to wrócisz do miejsca, gdzie możesz wpisać numer innego CV di programowania
Image
- Jeżeli chcesz powrócić do sterowania lokomotywami, naciśnij Esc dwa razy
Image

Procedura jest zawsze taka sama, niezależnie które CV chcesz zmienić przy użyciu PoM.

arrow 13.2.4 Skróty do najczęściej zmienianych ustawień

Dla wygody w LH100 została wbudowana możliwość szybkiej zmiany najczęściej używanych ustawień. Pozwala to na niepamiętnie numerów CV odpowiadających za dane ustawienie.

- Wybierz lokomotywę, której chcesz zmienić ustawienia
Image
- Wywołaj funcję programowania PoM
Image
- Naciskaj klawisz "-" aż zobaczysz na wyświetlaczu "DIR"
Image
- Naciśnij klawisz "Enter"
Image
- Teraz możesz klawiszami "+" i "-" wybrać różne standardowe ustawienia. "STV" oznacza napięcie początkowe (CV2)
Image
- "ACC" - prędkość przyspieszania (CV3)
Image
- "DCC" - prędkość zwalniania (CV4)
Image
- "MAX" - napięcie maksymalne (CV5) (nie wszytkie dekodery ubsługują CV5)
W naszym przykładzie naciskaj "+" aż dojdziesz do "STV"
Image
- Po wybraniu ustawienia należy nacisnąć przycisk "Enter"
Image
- Wprowadź wartość jaką chcesz wpisać
Image
- Na koniec naciśnij "Enter", co spowoduje rozpoczęcie programowania
Image

arrow 13.2.5 Ustawianie i kasowanie bitów (przełączników) przy użyciu PoM - krok po kroku

Wiele CV nie używa pełnych liczb, ale pojedyncze bity (przełączniki) dla konkretnych ustawień. Wtedy dużo łatwiej jest programować pojedyncze bity, ustawiać je lub kasować, niż wyliczać jaką wartość wpisać aby uzyskać wymaganą kombinację ustawionych bitów (co oczywiście także działa)

- Wybierz najpierw lokomotywę, którą chcesz programować:
Image
- Wybierz funkcję programowania PoM:
Image
- Naciskaj klawisz "-" aż zobaczysz na wyświetlaczu "CV"
Image
- Następnie naciśnij "Enter"
Image
- Następnie wpisz numer CV, które chcesz programować
Image
- Na zakończenie wpisywania numer CV naciśnij klawisz Enter
Image
- Teraz zamiast wpisywać wartość do zaprogramowania, po prostu ponownie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do programowania bitów
Image
- W trybie programowania bitów najpierw należy wpisać numer bitu od 1 do 8 (sposób numeracji bitów można zmienić na od 0 to 7 w ustawieniach systemowych)
Image
- Następnie przyciskami "-" i "+" możesz ustawić, czy chcesz ustawić bit (+ => 1) czy skasować (- => 0)
Image
- Kiedy będziesz gotowy do wykonania programowania, naciśnij klawisz "Enter"
Literka "P" będzie krótko widoczna na dole, co oznacza, że trwa programowanie.
Image
- Naciśnij klawisz "Esc" 4 razy, aby całkowicie wyjść z programowania PoM i powrócić do sterowania lokomotywami.

Uwaga: Przy użyciu PoM możesz tylko zapisywać wartości do CV, nie możesz odczytywać ich. Potwierdzić sukces zaprogramowania lokomotywy możesz tylko poprzez obserwację jej zachowania.

arrow 13.3 Programowanie na torze do programowania

Aby przejść do tej funkcji należy za pomocą jednej z poniższych metod znaleźć odpowiednią funkcję w menu:
- albo nacisnąć kolejno: Image i Image
- albo nacisnąć: Image , nastepnie tak długo nacisnać przyciski: Image i Image aż zobaczy się na wyświetlaczu:
Image , wtedy należy nacisnąć: Image

W tym rozdziale przeczytasz o różnych metodach programowania na torze do programowania w trybie serwisowym.

arrow 13.3.1 Co to jest tor do programowania

Aby programować dekodera na torze do programowania nie musisz znać adresu dekoder. Dekoder otrzyma po prostu rozkaz: "zapisz 15 w CV4".

Aby być pewnym, że tylko jedna lokomotywa otrzyma ten rozkaz, musisz być pewny że podczas wydawania tej komendy tylko jedna, wybrana przez ciebie lokomotywa znajduje się na torze do programowania. Najłatwiej tego dokonać używaj toru:
- który jest elektrycznie odizolowany od reszty makiety
- na którym umieścisz wybraną przez siebie lokomotywę.

arrow Gdzie jest podłączony tor do programowania?

Centralka LZ100/LZV100 posiada specjalne wyjście dla toru do programowania. To wyjście jest oznaczone P i Q. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji do LZ100/LZV100

Jeżeli chcesz zaprogramować dekoder akcesoriów, nie potrzebujesz do tego toru. Po prostu podłącz dekoder do wyjść P i Q.

arrow 13.3.3 Programowanie i odczytywanie adresów i innych podstawowych ustawień: menu "DIR"

Najłatwiej programować przy użyciu podmenu "Dir" (od "Direct" - bezpośredni). Użycie tego menu ma tą zaletę, że nie musisz znać numerów CV dla podstawowych właściwości, ale tylko łatwe do zrozumienia skróty w menu.

Uwaga: Procedura zapisu i odczytu jest taka sama i wystarczy zapamiętać następującą prostą regułę: we wszystkich miejscach, gdzie należy wpisać wartość do zapisania, możesz odczytać aktualną wartość poprzez proste naciśnięcie klawisza Enter (tzn. bez wcześniejszego wpisywanie cyfr).

