Loading...
 

Autoprzejazdy

Autoprzejazdy


Moduł Autoprzejazdy służy to automatycznego „przesuwania” lokomotyw między blokami przez program.

Nie należy mylić go z „przejazdami pociągów” (które będą w przyszłości) i służą do zdefiniowania dozwolonych przejazdów z bloku do bloku.

Przykłady użycia AutoPrzejazdów


1. Automat przesuwający lokomotywy z bloku A do B:

Image

Do autoprzejazdu należy dodać 2 bloki:

arrow Blok A - wyjazdowy
arrow Blok B - wjazdowy

Automat po uruchomieniu (aż do zatrzymania) jak wykryje stojącą lokomotywę w bloku A, to prześle ją do bloku B

2. Automat przesuwający lokomotywy z bloku A do (B1 lub B2) do C. np.: w ukrytym miejscu stacja z dwoma torami

Image

Należy dodać 3 bloki:

arrow Blok A - wyjazdowy
arrow Blok B1 - wjazdowy i wyjazdowy
arrow Blok B2 - wjazdowy i wyjazdowy
arrow Blok C - wjazdowy

Dla bloków B1 i B2 można określić minimalny i maksymalny czas postoju

Automat jak zobaczy lokomotywę w bloku A, to losowo prześle ją do bloku B1 lub B2. Po odpowiednim czasie postoju prześle ją do C. W między czasie jak się pojawi kolejna lokomotywa w A, to prześle ją do B1 lub B2, ale nie do tego zajętego. Itd.

3. Jednorazowy przejazd z bloku A do B uruchamiany z lokalnego menu

Należy dodać 2 bloki:

arrow Blok A - wyjazdowy i zaznaczyć, żeby autoprzejazdy pojawiał się po stornie wyjazdowej w lokalnym menu
arrow Blok B - wjazdowy

Naciskając prawy klawisz myszki na końcu wyjazdowym bloku A pojawi się pozycja „Autoprzejazdy”, z której można uruchomić ten autoprzejazd. Ponieważ Autoprzejazd jest jednorazowy, to po uruchomieniu pociągu zostanie automatycznie jego działanie zakończone

4. Jeżdżenie między dwoma blokami w tą i z powrotem.

Image

Przy autoprzejeździe należy zaznaczyć, że można zmieniać kierunek jazdy

Należy dodać 2 bloki:

arrow Blok A - wyjazdowy i wjazdowy z jednej strony, oraz od strony wjazdowej zaznaczyć, że można zmieniać kierunek
arrow Podobnie blok B.

Automat będzie przeprowadzał lokomotywę z bloku A do B i z powrotem.

5. Jeżdżenie między trzeba blokami w tą i z powrotem.

Image

Należy dodać 3 bloki:

arrow Blok A i C jak poprzednio
arrow Blok B jako wjazdowy i wyjazdowy z obu stron, bez możliwości zawracania

Automat będzie przeprowadzał lokomotywę z A do C z postojem w B w obie strony

6. Automatyczne jeżdżenie wszystkich pociągów po wszystkich blokach

Należy dodać wszystkie bloki i zaznaczyć je jako wyjazdowe i wjazdowe po obu stronach (oczywiście bloki końcowe, tylko od strony wjazdu)

Włączyć możliwość zawracania i określić co ile minut/bloków

Zaznaczyć bloki, w których pociągi mogą zmieniać kierunek.

Puścić i się upajać widokiem samodzielnego jeżdżenia.

Okno do definiowania AutoPrzejazdów


Z menu Lokomotywy należy wybrać 'Autoprzejazdy'. Druga zakładka służy do definiowania Autoprzejazdów.

Image

Każdy Autoprzejazd składa się z dwóch lub więcej bloków przydzielonych do niego.

Bloki dzielimy na

arrow wyjazdowe, czyli takie, z których lokomotywa może zostać wypuszczona (dla każdego końca bloku oddzielnie)
arrow wjazdowe, czyli takie, do których lokomotywa może wjechać.

Sposób działania: Automat co 5 sekund wybiera sobie losowo jakąś lokomotywę z jednego z bloków wyjazdowych, znajduje wszystkie możliwe połączenia (ale wyłącznie do bloków wjazdowych). Następnie dla każdego połączenia liczy ilość zwrotnic, przez które miałby przejechać pociąg (w parametrach zwrotnicy ustawia się, po ile liczy się przejazd przez daną zwrotnicę w danym kierunku). Na koniec program wybiera losowo jedno z połączeń, ale w taki sposób, że przejazd o mniejszej ilości zwrotnic ma większe prawdopodobieństwo wylosowania niż przejazd o mniejszej ilości zwrotnic. Po ustawieniu wybranego przebiegu jest puszczany pociąg.


Można zdefiniować nieograniczoną ilość AutoPrzejazdów. Można uruchomić nieograniczoną ilość autoprzejazdów na raz. Jeden Autoprzejazd może obsługiwać nieograniczoną ilość pociągów.


