Loading...
 

Instrukcja do Lenz Compact

Instrukcja do Lenz Compact

(Przetłumaczył Piotr Maciejewski na podstawie instrukcji firmy Lenz)

arrow 3. Co może Compact?

Compact to kompletny system sterowania cyfrowego. W jednym urządzeniu znajdują się:
- Panel kontrolny przy pomocy którego możesz kontrolować lokomotywy
- Centralka, która zarządza informacją dotyczącymi lokomotyw i rozjazdom.
- Wzmacniacz, który dostarcza prąd do makiety (maksymalnie 2.5A)
- Wyjście XPressNet do podłączenia innych urządzeń lub podłączenia Compact do istniejącego systemu Lenz

Z Compact możesz:
- kontrolować maksymalnie 99 lokomotyw: sterować prędkością, kierunkiem jazdy i funkcjami każdej lokomotywy oddzielnie
- kontrolować prędkość i kierunek jazdy jednej analogowej lokomotywy (lokomotywy bez dekodera)
- odczytywać i zmieniać adres i inne właściwości dekoderów (takie jak: prędkość minimalna, szybkość przyspieszania) na oddzielnym torze do programowania
- przełączać do 100 rozjazdów/semaforów.

Uwaga: Możesz używać Compact jako niezależny system cyfrowy lub jako dodatkowy manipulator dla istniejącego systemu Lenz. W obu przypadkach sposoby używania są takie same. Pierwsza część tej instrukcji opisuje jak używać Compact.
Jeżeli chcesz używać Compact jako dodatkowy manipulator do istniejącego systemu Lenz, przeczytaj najpierw rozdział "Połączenie Compact do istniejącego systemu Lenz".

arrow 4. Przegląd sposobów sterowania

Image

Oznaczenia:
1 - wyświetlacz
2 - Pokrętło do określania prędkości

NumerPodczas kontrolowania lokomotywPodczas kontrolowania rozjazdówW menu
2Przesuń tekst na wyświetlaczu do góry
3Przesuń tekst na wyświetlaczu w dół
4Włącz funkcję 0 (światła)przełącz w jedną stronęzatwierdź/Wejdź
6Kierunek jazdy: do przodu
7Kierunek jazdy: do tyłu
8Włącz funkcję 2 Anuluj/Wyjdź
9Włącz funkcję 1
10Zatrzymanie makiety


Naciśnięcie przycisków 6 i 7 powoduje wejście do menu

arrow 5. Pierwsze kroki

W tym rozdziale nauczysz się:
- Jak podłączyć Compact do makiety i do zasilacza
- Jak rozpocząć swój pierwszy test

arrow 5.1 Podłączenie i wstępne czynności

Oprócz Compactu potrzebujesz następujące elementy, aby się cieszyć sterowaniem cyfrowym swojej makiety:
- Jedną lub kilka lokomotyw wyposażonych w dekoder zgodny z NMRA lub/i jedną lokomotywę bez dekodera
- Zasilacz 15V, 45VA (najlepszy to: TR100 - numer kat. 26000)

Wszystkie wyjścia można znaleźć z tyłu lub od spodu urządzenia.

arrow 5.1.1 Podłączenie torów twojej makiety

Podłącz tory makiety do wyjść J i K. Usuń wszystkie kondensatory z torów swojej makiety. Kondensatory przeszkadzają w transmisji danych do twoich lokomotyw.

arrow 5.1.2 Podłączenie transformatora

Image

Podłącz wyjścia z transformatora do wyjść U i V w Compact.

arrow 5.1.3 Włączenie urządzenia

Podłącz przewód transformatora do prądu 220V. Na wyświetlaczu Compact zobaczysz:
Image
Twój Compact jest gotowy do pracy.

arrow 5.2 Sterowanie lokomotywami

Umieść lokomotywę wyposażoną w dekoder na makiecie (zakładany tutaj, że dekoder ma domyślny adres 3).

arrow 5.2.1 Wybór adresu lokomotywy

Adres lokomotywy jest pokazywany na wyświetlaczu. Możesz wybrać adresy od 1 do 99.