Odczyt adresu dekodera lokomotyw - krok po kroku

- Wybierz funkcję programowania:
Image
- Na wyświetlaczu napis "Prog" miga. Musisz potwierdzić chęć wejścia do programowania poprzez naciśnięcie przycisku "Enter"
Image
- następnie naciskaj przycisk "-" aż zobaczysz pozycję "DIR" na wyświetlaczu
Image
- Naciśnij klawisz "Enter" aby wybrać tę pozycję w menu
Image
- następnie naciskaj klawisz "-" aż zobaczysz pozycję "ADR" (adres)
Image
- naciśnij klawisz "Enter" aby wybrać tę pozycję w menu
Image
- następnie ponownie naciśnij klawisz Enter, aby odczytać aktualny adres dekodera lokomotywy, która stoi na torze do programowania
Image
- Na wyświetlaczu pojawi się adres dekodera. Podczas odczytu na dole pokaże się literka "L"
- Możesz wrócić do sterowania lokomotywami poprzez 3-krotne naciśnięcie klawisza "Esc" lub możesz nacisnąć przycisk "CL" aby przejść do zmiany adresu dekodera

__ Zmiana adresu dekodera lokomotywy - krok po kroku
Przejdź najpierw powyższe kroku "odczytu adresu dekodera lokomotywy". Po odczycie aktualnego adresu lokomotywy naciśnij "Cl" aby powrócić do wpisywania nowego adresu
Image
- wpisz nowy adres dekodera. Jeżeli zrobisz błąd możesz skasować ostatnią cyfrę przy użyciu klawisza "Cl"
Image
Image
- Po wpisaniu nowego adresu naciśnij przycisk "Enter" aby rozpocząc programowanie. Podczas programowania na dole pojawi się literka "P"
Image
- Aby wrócić do sterowania lokomotywami należy 3 razy nacisnąć przycisk "Esc"
Image

Uwaga: Dwucyfrowy adres (od 1 do 99) jest zapamiętany w CV1, trzy- i czterocyfrowe adresy (od 100 do 9999) w CV17 i CV18. Podczas programowania przy użyciu menu "Dir" nie musisz o tym myśleć. Wszystkie wymagane ustawienia zostaną przeprowadzone automatycznie dla ciebie.

Uwaga: Jeżeli przy odczycie adresu na wyświetlaczu pojawi się:
Image
oznacza to, że ten dekoder lokomotywy jest w zestawie jazdy wielokrotnej. Naciśnij przycisk "+" aby odczytać i pokazać adres zestawu jazdy wielokrotnej zapisanej w CV19:
Image
Jeżeli teraz zaprogramujesz inny adres dekodera, to adres zestawu jazdy wielokrotnej zapisany w CV19 zostanie skasowany.

arrow 13.3.3.1 Dodatkowe ustawienia które mogą być zmienione i odczytane przy pomocy menu "Dir"

Oprócz adresu dekodera, menu "Dir" oferuje także prostą metodą programowania innych ważnych ustawień

- Wybierz z menu funkcje programowania:
Image
- Potwierdź zgodę na wejście do programowania poprzez naciśnięcie klawisza "Enter"
Image
- następnie naciskaj przycisk "-" aż do pokazania się na wyświetlaczu "Dir"
Image
- naciśnij przycisk "Enter" aby wybrać tę pozycję z menu
Image
- naciskając przycisk "-" lub "-" możesz zobaczyć inne dostępne pozycje
Image
- "ACC" - prędkość przyspieszania (CV3)
Image
- "DCC" - prędkość zwalniania (CV4)
Image
- "STV" - napięcie początkowe (CV2)
Image
- "MAX" - maksymalna prędkość (CV5). Nie wszystkie dekodery obsługują CV5.

Dalsze postępowanie jest identyczne jak dla programowania i odczytu adresu dekodera. Po wybraniu pozycji w menu naciśnij Enter. Aby zapisać nową wartość, wpisz ją i naciśnij Enter. Jeżeli chcesz odczytać aktualną wartość, naciśnij Enter bez wcześniejszego wprowadzania nowej wartości.

arrow Odczytywanie i zapisywanie poprzez wpisanie numeru CV - krok po kroku

Wiele dodatkowych CV może być zapisywanych i odczytywanych oprócz tych pokazanych w menu "Dir". Chociaż pokażemy jak postępować z CV1, to procedura dla wszystkich pozostałych CV jest identyczna.

- Wybierz funkcje programowania z menu:
Image
- Potwierdź chęć wejścia w programowania poprzez naciśnięcie klawisza "Enter"
Image
- naciskaj przycisk "-" aż na wyświetlaczu zobaczysz "-"
Image
- naciśnij przycisk "Enter" aby wybrać tę pozycję z menu
Image
- wpisz numer CV, które chcesz odczytać lub zmienić. Jeżeli się pomylisz możesz zawsze klawiszem "Cl" skasować ostatnią cyfrę
Image
- po wpisaniu numeru CV naciśnij klawisz "Enter"
Image
- W tym momencie możesz albo wpisać nową wartość, którą chcesz zapisać w tym CV, albo odczytać aktualną wartość poprzez proste naciśnięcie klawisza Enter bez wpisywania czegokolwiek.
Image
- Po odczycie wartości jest ona pokazywana po prawej stronie. W naszym przykładzie jest to 78.
- Teraz możesz powrócić do wpisywania nowej wartości poprzez naciśnięcie przycisku Cl
Image
- albo nacisnąć przycisk Esc aby wrócić do wpisywania numer CV do odczytu lub zmiany

LH100 instrukcja po polsku 2/2

Created by admin. Last Modification: Monday 14 March, 2011 02:10:27 CET by admin.