Dla każdego bloku można określić:

arrow Można wjechać z lewej / … z prawej - czy do danego bloku można wjechać z danego końca.

arrow Można zmienić kierunek (oddzielnie przy wjeździe z lewej strony i z prawej) - czy w danym bloku przy wjeździe z danej strony można zmienić kierunek jazdy na przeciwny

arrow Min/Max czas postoju (oddzielnie dla wjazdy z każdej strony) - ile sekund pociąg ma stać w bloku nim zostanie ponownie wzięty pod uwagę jako kandydat do dalszej drogi

arrow Można wyjechać z lewej / ... z prawej - czy dany blok (z danej strony) ma być brany pod uwagę przez ten Autoprzejazd w celu przesunięcia lokomotywy do bloku wjazdowego.

arrow Wymaga rezerw. wyjazdu - opcja przydatna w sytuacji, gdy dany blok jest tylko blokiem przelotowym. Przyjazd do tego bloku będzie możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy będzie można od razu zarezerwować dalszą drogę (uniemożliwi to zablokowanie pociągu przez pociąg jadący z przeciwnego kierunku). Program automatycznie spróbuje poprowadzić dalszą drogę pociągu do następnego bloku wjazdowego. Jeżeli to mu się nie uda, to wjazd do tego bloku nie odbędzie się, a program spróbuje puścić lokomotywę inną drogą. Jeżeli rezerwacja się powiedzie, to dalsza droga będzie „zarezerwowana” (na zielono), ale światło będzie czerwone. Dopiero po przyjeździe pociągu do tego bloku może zostać dalej przesunięty (zarezerwowaną drogą) przez ten (albo inny) Autoprzejazd (albo ręcznie).

arrow Bez zatrzymania - j.w., ale oprócz tego, że dalsza droga zostanie zarezerwowana dla tego pociągu, to od razu zostanie podane światło zielone, więc pociąg nie zatrzyma się w tym bloku.

arrow Próbuj bez zatrzymania - jeżeli w Autoprzejeździe sa bloki pod rząd: A, B, C oraz w bloku B jest ustawiona ta opcja, to program ustawi drogę z A do B oraz spróbuje ustawić drogę z B do C, aby lok w B się nie trzymał. Jeżeli nie uda się ustawić drogi z B do C, to droga z A do B i tak zostanie ustawiona i lok w B się zatrzyma. Patrz także następna opcja:

arrow Próbuj - % prawdopodobieństwa - określa z jakim prawdopodobieństwem program próbuje opcji "Próbuj bez zatrzymania". 100% oznacza "zawsze próbuj". 50% oznacza, że "próbuje statystycznie co drugi raz". itd

arrow Pokaż w lokalnym menu (dla lewego lub/i prawego końca bloku). Jeżeli opcja zostanie zaznaczona, to pod prawym przyciskiem myszki w danym końcu bloku pojawi się możliwość szybkiego włączenia i wyłączenia tego Autoprzejazdu. Dodatkowo włączenie autoprzejazdu w ten sposób wymusi użycie lokomotywy stojącej z tym bloku, a nie losowej lokomotywy w jednym z bloków wyjazdowych tego AutoPrzejazdu.

Image

Dla samego Autoprzejazdu definiuje się:

arrow Przejazd jednorazowy - po jednorazowym uruchomieniu pociągu, Autoprzejazd zakończy swoje działanie.

arrow Można zmieniać kierunek jazdy - czy dozwolone jest w ogóle zmiana kierunku jazdy. Odbywa się ona wyłącznie w blokach, które są zaznaczone jako ‘Można zmieniać kierunek jazdy” i mają ze strony wjazdu także możliwość wyjazdu. Jeżeli nie można wyjechać bez zmiany kierunku jazdy, to zmiana kierunku jazdy odbywa się za każdym razem (o ile inne warunki są spełnione), w przeciwnym razie program losuje, czy ma zmienić kierunek jazdy (z prawdopodobieństwem: 50:50)

arrow Min il. Bloków - określa minimalną ilość bloków, po przejechaniu których dozwolona jest zmiana kierunku jazdy dla danej lokomotywy

arrow Min il. Sekund - określa minimalną ilość sekund od ostatniej zmiany kierunku jazdy, po której można ponownie zmienić kierunek jazdy dla danej lokomotywy

arrow Klawisz uruchamiający/zatrzymujący - można zdefiniować klawisze do uruchamiania i zatrzymywania autoprzejazdu. Można zdefiniować ten sam klawisza do uruchamiania i zatrzymywania: wtedy pierwsze naciśnięcie klawisza uruchomi autoprzejazd, następne zatrzyma itd. Można zdefiniować ten sam klawisza do uruchamiania/zatrzymywania kilku autoprzejazdów: umożliwi to grupowe uruchamianie/zatrzymywane autprzejazdów.

Grupy lokomotyw


Image

Można zdefiniować grupy lokomotyw, dla których dany AutoPrzejazd ma być uruchamiany. (Jeżeli lista jest pusta, dany AutoPrzejazd jest uruchamiany dla wszytkich lokomotyw). Można także wskazać listę negatywną: listę grup dla których dany AutoPrzejazd ma NIE być uruchamiany.

Jeżeli lokomotywa należy do jednej z grup z górnej listy i nie należy do żadnej grupy z dolnej listy, to AutoPrzejazd będzie dla niej uruchomiony. Jeżeli lokomotywa należy do dowolnej grupy z dolnej listy, to nigdy dany AutoPrzejazd nie zostanie uruchomiony dla niej.

W ten sposób można zdefiniować rózne Autoprzejazdy oparte na tych samych blokach, ale dotyczące różnych grup lokomotyw (w takim przypadku najlepiej, aby użyte grupy były rozdzielne, tzn. żadna lokomotywa nie należała do więcej niż jednej grupy).

Uruchamianie AutoPrzejazdów


Pierwsza zakładka służy do uruchamiania Autoprzejazdów i zatrzymywania

Image

Po wskazaniu Autoprzejazdu można go uruchomić przyciskiem 'Uruchom' albo zatrzymać przyciskiem 'Zatrzymaj'


Created by system. Last Modification: Tuesday 24 July, 2018 19:54:24 CEST by admin.