Wybierasz adres lokomotywy naciskając przycisku '+' i '-' (poniżej wyświetlacza): Naciskanie przycisku '+' powoduje zwiększenie numeru adresu lokomotywy, naciskanie przycisku '-' powoduje zmniejszanie numeru adresu lokomotywy. Możesz szybko zmieniać numery naciskając i trzymając odpowiedni przycisk.

arrow 5.2.2 Sterowanie prędkością lokomotywy

Możesz zmieniać prędkość lokomotywy za pomocą pokrętła. Aby zwiększyć prędkość przekręć pokrętło w prawo, aby zmniejszyć - w lewo. Maksymalne przekręcenie pokrętła w lewo spowoduje zatrzymanie lokomotywy, w prawo - jazda z prędkością maksymalną.

arrow 5.2.3 Zmiana kierunku jazdy lokomotywy

Kierunek jazdy lokomotywy można rozpoznać na wyświetlaczu po położeniu kropki. Aby zmienić kierunek jazdy naciśnij przycisk ze strzałką w górę (do przodu) lub w dół (do tyłu).

Image Lokomotywa jedzie do przodu
Image Lokomotywa jedzie do tyłu


Kierunek jazdy zmieni się dopiero po puszczeniu przycisku. Jeżeli zmienisz kierunek jazdy lokomotywie, która nie stoi, lokomotywa zacznie zwalniać, aż się zatrzyma (wg ustawienia prędkości zwalniania), a następnie zacznie się rozpędzać w drugim kierunku (zgodnie z ustawieniami prędkości przyspieszania).

arrow 5.2.4 Włączanie funkcji dekodera

Do włączania funkcji dekodera służą przyciski F0, F1 i F2. Na wyświetlaczu można obserwować aktualny stan funkcji.

Image F0 włącza i wyłącza światła lokomotywy (najczęściej zależne od kierunku jazdy). Jeżeli funkcja jest włączona, na wyświetlaczu widać kropkę na dole po lewej stronie.
Image Jeżeli funkcja F1 zostanie włączona, na wyświetlaczu będzie się świecić kropka po środku.
Image Jeżeli funkcja F2 zostanie włączona, na wyświetlaczu będzie się świecić kropka po prawej stronie.
Image Nciśnij strzałkę do góry i F1, aby włączyć/wyłączyć funkcje F3
Image Nciśnij strzałkę do góry i F2, aby włączyć/wyłączyć funkcje F4


Aby włączyć funkcję naciśnij i puść odpowiedni przycisk. A wyłączyć funkcje ponownie naciśnij i puść ten sam przycisk. Każda funkcja może być włączana i wyłączana nie zależnie od pozostałych.

arrow 6. Awaryjne zatrzymania

Aby awaryjnie zatrzymać makietę naciśnij przycisk 'S'. Napięcie na makiecie zostanie wyłączone i wszystkie lokomotywy zatrzymają się natychmiast. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony napis:

Image Napis 'OFF' mruga na wyświetlaczu. Napięcie na makiecie jest teraz wyłączone.
Image Po ponownym naciśnięciu 'S' napięcie na makiecie zostanie przywrócone. Lokomotyw jadące przed wyłączenie ponownie zaczną się rozpędzać do poprzedniej prędkości


Jeżeli będziesz w menu w momencie naciśnięciu przycisku 'S', nastąpi wyjście z menu.

arrow 7. Następne funkcje Compacta: menu

Oprócz kontrolowania lokomotywami możesz za pomocą Compact:
- przełączać rozjazdy i semafory
- ustawiać kroki prędkości
- odczytywać i zmieniać adresy dekoderów i inne funkcje
- zmieniać ustawienia systemowe

Te funkcje są dostępne poprzez menu.

arrow 7.1 Dostęp do menu

Aby wejść do menu należy jednocześnie nacisną przyciski: strzałka do góry i strzałka do dołu. Na wyświetlaczu pojawi się menu, pojawi się ostatnio wybrana pozycja menu. Jeżeli wchodzisz do menu pierwszy raz, pojawi się menu do zmiany kroków prędkości.

Możesz zmieniać pozycja menu za pomocą przycisków '+' i '-', aby wybrać wyświetloną pozycję w menu należy nacisnąć przycisk 'F0', aby wrócić do nadrzędnego menu naciśnij przycisk 'F2'.

arrow 8. Przełączanie rozjazdów i semaforów

Naciśnij jednocześnie przyciski ze strzałkami, aby wejść do menu. Przyciskami '+' i '-' przejdź do menu 'Sch'

Image Menu: Przełączanie rozjazdów
Image Po naciśnięciu F0 przyciskami góra/dół wybierz adres rozjazdu/semafora
Image Mozna wybrać adresy od 0 do 99. Po wybraniu adresu, naciśnij przycisk F0. następnie możesz zmienić ustawienie rozjazdu/semafora przy pomocy przycisków F0 i F1:
Image Rozjazd/semafor zostanie przełączony w jedną stronę
Image Rozjazd/semafor zostanie przełączony w drugą stronę
Image Aby opuścić menu naciśnij przycisk F2


Gdy jesteś w menu 'Przełączanie rozjazdów i semaforów' nadal możesz zmieniać prędkość ostatnio wybranej lokomotywy za pomocą pokrętła.

Aby sterować rozjazdami należy używać dekoderów urządzeń, np: Lenz LS150. Za pomocą tego dekodera urządzeń można sterować do 6 rozjazdami, rozprzęgaczami itp. Dekoder urządzeń otrzymuje informacje poprzez wyjścia J i K. Aby uzyskać więcej informacji o dekoderze urządzeń, przeczytaj jego instrukcję obsługi.

arrow 9. Kroki prędkości

Przedział pomiędzy zatrzymaniem się lokomotywy, a prędkością maksymalną jest podzielona na 'kroki prędkości'. Im bardziej ten przedział jest podzielony, tym większy jest numer 'kroków prędkości'. Compact obsługuje 3 różne 'kroki prędkości': 14, 28 i 128.

Po pierwszym uruchomieniu Compacta dla wszystkich lokomotyw jest ustawione 28 kroków prędkości. Ustawienia kroków prędkości jest przypisane do adresu lokomotywy i pamiętana dopóki Compact jest włączony.

Uwaga: Ustawienia kroków prędkości w Compact powinny być zgodne z ustawieniami w dekoderach. Sugerujemy ustawić 28 kroków prędkości, jeżeli jest to możliwe.

arrow 9.1 Zmiana kroków prędkości

Przy pomocy przycisków '+' i '-' wybierz adres lokomotywy, dla której chcesz zobaczyć/zmienić ilość kroków prędkości.
Naciśnij jednocześnie przyciski ze strzałkami, aby wejść do menu. Zobaczysz ostatnie wybrane menu.
Przyciskami '+' i '-' przejdź do menu:

Image Po dojściu do tego menu naciśnij 'F0'
Image Wyświetli się aktualna ilość kroków prędkości dla wcześniej wybranej lokomotywy
Image Przyciskami '+' i '-' możesz zmienić ilość kroków prędkości
Image
Image Aby zmienić ilość kroków prędkości dla wcześniej wybranej lokomotywy naciśnij F0
Image Aby wyjść z menu naciśnij F2


Uwaga: Jeżeli prędkość wybranej lokomotywy nie jest 0 (pokrętło nie jest w lewym skrajnym położeniu), możesz wyświetlić ilość kroków prędkości przypisane do tej lokomotywy, ale nie możesz zmienić tego ustawienia.

arrow 9.2 Wyświetlenie ilości kroków prędkości

Przy pomocy przycisków '+' i '-' wybierz adres lokomotywy, dla której chcesz zobaczyć ilość kroków prędkości.
Naciśnij jednocześnie przyciski ze strzałkami, aby wejść do menu. Zobaczysz ostatnie wybrane menu.
Przyciskami '+' i '-' przejdź do menu:

Image Po dojściu do tego menu naciśnij 'F0'
Image Wyświetli się aktualna ilość kroków prędkości dla wcześniej wybranej lokomotywy
Image Przyciskami '+' i '-' możesz zmienić ilość kroków prędkości
Image
Image Aby wyjść z menu bez zmiany ilości kroków prędkości, naciśnij F2


arrow 10. Zmiana adresu i innych cech dekodera lokomotywy

arrow 10.1 Ogólne informacje o programowaniu

Każdy dekoder w lokomotywie ma swój indywidualny numer - adres. Adres ten może być zmieniany. Operacja zmiany adresu nazywa się programowaniem. Oprócz cechy 'adres', może także zmieniać także inne cechy dekodera, np:
- napięcie startowe
- prędkość przyspieszania
- prędkość zwalniania
- ogólne flagi
Wyżej wymienione cechy można odczytać jak i zmienić. Następujące cechy można tylko odczytywać:
- wersja dekodera
- identyfikator producenta dekodera

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj instrukcję obsługi dekodera.
Każda cecha ma własne miejsca w dekoderze, zwane "rejestrami" (przyp. tłum: programowanie przez "rejestry" to bardzo stary sposób programowania. rejestrów było 8. Obecnie programuje się "CV" (zmienne). Rejestry generalnie odpowiadają początkowym numerom CV, z jednym wyjątkiem. Rejestr 5 to CV29 - flagi dekodera). Zawartość rejestru nie zmienia się aż do następnego ustawienia innej wartości w tym rejestrze. Każdy rejestr ma swój indywidualny numer:

RejestrOpisOdpowiednie CV
R1Adres dekoderaCV1
R2Napięcie startoweCV2
R3Prędkość przyspieszaniaCV3
R4Prędkość opóźnianiaCV4
R5Flagi dekoderaCV29
R6wolny
R7Wersja dekoderaCV7
R8Identyfikator producentaCV8


arrow 10.2 Tor do programowania

Aby zmienić wartości rejestrów potrzebny jest oddzielny tor do programowania. Jest to krótki odcinek toru, oddzielony elektrycznie od reszty makiety, na którym przeprowadza się odczyt/zmianę rejestrów.

Image

Tor do programowania powinien być podłączony do wyjść P i Q z tyłu Compacta.

arrow 10.3 programowanie adresu dekodera lokomotywy

Ustaw lokomotywę, której dekodera adres chcesz zmienić, na torze do programowania.
Naciśnij jednocześnie przyciski ze strzałkami, aby wejść do menu. Przy pomocy przycisków '+' i '-' przejdź do menu:

1Image Menu programowania
2Image Wyświetlony zostanie numer ostatnio używanego rejestru, np: R1
Jeżeli wyświetlony zostanie numer innego rejestru, przyciskami '+' i '-' przejdź do rejestru numer 1. Następnie naciśnij przycisk F0.
3Image Jeżeli chcesz odczytać wartość z rejestru, przejdź do punktu 4. Jeżeli chcesz zmienić wartość rejestru, przejdź do punktu 5.
4Image Aby odczytać aktualną wartość z rejestru, naciśnij F0. Jeżeli procedura odczytu uda się, zostanie wyświetlona wartość rejestru. Jeżeli nie - zostanie wyświetlony błąd (patrz niżej).
5Image Jeżeli chcesz zmienić wartość w rejestrze, przyciskami '+' i '-' wybierz nową wartość. Miej na uwadze, że wartość powinna zawierać się w dopuszczalnych granicach (granice są opisane w instrukcji dla danego dekodera).
6Image Aby zapisać nową wartość w rejestrze (zaprogramować) należy nacisnąć przycisk F0. Jeżeli programowanie uda się, wartość wpisana zostanie ponownie pokazana na wyświetlaczu. Jeżeli wystąpi błąd, zostanie on pokazany (patrz dalej).
7Image Aby wrócić z powrotem do wyboru rejestru, naciśnij przycisk F2. Możesz wtedy wybrać inny rejestr przy pomocy przycisków '+' i '-', lub możesz wrócić do menu ponownie naciskając przycisk F2.


Jeżeli wystąpi błąd, następujące numery błędów mogą się pojawić:

Image Zostało wykryte zwarcie na torze do programowania. Sprawdź podłączenie toru do oprogrogramowanie lub instalacje dekodera. Nie próbuj używać tej lokomotywy na makiecie, dopóki nie zostanie usunięte zwarcie (przyp.tłum: zwarcie może być także wskazywane, ponieważ dekoder może pobierać za dużo prądu przy programowaniu, co nie dyskwalifikuje jej do używania na makiecie, a tylko powoduje, że nie można jej przeprogramować).
Image Nie odczytano wartości lub nie wykryto informacji zwrotnej z lokomotywy. Sprawdź, czy lokomotywa poprawnie stoi na torze do programowania, czy tor do programowania jest czysty lub/i czy dekoder jest poprawnie zainstalowany.


arrow 10.4 Programowanie innych rejestrów

Umieść lokomotywę, które dekodera cechę chcesz zmienić, na torze do programowania.
Naciśnij jednoczesnie przycisku ze strzałkami, aby wejść do menu. Przyciskami '+' i '-' przejdź do menu:

Image menu Programowania. Naciśnij F0, aby wejść do tego menu
Image Wyświetlony zostanie numer ostatnio wybranego rejestru.
Image Przyciskami '+' i '-' wybierz żądany numer rejestru
Postępuj dalej od kroku 3 w poprzednim rozdziale o programowaniu.


arrow Programowanie innych CV

- Umieść lokomotywę na torze do programowania
- Nacisnij jednocześnie przyciski ze strzałkami, aby wejść do menu
- Przyciskami '+' i '-' przejdź do menu 'Pro' i naciśnij F0
- Przyciskami "+' i '-' przejdź do 'R8' i naciśnij F0
- Ponownie naciśnij F0, aby odczytać wartość R8
- Naciśnij F2
- Naciśnij +, na wyświetlaczu powinno pojawić się:
Image
- Przyciskami '+' i '-' ustaw numer CV od 1 do 255. Dla numerów powyżej 99 zamiast 'C' wyswietlane będzie 'c'.
- Naciśnij F0
- Nacisnij F0 aby odczytać wartość CV
- Przyciskami '+' i '-' wybierz nową wartość CV i przyciskiem F0 zapisz nową wartośc do CV
- Przyciskiem F2 można w każdym momencie wyjść do menu nadrzędnego

arrow 11. Ustawienia systemowe

W ustawieniach systemowych możesz:
- odczytać numer wersji i numer serwisowy Compacta. Numer serwisowy jest potrzebny w kontaktach z Lenz Elektronik.
- ustawić, czy Compact pracuje jako niezależny system, czy jako dodatkowy manipulator

Istnieją następujące ustawienia systemowe:

Image Wyświetlenie/zmiana adresu XPressNet (występuje tylko z "działaj jako dodatkowe urządzenie XPressNet")
Image Wyświetl numer wersji
Image Wyświetl numer serwisowy
Image Ustawe "Działaj jako niezależny system cyfrowy" lub "Działaj jako dodatkowe urządzenie XPressNet"


Dalej możesz przeczytać, jak zmienić każde z tych ustawień systemowych.

arrow 11.1 Wyświetlenie numeru wersji

Naciśnij jednocześnie przycisku ze strzałkami aby wejść do menu. Przy pomocy przycisków '+' i '-' przejdź do menu:

Image I naciśnij przycisk F0
Image Pokaże się pierwsze ustawienie systemowe. Przyciskami '+' i '-' przejdź do ustawienia "y11" i naciśnij przycisk F0.
Image Zostanie wyświetlony numer wersji (tutaj: 3.0). Aby wyjść naciśnij przycisk F2.


arrow 11.2 Wyświetlenie numeru serwisowego

Naciśnij jednocześnie przycisku ze strzałkami aby wejść do menu. Przy pomocy przycisków '+' i '-' przejdź do menu:

Image I naciśnij przycisk F0
Image Pokaże się pierwsze ustawienie systemowe. Przyciskami '+' i '-' przejdź do ustawienia "y12" i naciśnij przycisk F0.
Image Zostanie wyświetlony numer serwisowy. Aby wyjść naciśnij przycisk F2.


arrow 11.3 Ustawienie "działaj jako dodatkowe urządzenie XPressNet"

Naciśnij jednocześnie przycisku ze strzałkami aby wejść do menu. Przy pomocy przycisków '+' i '-' przejdź do menu:

Image I naciśnij przycisk F0
Image Pokaże się ostatnie wybrane ustawienie systemowe.
Image Przyciskami '+' i '-' przejdź do ustawienia "y90" i naciśnij przycisk F0.
Image Zostanie aktualne ustawienie (domyślnie: "działaj jako niezależny system cyfrowy": duże litery CON)
Image Przyciskami '+' i '-' zmień ustawienie na małe litery 'con': "działaj jako dodatkowe urządzenie XPressNet"
Image Zatwierdź ustawienie przyciskiem F0


Po zmianie ustawienia należy odłączyć zasilanie urządzenia i ponownie go włączyć. Teraz Compact działa jako "dodatkowe urządzenie XPressNet"

arrow 11.4 Ustawienie "działaj jako niezależny system cyfrowy"

Naciśnij jednocześnie przycisku ze strzałkami aby wejść do menu. Przy pomocy przycisków '+' i '-' przejdź do menu:

Image I naciśnij przycisk F0
Image Pokaże się ostatnie wybrane ustawienie systemowe.
Image Przyciskami '+' i '-' przejdź do ustawienia "y90" i naciśnij przycisk F0.
Image Zostanie aktualne ustawienie
Image Przyciskami '+' i '-' zmień ustawienie na duże litery 'CON': "działaj jako niezależny system cyfrowy"
Image Zatwierdź ustawienie przyciskiem F0


Po zmianie ustawienia należy odłączyć zasilanie urządzenia i ponownie go włączyć. Teraz Compact działa jako "niezależny system cyfrowy"


arrow 11.5 Zmiana adresu XPressNet

Uwaga: Przy zmianie adresu Compacta na magistrali XPressNet weź pod uwagę jakie urządzenia są do niej podłączone. Następujące adresy mogą być ustawione w urządzeniach:

LZ100 od 1 do 31
SET02, SET03 i Compact: 1,2,3,29 i 31

Każde urządzenie podłączone do magistrali XPressNet MUSI mieć unikalny numer. Nie wolno nadać urządzeniu numeru, które jest używane przez inne urządzenie.

Adres Compacta na magistrali XPressNet może być zmieniany tylko, jeżeli jest ustawione "Działaj jako dodatkowe urządzenie XPressNet"

Domyślnie Compact ma ustawiony adres "3" na magistrali XPressNet. Jeżeli inne urządzenie ma już przydzielony ten adres (np: inny Compact), należy zmienić adres na inny wolny.

Naciśnij jednocześnie przycisku ze strzałkami aby wejść do menu. Przy pomocy przycisków '+' i '-' przejdź do menu:

Image I naciśnij przycisk F0
Image Pokaże się ostatnie wybrane ustawienie systemowe.
Image Przyciskami '+' i '-' przejdź do ustawienia "y10" i naciśnij przycisk F0.
Image Zostanie pokazany aktualny adres
Image Przyciskami '+' i '-' zmień adres na nowy (w naszym przykładzie wybrano: 5)
Image Zatwierdź ustawienie przyciskiem F0 i wyjdź przyciskiem F2.


arrow 12. Podłączenie drugiego Compacta

Do głównego Compacta można podłączać dodatkowe urządzenia. W ten sposób kilka osób może jednocześnie sterować lokomotywami.

Najłatwiej wykonać to poprzez podłączenie dodatkowego Compacta:
1. Najpierw podłącz drugi Compact tylko do transformatora
2. Wejdź w ustawienia systemowe i ustaw "działaj jako dodatkowe urządzenie XPressNet"
3. Odłącz ten Compact od transformatora. Gdy używasz Compacta jako dodatkowe urządzenie nie musi ono być podłączone do transformatora.
4. Podłącz drugiego Compacta do pierwsze za pomocą kabla LY160 (gniazdo do podłączenia znajdziesz z tyłu urządzenia oznaczone jako XBUS)
5. Nie podłączaj nic do wyjść J i K drugiego Compacta
6. Włącz pierwszego Compacta.

arrow 13. Podłączenie innych urządzeń XPressNet do Compacta

Do Compacta można podłączyć maksymalnie 5 innych urządzeń XPressNet (XBUS). Mogą to być kolejna Compacty albo inne urządzenia z serii 'Digital plus by Lenz'.

Możesz np: podłączyć manipulator LH200 jako przenośne urządzenia do stacjonarnego Compacta.

Te dodatkowe urządzenia mogą być podłączane i odłączane w każdym momencie.

Aby podłączyć kolejne urządzenia potrzebny jest moduł LA152. Należy podłączyć ten moduł do wyjścia XBUS w Compact. Kolejne urządzenia mogą być wtedy podłączane do wyjść w module LA152.

Moduł LA152 (i kolejne) mogą być umieszczone w różnych miejscach makiety

Image

arrow 14. Podłączenie Compacta do istniejącego systemu cyfrowego

Compact może być podłączony jako dodatkowy manipulator do istniejącego systemu cyfrowego.

Domyślnie Compact jest ustawiony na 'działanie jako niezależny system cyfrowy'. PRZED podłączeniem Compacta do istniejącego systemu należy zmienić to ustawienie:
1. Podłącz Compacta wyłącznie do transformatora.
2. Wejdź do menu "Ustawienia systemowe" i zmień ustawienie na 'działaj jako dodatkowe urządzenie XPressNet'
3. Odłącz Compacta od transformatora. Compact nie wymaga podłączenia do transformatora, gdy działa jako dodatkowy manipulator.
4. Podłącz Compacta do LA150 lub LA152 przewodem 80006
5. Jeżeli jest to konieczne, zmień adres XPressNet dla tego Compacta

Uwaga: Nie podłączaj niczego do wyjść J i K, gdy Compact jest używany jako dodatkowy manipulator

arrow 14.1 Używanie Compacta jako oddzielne stanowisko do programowania

Jeżeli Compact działa jako dodatkowe urządzenie XPressNet, możesz dalej używać go do programowani na oddzielnym torze do programowania. W tym wypadku Compact musi być zasilany oddzielnym transformatorem.

1. Przygotuj Compact do działania jako dodatkowe urządzenie XPressNet
2. Podłącz tor do programowania do wyjść P i Q
3. Podłącz oddzielny zasilacz do wejść U i V

Teraz możesz programować na torze do programowania.

arrow 15. Więcej mocy dla twojej makiety

Pociągi jeżdżące po twojej makiecie pobierają prąd. Twój Compact może podać maksymalnie 2.5A do twojej makiety. Jeżeli twoje pociągi i oświetlone wagony pobierają więcej niż 2.5A, musisz podzielić makietę na niezależne sekcje oddzielnie zasilane poprzez booster LV101.Każdy booster wymaga oddzielnego transformatora. Sugerujemy używanie transformatora TR100.

arrow 15.1 Podłączenie LV101 do Compacta

Załóżmy, że podzieliłeś makietę na dwie sekcje. Potrzebujesz booster LV101 i transformator

TR100 dla drugiej sekcji.
1. Połącz wyjścia C i D Compacta z wejściami C i D boostera LV101
2. Podłącz tory z pierwszej sekcji do wyjść J i K Compacta
3. Podłącz tory z drugiej sekcji do wyjść J i K boostera LV101
4. Podłącz Compacta do transformatora
5. Podłącz LV101 do drugiego transformatora TR100.

Image

arrow 16. Dodatek techniczny

arrow 16.1 Błędy na wyświetlaczu

Image

Compact zawsze pokazuje błąd, gdy zrobisz coś niedozwolonego w danym momencie lub gdy data funkcja nie może być wykonana.

Oto lista możliwych błędów:

Er 1Zostało wykryte przeciążenie (zwarcie) podczas programowania lub odczytu. Możliwe, ze dekoder nie jest poprawnie podłączony, albo jest zepsuty
Er 2Nie odczytano informacji podczas programowania lub odczytu. Oznacza to, że prawdopodobnie dekoder nie jest poprawnie podłączony (np: lokomotywa nie stoi poprawnie na torze do programowania)
Er 8Rozkaz wysłany z Compacta do Centralki nie jest dozwolony. Może to wystąpić w sytuacji, gdy wersja oprogramowania w centralce nie obsługuje danej komendy.
Er 9Brak komunikacji z centralką poprzez szynę XPressNet. Naciśnięcie przycisku F0 spowoduje przejście do menu systemowego. 1) sprawdź czy Compact jest skonfigurowany jako 'działający jako dodatkowe urządzenie XPressNet' 2) Sprawdź, czy adres Compacta w sieci XPressNet jest wolny i czy jest obsługiwany przez centralkę.


arrow 17. Pomoc w przypadku niedziałania urządzenia

ObjawyMożliwa przyczynaSposób naprawy
Lokomotywa nie działaBłędny adres dekodera lokomotywy na wyświetlaczuZmień adres na wyświetlaczu
Nie można zmienić ilości kroków prędkościPrędkość lokomotywy nie jest 0PRZED próbą zmiany ilości kroków prędkości dla lokomotywy, przekręć pokrętło prędkości maksymalnie w lewo
Lokomotywa nie reaguje, gdy jest ustawione 128 kroków prędkościDekoder lokomotywy nie obsługuje tego poziomu kroków prędkościZmień ilość kroków prędkości na 14 lub 28
Lokomotywa włącza i wyłącza światła, gdy kręcisz pokrętłemDekoder lokomotywy jest ustawiony na 14 kroków prędkości, a w Compacie jest dla tego adresu ustawione 28 kroków prędkościZmień ilość kroków prędkości w Compact na 14
Nie można włączyć świateł w lokomotywie (F0)Dekoder lokomotywy jest ustawiony na 28 kroków prędkości, a w Compact jest ustawione dla tej lokomotywy 14 kroków prędkościZmień ilość kroków prędkości w Compact na 28
Dekoder lokomotywy jest ustawiony na 14 kroków prędkości, a w Compact dla tej lokomotywy jest ustawione 128 kroków prędkościZmień ilość kroków prędkości w Compact dla tej lokomotywy na 14
Adres lokomotywy na wyświetlaczu mrugaWybrany adres lokomotywy jest aktualnie obsługiwany przez inny manipulatorWybierz inną lokomotywę lub przejmij lokomotywę poprzez obrócenie pokrętła
Na wyświetlaczu jest "OFF"Naciśnięto przycisk 'S'Zakończ awaryjne zatrzymanie makiety poprzez ponowne naciśnięcie przycisku 'S'
Compact włączył awaryjne zatrzymanie makiety, ponieważ wykrył przeciążenie lub zwarcieJeżeli jest zwarcie, należy je usunąć. Jeżeli jest przeciążenie, należy makietę podzielić na dwie sekcje zasilania - patrz rozdział "Więcej siły dla twojej makiety"
Created by admin. Last Modification: Sunday 25 November, 2007 23:05:28 CET by admin.